Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
16.08.2018 18:47

MŠVVaŠ SR ukončilo prípravu nových výziev

...reštartuje podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja.

 Ministerstvo skolstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) ako riadiaci orgán Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) v spolupráci s Výskumnou agentúrou (VA) ako sprostredkovateľským orgánom OP VaI spoločne zavŕšili náročný proces prípravy reštartu systému podpory výskumno-vývojových projektov z OP VaI.

Ako prvé sa vyhlasuje 5 výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja spoločne s 2 výzvami na podporu mobilizácie RIS3 tímov a 1 výzvou na podporu nadnárodných centier excelentnosti. Celková alokácia 8 vyhlasovaných výziev je 349,5 mil. EUR.  Cieľom MŠVVaŠ SR a VA bolo zapracovať do systému všetky potrebné prvky, ktoré umožnia transparentným a otvoreným spôsobom podporiť len tie najkvalitnejšie výskumno-vývojové projekty.

Pôvodná výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja bola zrušená ministerkou školstva ako reakcia na výhrady Európskej komisie uvedené vo varovnom liste. Následne na to bol kompletne prepracovaný celý systém podpory výskumných projektov z Operačného programu Výskum a inovácie tak, aby všetky jeho prvky niesli nespochybniteľné znaky transparentnosti, otvorenosti a výrazného zvýšenia kvalitatívnych nárokov na predkladané projekty. MŠVVaŠ SR a VA sa pritom striktne riadia aj Akčným plánom na zvýšenie transparentnosti EŠIF, ktorý schválila vláda SR ešte v roku 2017. Nový systém podpory výskumných projektov z Operačného programu Výskum a inovácie prešiel úspešne validáciou zo strany

Orgánu auditu Ministerstva financií SR, o čom bola informovaná Európska komisia dňa 30. 7. 2018.

Členmi Monitorovacieho výboru pre OP VaI boli vypracované a schválené úplné nové hodnotiace a výberové kritériá. V rámci diskusie s partnermi v Rade Výskumnej agentúry a Stálej komisii pre Radu vlády SR pre vedu, techniku a inovácie boli vypracované nové výrazne prísnejšie kritériá pre odborných hodnotiteľov. Tieto boli v plnej miere uplatnené v novej výzve na odborných hodnotiteľov, ktorá bola zverejnená na webom sídle OP VaI a VA dňa 28. 5. 2018.  

Nanovo boli zadefinované vstupné podmienky pre podnikateľské subjekty, ktoré umožňujú žiadať o nenávratný finančný príspevok len tým, ktorí majú reálne skúsenosti s realizáciou výskumno-vývojových aktivít a súčasne plnia aj ďalšie podmienky v oblasti ekonomickej a finančnej stability podniku, minimálnej dĺžky existencie, relevantných predmetov činnosti zapísaných v OR SR v dostatočnom časovom predstihu a súčasne pre každého uchádzača platí podmienka disponovať osvedčením o spôsobilosti realizovať výskum a vývoj v čase podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Z dôvodu lepšieho zacielenia finančných zdrojov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ich koncentrácie na konkrétne témy namiesto jednej všeobecnej výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja sa vyhlasuje 5 tematicky orientovaných výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v 5 doménach inteligentnej špecializácie:
 

  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie                        63 072 000 eur (zdroj EÚ)
  • Priemysel pre 21. storočie                                          107 712 000 eur (zdroj EÚ)
  • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel                   47 520 000 eur (zdroj EÚ)
  • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie        33 696 000 eur (zdroj EÚ)
  • Zdravé potraviny a životné prostredie                         36 000 000 eur (zdroj EÚ)

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na všetkých 5 výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja je 288 mil. EUR.

„Cieľom výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja je podporiť dlhodobé výskumno-vývojové projekty, ktoré budú realizovať konzorciá výskumných inštitúcií a podnikateľských subjektov, a to za využitia národného potenciálu najkvalitnejších inštitúcií a individualít v téme, v ktorej sa konkrétny projekt bude predkladať.

Žiadatelia musia klásť dôraz na to, aby v predkladaných žiadostiach o NFP aktívne participovali kapacity univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier podporených v rámci programového obdobia 2007 – 2013.
 

Každý projekt musí mať definované výskumné a vývojové aktivity tak, aby ich výsledky mali vysoký potenciál uplatniteľnosti v praxi. Projekty musia byť primárne zamerané na realizáciu samotných výskumno-vývojových aktivít, menší dôraz bude kladený na obstaranie výskumnej infraštruktúry, ktorá sa bude financovať len v nevyhnutnej miere ako potrebný upgrade existujúcich zariadení, resp. budovanie unikátnych zariadení, ktoré budú potrebné pre strategický výskum a v SR neexistujú, resp. existujúce, ale v nevyhovujúcom stave a z kapacitného hľadiska."

MŠVVaŠ SR a VA zvolili časovo náročný spôsob prípravy nových výziev tak, aby sa neopakovali chyby z minulosti. Súčasne aj samotný proces definovania jednotlivých pravidiel a podmienok, ktoré budú uplatnené v nových výzvach na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja, bol realizovaný transparentným a otvoreným spôsobom a výlučne formou intenzívneho odborného dialógu so zástupcami odbornej verejnosti. Komunikácia prebiehala na dvoch úrovniach:
 

1. Odborná diskusia v rámci Rady VA pod vedením ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR a následne aj v rámci Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.

V rámci procesov vedúcich k znovunaštartovaniu podpory dlhodobého strategického výskumu a vývoja z prostriedkov OP VaI sa uskutočnili 4 rokovania Rady VA – z toho posledné sa uskutočnilo 19. apríla 2018. V rámci zatiaľ posledného aprílového zasadnutia  Rada VA odsúhlasila konsolidované zámery dopytových výziev v súlade s platným indikatívnym harmonogramom výziev – v rámci toho aj výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja. Schválenie zámerov výziev a ostatných dôležitých dokumentov Radou VA bolo kľúčovým východiskovým bodom pre vyhlasovanie výziev.
 
Informácie o programoch jednotlivých rokovaní Rady VA sú k dispozícii TU.  
 

2. Otvorený dialóg so zástupcami všetkých relevantných typov potenciálnych žiadateľov formou okrúhlych stolov, ktoré boli zorganizované ku všetkým pripravovaným výzvam.

VA v spolupráci s MŠVVaŠ SR od začiatku roku 2018 začala realizovať novú formu partnerskej komunikácie s výskumnými inštitúciami, ktorej cieľom bolo vniesť prvky transparentnosti a otvorenosti už do procesu prípravy výziev a poskytovať odborné podklady a informácie ešte pred samotným vyhlásením výziev.

V tomto zmysle bol dňa 27.4.2018 organizovaný aj okrúhly stôl zameraný na výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – podrobnejšie informácie o tomto podujatí sú zverejnené na webom sídle VA:

Zástupcovia výskumných inštitúcií a podnikateľského sektora sa na tomto podujatí oboznámili s konceptami plánovaných výziev, novými pravidlami a novými hodnotiacimi kritériami, ktoré výrazne zvyšujú požiadavky na kvalitu pripravovaných projektov.

Na základe podnetných výstupov a návrhov z okrúhleho stola bolo možné následne doladiť podmienky a obsah výziev ešte v prípravnej fáze a súčasne zo strany MŠVVaŠ SR a VA boli poskytnuté ešte pred vyhlásením výziev základné informácie potenciálnym žiadateľom. Zástupcovia potenciálnych žiadateľov ocenili kvalitne pripravenú dokumentáciu a súčasne otvorenú a efektívnu diskusiu ešte pred vyhlasovaním výziev.

Zdroj: minedu
 

Súvisiace články

11.10.2019 10:58

Dušičky z Nového zámku

Slovenské banské múzeum – oddelenie histórie srdečne pozýva všetkých Štiavničanov a návštevníkov mesta na podujatie Dušičky z Nového zámku- večernú prehliadku expozície spojenú s atraktívnou vyhliadkou na „dušičkovú“ Banskú Šti...
05.04.2018 09:09

Ministerka školstva Martina Lubyová ocenila našich úspešných paralympionikov

Za 11 získaných medailí, ale aj skvelú reprezentáciu Slovenska dnes ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová ocenila našich úspešných paralympionikov zo Zimných olympijských hier v Pjončangu 2018.
12.06.2019 15:57

MATURITA 2019

Výsledky externej časti maturitnej skúšky