Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
06.03.2020 08:19

Ministerka školstva odovzdala menovacie dekréty novej Vedeckej rade SHÚ v Ríme

Dňa 3. marca 2020 odovzdala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová vymenovacie dekréty novej Vedeckej rade Slovenského historického ústavu. Predsedníčkou novej Vedeckej rady bola na ustanovujúcom zasadnutí hlasovaním zvolená doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD., prodekanka pre vedu, výskum a edičnú činnosť Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Doterajšia Vedecká rada ukončila svoju činnosť minulý týždeň.

Vedeckú radu tvorí 9 členov. Kandidátov na členov vedeckej rady navrhujú ministrovi školstva vedy, výskumu a športu SR minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, minister kultúry SR, predseda Slovenskej akadémie vied, riaditeľ Slovenského národného archívu a dekani filozofických fakúlt so sídlom na území SR. Vedecká rada je v zmysle zákona č. 116/2013 Z. z. vymenovaná vždy na tri roky, pričom jej členovia môžu byť členmi nanajvýš dve funkčné obdobia za sebou.

Táto rada je jedným z troch najvyšších orgánov Slovenského historického ústavu v Ríme. Okrem iného určuje zásadnú koncepciu vedeckovýskumnej činnosti historického ústavu, stanovuje krátkodobé, strednodobé a dlhodobé plány výskumu historického ústavu, zodpovedá za odbornosť výskumného kolektívu, organizuje výberové konania a udeľuje štipendiá vedeckým pracovníkom z odborov historických, filologicko-historických, právno-historických a umenovedno-historických, riadi vydavateľskú činnosť a schvaľuje výročnú správu o činnosti historického ústavu, koordinuje spoluprácu historického ústavu na projektoch medzinárodného významu, volí na návrh ministra riaditeľa historického ústavu, schvaľuje štatút historického ústavu a jeho zmeny, prerokúva ročný rozpočet a schvaľuje ročnú účtovnú závierku historického ústavu, vykonáva kontrolnú funkciu voči riaditeľovi a rade ústavu a voči vedeckým pracovníkom historického ústavu.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

17.05.2019 10:26

V Banskej Bystrici sa opäť konal festival stredoškolských a vysokoškolských speváckych zborov

Aj pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa konal minulý týždeň už 18. ročník festivalu stredoškolských a vysokoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica 2019.
29.03.2018 18:01

Finančné prostriedky pre športových reprezentantov Slovenska

Odmeny pre úspešných športovcov za výsledky na Zimných olympijských hrách a Zimných paralympijských hrách v Pjončangu 2018 sú na ceste.
04.09.2018 18:24

Poznáme 10 finalistov 1. ročníka súťaže Učiteľ Slovenska

Vzdelávanie žiakov a študentov je pre nich nielen profesiou, ale aj poslaním. Na svojich hodinách skúšajú nové postupy a metódy, lebo im záleží na tom, aby nielen pár jednotlivcov, ale celá trieda dosahovala lepšie výsledky. 10...