Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
29.12.2017 10:42

MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA z Lekárskej fakulty UPJŠ sa zúčastnil pracovného zasadnutia tejto sekcie v ruskom Petrohrade.

V rámci podujatia Autumn meeting of the PS UEMS sa okrem valného zhromaždenia konal aj návštevný (kontrolný) deň vybranej vzdelávacej inštitúcie a tiež inštitúcie poskytujúcej špecializovanú zdravotnú starostlivosť.

„Koncom októbra sme navštívili Denný psychiatrický stacionár v 5. okrsku Petrohradu kvôli posúdeniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zvolený bol cielene kvôli aktuálne realizovanej reforme psychiatrickej starostlivosti v Rusku, ktorej súčasťou je aj deinštitucionalizácia psychiatrickej starostlivosti, teda presun starostlivosti o psychiatrických pacientov mimo lôžkové zdravotnícke zariadenia a liečebne. V Ruskej federácii aktuálne funguje viac ako 300 podobných centier dennej psychiatrickej starostlivosti a ich zriadením sa podarilo výraznejšie znížiť počet hospitalizovaných pacientov aj priemerný počet dní strávených pacientom v nemocnici. Reforma psychiatrickej starostlivosti  sa tiež podpísala pod významnú redukciu počtu samovrážd, čo sú veľmi pozitívne výsledky," hovorí zástupca prednostu I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA, ktorý porovnáva aktivity stacionárov v Rusku a na Slovensku:

 

„Výhodou vznikajúcich stacionárov v Ruskej federácii je predovšetkým ich nové technické a dostatočné materiálne vybavenie, čo sa dosiahlo zvýšením financovania aktivít súvisiacich s mentálnym zdravím. Naproti tomu na Slovensku je väčšina plnohodnotne fungujúcich denných stacionárov aktuálne ohrozená kritickým nedofinancovaním a chýbaním systémových opatrení pri ich zazmluvňovaní zdravotnými poisťovňami... Z hľadiska odbornej náplne tvorí väčšinu činností ruských stacionárov arteterapia, muzikoterapia, pohybová terapia, ale aj edukačné aktivity a psychoterapia, čo je na porovnateľnej, teda veľmi dobrej úrovni, no najväčší rozdiel je badateľný v ergpterapii (pracovnej terapii). Zatiaľ čo na Slovensku sa v tomto smere uplatňuje viac individuálny prístup a cieľom terapie je nadobudnúť čo najviac nových zručností, ktoré umožnia pacientovi lepšie sa adaptovať na bežné domáce a pracovné činnosti po prepustení zo stacionára, ergoterapia v stacionári, ktorý sme navštívili pripomínala skôr industriálnu terapiu s cieľom vyplniť čas strávený v stacionári dlhodobejšie umiestnených pacientov," poznamenáva dr. Dragašek, podľa ktorého reformu psychiatrickej starostlivosti v Rusku čakajú ešte ďalšie veľké výzvy, keďže viac ako 3 milióny pacientov trpí nejakou formou závislosti, z toho vyše osemdesiat percent závislosťou od alkoholu, pričom problematickou je predovšetkým narastajúca závislosť u žien za posledných 5 rokov...

 

 V rámci kontrolného dňa členovia delegácie Psychiatrickej sekcie Únie európskych medicínskych špecialistov navštívili aj Bechterevov výskumný psychoneurologický inštitút, ktorý bol založený v roku 1917 významným ruským neurofyziológom a psychiatrom Vladimírom Michajlovičom Bechterevom, objaviteľom viac než 20 mozgových štruktúr a 7 chorobných jednotiek nervového systému.

 

„Súčasťou tohto inštitútu je okrem výskumného a vzdelávacieho centra aj niekoľko klinických pracovísk so zameraním na psychiatriu, neurológiu, neurochirurgiu, psychológiu, psychoterapiu a závislosti. Okrem liečby pacientov a intenzívnej výskumnej činnosti poskytuje zariadenie aj postgraduálne špecializačné vzdelávanie lekárov, teda atestačnú prípravu na federálnej úrovni pre celú Ruskú federáciu. Naša návšteva bola primárne zameraná na hodnotenie postgraduálneho špecializačného vzdelávania, ktoré v Ruskej federácii prebieha odlišne od súčasných európskych štandardov a preto špecializácia v odbore Psychiatria získaná v Rusku nie je v súčasnosti uznávaná v krajinách EÚ. V rámci hodnotenia špecializačného štúdia sme zistili niektoré nedostatky. Špecializácia je rozdelená do troch stupňov, motivácia k získaniu vyššieho špecializačného vzdelania je v celej Ruskej federácii nízka a dôraz kladený na špecializačnú prípravu je nedostatočný. Okrem toho sú vzdelávacie programy a formy dosť zastarané a slabá je aj materiálna a technická vybavenosť inštitúcií poskytujúcich špecializačné vzdelávanie. Podobná situácia je aj vo výchove mladých vedcov, čo sa prejavuje na pomerne nízkej kvalite rigoróznych prác študentov doktorandského štúdia (PhD.)," konštatuje Jozef Dragašek, podľa ktorého má Ruská federácia naproti tomu veľmi dobre rozvinutý systém vzdelávania v oblasti gerontopsychiatrie a ten je, minimálne, na porovnateľnej úrovni s krajinami EÚ.

 

Na samotnom Valnom zhromaždení Psychiatrickej sekcie Európskej únie medicínskych špecialistov sa delegátmi okrem iného schvaľoval ročný akčný plán a rozpočet na budúci kalendárny rok. MUDr. Jozef Dragašek sa v rámci pracovných skupín zúčastnil aj prípravy implementácie nových vzdelávacích štandardov do jednotlivých národných legislatív a prípravy klinických odporúčaní pre psychoterapiu v psychiatrii, ako aj implementácie novej elektronickej platformy pre udeľovanie kreditov kontinuálneho medicínskeho vzdelávania EACCME.

 

Ako člen Výkonného výboru PS UEMS, do ktorého bol zvolený v apríli tohto roka, sa MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA zúčastnil aj dvoch zasadnutí výboru počas Jesenného zasadania sekcie. Zvolený bol totiž na pozíciu „Officer of the Bureau of the UEMS Section of Psychiatry" – komisár Výboru Psychiatrickej sekcie UEMS. Náplňou tejto funkcie je hlavne kontrolná činnosť výboru a tiež má ako vyslanec sekcie na starosti kontakt s inými organizáciami či spoločnosťami zameranými na vzdelávanie a starostlivosť o mentálne zdravie ako aj  s pacientskymi organizáciami. Funkciu bude dr. Dragašek zastávať až do roku 2021.

 

Európska únia medicínskych špecialistov je najstaršia európska medicínska organizácia, ktorá vznikla v roku 1958 a v jednotlivých sekciách združuje vyše 50 medicínskych špecializácií. Psychiatrická sekcia bola založená v roku 1992. Jednotlivých členov sekcií deleguje národná odborná spoločnosť, v tomto prípade Slovenská psychiatrická spoločnosť – a každá krajina má jedného až dvoch delegátov.

Psychiatrická sekcia má zástupcov z 28 krajín EÚ, 2 asociovaných členov (Izrael a Turecko) a dvoch delegátov z pozorovateľských krajín (Ruská federácia, Maroko). Pracovné stretnutia delegátov sekcie sa konajú dvakrát ročne, vždy v inej členskej či pridruženej krajine, alebo v krajine so štatútom pozorovateľa. Okrem toho sa členovia výkonného výboru, ktorých počet bol v októbri tohto roka. rozšírený zo 6 na 7,  stretávajú na ďalších dvoch krátkych pracovných stretnutiach ročne.

„Sekcia vykonáva svoju činnosť aj na úrovni pracovných skupín - ich úlohou je napríklad nastavovanie a harmonizácia profesionálnych štandardov na zabezpečovanie kvality klinickej práce psychiatrov založených na vedeckých dôkazoch. Sekcia stanovuje aj minimálne požiadavky na špecializačné vzdelávanie lekárov a odborný profil, ktorými je možné ovplyvniť úroveň a osobný vzdelávací rozvoj psychiatrov a v zastúpených krajinách vykonáva kontrolu tohto vzdelávania na všetkých stupňoch," poznamenáva MUDr. Jozef Dragašek, PhD., MHA.

 

 

 

 

 

 

       RNDr. Jaroslava Oravcová

                                                                                                                    

Súvisiace články

13.10.2017 19:16

Oponice

Exkurzie patria k podujatiam, na ktorých sa deti a mládež oboznámia s novými informáciami a prinášajú si späť do škôl množstvo informácií a zážitkov. Ak sa ešte len rozhodujete, kam so žiakmi, máme pre vás tip:.
11.05.2018 09:33

Noc múzeí a galérií 2018

Tretia májová sobota – 19. mája 2018 – bude opäť patriť múzeám a galériám, ktoré sa už po štrnásty raz zapoja do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. Do neskorých večerných hodín pripravujú zbierkotvorné inštitúcie za...
26.01.2018 19:00

Deviatak Tomáš má od septembra 424 neospravedlnených vyučovacích hodín

Vyšetrovateľ svidníckej polície vzniesol obvinenie pre prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže voči rodičom 15-ročného Tomáša, ktorý mal v škole od septembra 424 neospravedlnených vyučovacích hodín.