Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
19.10.2017 08:15

Na školské telocvične dá rezort školstva o päť miliónov eur viac

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporí sumou 9,9 milióna eur projekty rekonštrukcie, dostavby či výstavby školských telocviční. Rezort školstva zvýšil pôvodnú dotáciu na tento rok 4,9 milióna eur o ďalších päť miliónov eur na základe veľkého záujmu zo strany základných a stredných škôl.

Cieľom je zlepšiť vybavenosť telocviční či zvýšiť počet učebných priestorov pre telesnú a športovú výchovu rekonštrukciou, dostavbou alebo výstavbou novej telocvične. Napriek tomu, že budovy patria do kompetencie zriaďovateľov, ministerstvo aktívne pristupuje k zlepšovaniu ich stavu, čoho dôkazom je aj súčasné navýšenie finančných prostriedkov. „Rozvoj v oblasti telesnej a športovej výchovy je jednou z priorít nášho rezortu, čoho dôkazom je aj suma navýšenia dotácie, a tým pádom v realite viac telocviční pre naše deti," uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.

Do výzvy sa zapojilo spolu 345 škôl, ktorých požiadavky predstavovali sumu 40 622 642 eur. Hodnotiaca komisia posúdi rozvojové projekty škôl a rozhodne o pridelení finančných prostriedkov najneskôr do konca kalendárneho roka 2017. O výsledkoch bude ministerstvo informovať do 30 dní od rozhodnutia o žiadostiach na svojom webovom sídle. Maximálna výška účelových finančných prostriedkov poskytnutých ministerstvom pre jednu školu je 150 000 eur.

Dotáciu je možné poskytnúť len obciam, vyšším územný celkom, štátom uznaným cirkvám a náboženským spoločnostiam na Slovensku, ktoré sú zriaďovateľom základnej školy so všetkými ročníkmi alebo strednej školy s počtom žiakov nad 150. Taktiež musia spĺňať podmienku, že pred vyhlásením výzvy nečerpali na objekt, na ktorý žiadajú dotáciu, finančné prostriedky z prostriedkov Európskej únie a neboli prijímateľmi finančných prostriedkov v rámci rozvojového projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične za rok 2016.

 

SITA

Súvisiace články

26.07.2017 07:29

Minister Plavčan môže uzavrieť zmluvu k Edunetu, ÚVO nedostatky neodhalil

BRATISLAVA - Pri kontrole procesu verejného obstarávania na projekt Edunet nezistili žiadne nedostatky. Ministerstvo školstva tak môže s úspešným uchádzačom uzatvoriť zmluvu. „Ide o veľký a veľmi dôležitý projekt, preto sme sa ...
26.04.2018 09:58

Projekt To dá rozum chce pripraviť návrh na zmenu vzdelávania od škôlok, až po vysoké školy

„Aby sme mohli pripraviť dobrý návrh na zmenu, musíme rozumieť problémom, ktorým dnes študenti, učitelia, odborní zamestnanci, vedenia škôl, zamestnávatelia a ďalší aktéri v školstve čelia. Problémy a ich príčiny sme mapovali p...
27.09.2017 10:40

V ŠPÚ rokovali zástupcovia viacerých rezortov o príprave predmetu Branná výchova

Príprava obsahu a realizácie predmetu Branná výchova pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy bola hlavnou témou pracovného rokovania zástupcov z rezortov školstva, vnútra a obrany, Štátneho pedagogického ústavu, UNIZA ...