Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
03.12.2017 15:45

MVO: Rómski stredoškoláci dostanú možnosť získať kvalitné vysokoškolské vzdelanie

BRATISLAVA - Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) spolu s Ekonomickou Univerzitou v Bratislave (EUBA) pokračuje aj v školskom roku 2017/2018 v programe Aj ty máš šancu!, ktorý je zameraný na podporu rómskych uchádzačov o štúdium. Ako CVEK uvádza na svojej internetovej stránke, cieľom programu je prispieť k odstraňovaniu nerovností vo vzdelaní medzi rómskou a nerómskou populáciou. Rómski stredoškoláci tak dostanú možnosť získať kvalitné vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania.

Program Aj ty máš šancu! bude prebiehať od 1. februára budúceho roka a umožní rómskym študentom a študentkám kvalitne sa pripraviť na prijímacie pohovory. Partnerom štvrtého ročníka programu je Nadácia Tatra Banky. Bezplatná príprava bude prebiehať v Bratislave, pričom ubytovanie počas kurzov účastníkom a účastníčkam zabezpečí univerzita. Záujemcovia o edukačno-podporný projekt môžu do 15. januára zaslať prihlášku, v ktorej uvedú, že prináležia k rómskej menšine a majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, prípadne ho v tomto školskom roku ukončia.

Podľa sociologičky Jarmily Lajčákovej z CVEK-u sa centrum sa prostredníctvom tohto projektu tiež snaží narušiť „sebazaraďovanie" mladých rómskych ľudí na sociálne práce a „podporiť ich v štúdiu odborov a univerzít, ktoré ponúkajú lepšie uplatnenie na trhu práce". Lajčáková je autorkou publikácie o podpore vysokoškolského vzdelávania rómskej mládeže, z ktorej vyplýva, že počas školských rokov 2010/2011 až 2013/2014 študovalo až 67 percent rómskych štipendistov sociálnu prácu, 10 percent pedagogiku, osem percent humanitné a prírodné vedy a sedem percent medicínu a zdravotnícke odbory. Dôvody sebazaraďovania rómskych mladých ľudí na štúdium sociálnej práce sú rôzne. Okrem zlyhávania verejných politík, ktoré podľa Lajčákovej nevytvárajú od útleho detstva týmto deťom rovnú príležitosť na vzdelanie ako nerómskym deťom, používajú diskriminačné praktiky, akými sú odmietanie prijatia do škôlky, nezákonné zaraďovanie do špeciálneho školstvaalebo priestorová segregácia v bežnom vzdelávacom prúde. Tieto deti sa tak podľa sociologičky ocitajú na okraji spoločnosti.

CVEK je nezávislá mimovládna organizácia, ktorá sa snaží svojimi výskumnými, analytickými a vzdelávacími aktivitami prispieť k vytváraniu spravodlivejšej a súdržnejšej spoločnosti. Centrum vzniklo v roku 2005 s cieľom systematicky prispievať k vytváraniu prostredia, „kde sa každý človek môže cítiť ako hodnotná a rešpektovaná bytosť". Aktivity CVEK-u sú zamerané predovšetkým na etnické, jazykové a náboženské menšiny a snažia sa dosiahnuť inklúziu marginalizovaných skupín, či už Rómov, migrantov alebo iných menšín. Tematicky sa aktivity zameriavajú predovšetkým na oblasť vzdelávania, bývania, sociálnej situácie, medzietnických vzťahov a politickej participácie.

 

SITA

Súvisiace články

22.02.2019 08:48

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal certifikáty absolventom pilotného projektu Komunikáciou k porozumeniu a úspechu

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal dnes 12 certifikátov riaditeľke a učiteľom Základnej školy Ružová dolina v Bratislave za účasť v pilotnom projekte „Komunikáciou k porozumeniu a úspechu“.
04.10.2017 13:41

Ministerka školstva sa stretla s riaditeľom ŠPÚ

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová prijala riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka. Na prvom pracovnom stretnutí hovorili spolu predovšetkým o aktuálnych otázkach, ktoré súvisia s praco...
26.06.2019 12:50

Dodatok č. 3 k ŠVP „RUP pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo dňa 4. 4. 2019 pod číslom 2019/4559:1-A1010 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy Dodatok č. 3 „Rámcový učebný plán pre ZŠ ...