Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
28.05.2018 08:49

Ministerka školstva predstavila východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová dnes predstavila základné východiská pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV).

NPRVV je založený na dvoch druhoch východísk:
Kvalitatívne východiská (hodnotová orientácia) predstavujú normatívne predpoklady základnej hodnotovej orientácie budúceho školského systému:

 • Podpora integrácie a inklúzie – inkluzívny fínsky model
 • Horizontálna integrácia (v rámci stupňa vzdelávania)
 • Vertikálna integrácia (priepustnosť medzi stupňami vzdelávania)
 • Zlepšenie postavenia učiteľa ako centrálneho prvku reformy 

Kvantitatívne východiská (predpoklady, scenáre) predstavujú predpoklady ohľadom dôležitých budúcich socioekonomických parametrov systému:

 • Budúci demografický vývoj Slovenska
 • Prognóza vývoja obyvateľstva podľa vekových skupín
 • Prognóza priestorového rozdelenia obyvateľstva podľa okresov
 • Odhad finančných nákladov a dopadov reformy 
 • 3 druhy opatrení z hľadiska možnosti odhadnúť reformy
 • Scenáre a predpoklady odhadov ako referenčné rámce pre akčné plány

 

Ciele NPRVV

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania je rozdelený na 3 oblasti cieľov – strategické, čiastkové a prierezové.

Strategické ciele NPRVV

 • Kvalita (napríklad zvýšenie kvality prostredníctvom nového systému riadenia, financovania a hodnotenia)
 • Dostupnosť (napríklad rozšírenie dostupnosti kvalitného systému výchovy a vzdelávania pre všetkých prostredníctvom podpory integrácie a inklúzie)
 • Modernizácia (napríklad modernizácia vzdelávacieho obsahu a jeho zladenie s medzinárodnými štandardami - napr. Európsky kvalifikačný rámec modernizácia metód testovania, diagnostiky a pod. a tiež prepojenie s potrebami spoločnosti a hospodárskej praxe - trh práce)

 
Čiastkové ciele NPRVV

Efektívne fungujúce regionálne školstvo, ktoré:

 • poskytuje kvalitnú výchovu a vzdelávanie,
 • zabezpečuje učiteľom postavenie a ohodnotenie zodpovedajúce mimoriadnemu významu ich práce,
 • je dostupné pre všetky vrstvy spoločnosti,
 • reaguje na aktuálne i očakávané potreby jednotlivca a spoločnosti a osobitne na potreby hospodárskej praxe,
 • poskytuje deťom a žiakom radosť zo získavania vedomostí a ich osobného rastu, ako i základ zdravého životného štýlu.

Efektívne fungujúce vysoké školstvo, ktoré:

 • poskytuje vysokoškolské vzdelávanie s kvalitou zodpovedajúcou medzinárodným štandardom,
 • je dostupné pre všetkých občanov, ktorí oň prejavia záujem a preukážu predpoklady na jeho úspešné absolvovanie
 • je stálou súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a európskeho výskumného priestoru,
 • je významnou súčasťou výskumného potenciálu Slovenska v oblasti základného výskumu a v oblasti aplikovaného výskumu a vývoj,
 • významne prispieva k rozvoju národného hospodárstva, spoločnosti a regiónov Slovenska.

Prierezové témy NPRVV - tzv. cestné mapy

 • Integrácia a inklúzia marginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce
 • Rozvoj systému ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania

 
     Komplexný program NPRVV po zapracovaní pripomienok ministerstiev a profesijných a stavovských organizácií a združení predloží ministerstvo školstva na rokovanie vlády SR.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

22.01.2018 16:03

Asteroidy pomenovali podľa dvoch študentov katolíckej spojenej školy

Vestibul Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove zdobia diplomy žiakov z medzinárodných olympiád a prestížnych vedeckých súťaží z celého sveta. Súčasní septimáni sa postarali o to, že medzi nimi visí aj diplom vypísaný...
01.10.2017 17:39

Mesto rekonštruuje viaceré materské školy

Deti dvoch prešovských materských škôl sa už hrajú vo vylepšenom prostredí.
21.02.2018 13:13

Nariadenie vlády o Akreditačnej komisii sa doplní o formulár pre profesijne orientované bakalárske programy

Nariadenie vlády o Akreditačnej komisii sa doplní o formulár na podávanie žiadostí o akreditáciu profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov, navrhla to ministerstvu školstva Akreditačná komisia