Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
28.05.2018 08:49

Ministerka školstva predstavila východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová dnes predstavila základné východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV).

NPRVV je založený na dvoch druhoch východísk:
Kvalitatívne východiská (hodnotová orientácia) predstavujú normatívne predpoklady základnej hodnotovej orientácie budúceho školského systému:

 • Podpora integrácie a inklúzie – inkluzívny fínsky model
 • Horizontálna integrácia (v rámci stupňa vzdelávania)
 • Vertikálna integrácia (priepustnosť medzi stupňami vzdelávania)
 • Zlepšenie postavenia učiteľa ako centrálneho prvku reformy 

Kvantitatívne východiská (predpoklady, scenáre) predstavujú predpoklady ohľadom dôležitých budúcich socioekonomických parametrov systému:

 • Budúci demografický vývoj Slovenska
 • Prognóza vývoja obyvateľstva podľa vekových skupín
 • Prognóza priestorového rozdelenia obyvateľstva podľa okresov
 • Odhad finančných nákladov a dopadov reformy 
 • 3 druhy opatrení z hľadiska možnosti odhadnúť reformy
 • Scenáre a predpoklady odhadov ako referenčné rámce pre akčné plány

 

Ciele NPRVV

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania je rozdelený na 3 oblasti cieľov – strategické, čiastkové a prierezové.

Strategické ciele NPRVV

 • Kvalita (napríklad zvýšenie kvality prostredníctvom nového systému riadenia, financovania a hodnotenia)
 • Dostupnosť (napríklad rozšírenie dostupnosti kvalitného systému výchovy a vzdelávania pre všetkých prostredníctvom podpory integrácie a inklúzie)
 • Modernizácia (napríklad modernizácia vzdelávacieho obsahu a jeho zladenie s medzinárodnými štandardami - napr. Európsky kvalifikačný rámec modernizácia metód testovania, diagnostiky a pod. a tiež prepojenie s potrebami spoločnosti a hospodárskej praxe - trh práce)

 
Čiastkové ciele NPRVV

Efektívne fungujúce regionálne školstvo, ktoré:

 • poskytuje kvalitnú výchovu a vzdelávanie,
 • zabezpečuje učiteľom postavenie a ohodnotenie zodpovedajúce mimoriadnemu významu ich práce,
 • je dostupné pre všetky vrstvy spoločnosti,
 • reaguje na aktuálne i očakávané potreby jednotlivca a spoločnosti a osobitne na potreby hospodárskej praxe,
 • poskytuje deťom a žiakom radosť zo získavania vedomostí a ich osobného rastu, ako i základ zdravého životného štýlu.

Efektívne fungujúce vysoké školstvo, ktoré:

 • poskytuje vysokoškolské vzdelávanie s kvalitou zodpovedajúcou medzinárodným štandardom,
 • je dostupné pre všetkých občanov, ktorí oň prejavia záujem a preukážu predpoklady na jeho úspešné absolvovanie
 • je stálou súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a európskeho výskumného priestoru,
 • je významnou súčasťou výskumného potenciálu Slovenska v oblasti základného výskumu a v oblasti aplikovaného výskumu a vývoj,
 • významne prispieva k rozvoju národného hospodárstva, spoločnosti a regiónov Slovenska.

Prierezové témy NPRVV - tzv. cestné mapy

 • Integrácia a inklúzia marginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce
 • Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania

 
     Komplexný program NPRVV po zapracovaní pripomienok ministerstiev a profesijných a stavovských organizácií a združení predloží ministerstvo školstva na rokovanie vlády SR.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

31.08.2018 08:33

Na začiatku bol opäť AMAVET

Ponožky proti kliešťom, ocenené Zlatým kosákom na Agrokomplexe 2018 a strieborná medaila z Vedecko-technickej súťaže CASTIC 2018 v Číne majú spoločného menovateľa – AMAVET. Opäť sa potvrdilo, že Asociácia pre mládež, vedu a tec...
15.12.2017 08:30

Deň otvorených dverí na FIIT STU 2017

Dovoľujeme si vás pozvať na Deň otvorených dverí na Fakulte informatiky a informačných technológií STU (nová budova v Mlynskej doline, na kopci najvyššie – Ilkovičova 2, Bratislava). Návštevníci si opäť môžu pozrieť množstvo in...
26.03.2018 11:11

Učiteľ, ktorý ma ovplyvnil na celý život.

Sú chvíle v živote človeka, veselé či smutné, kedy sa žiada na chvíľu zastaviť, obzrieť sa a hádam aj trocha bilancovať jednotlivé etapy života. Väčšina z nás sa rada vracia do obdobia detstva a mladosti, ktoré považuje z ...