Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
11.12.2019 11:12

Nadrezortná pracovná skupina pre celoživotné vzdelávanie pedagógov ZŠ a SŠ v oblasti záležitostí EÚ sa zameria najmä na vzdelávacie štandardy predmetu Občianska náuka

V Štátnom pedagogickom ústave rokovali členovia nadrezortnej pracovnej skupiny pre celoživotné vzdelávanie pedagógov základných a stredných škôl v oblasti záležitostí Európskej únie.

Na druhom pracovnom mítingu sa zástupcovia ŠPÚ, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, Katedry politológie FF UK a Informačnej kancelárie Európskej únie v Bratislave dohodli, že z časového hľadiska by bolo vhodné uprednostniť predmet občianska náuka.

Pri tvorbe metodických materiálov a doplnení  vzdelávacích štandardov tohto predmetu bude ŠPÚ vychádzať z návrhov tém zástupcov rezortu zahraničných vecí a európskych záležitostí, Katedry politológie UK a Informačnej kancelárie EÚ.

Z navrhnutých tém členovia nadrezortnej pracovnej komisie za ŠPÚ, v spolupráci s členmi Ústrednej predmetovej komisie ŠPÚ pre predmet občianska náuka, vyberú nosné témy pre tvorbu nových metodických materiálov. Táto prvá fáza časového harmonogramu by sa dala zrealizovať ešte počas tohto roka. Druhá fáza prípravy nových vzdelávacích štandardov bude závisieť od toho, pre ktorú z dvoch alternatív sa členovia pracovnej komisie pre vzdelávanie v oblasti európskych záležitostí rozhodnú. 

„Alternatíva č.1 je spracovanie tém do podoby metodických listov. Alternatíva č.2, ktorá  je jednoduchšia z pohľadu spracovania, spočíva v komplexnom spracovaní metodických odporúčaní k téme EÚ. Učitelia by si ich našli v printových publikáciách a elektronických materiáloch na Metodickom portáli ŠPÚ a webových portáloch ďalších inštitúcií. Táto druhá alternatíva ponúka možnosť prierezového spracovania pre viaceré predmety, teda má širší záber ako je len občianska náuka," upresnil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. 

Pilotný seminár pre učiteľov a učiteľky, na ktorom by sa overil aj záujem o danú problematiku medzi pedagógmi, by sa mal konať v máji budúceho roka po dokončení metodických pomôcok a ich zverejnení na Metodickom portáli Štátneho pedagogického ústavu.  

Zdroj: minedu

Súvisiace články

23.03.2018 09:24

Veľkokrtíšsky veľkonočný strom s kraslicami vytvorí novú tradíciu

Miestny producent vajec daroval školám 500 vajec zo svojho chovu, ktoré žiaci škôl a škôlok vyzdobia, aby mohli skrášliť veľkonočný strom v meste
05.12.2018 08:51

Študentky špeciálnej pedagogiky prijal na ministerstve štátny tajomník Peter Krajňák

Štátny tajomník Peter Krajňák prijal na pôde ministerstva 22 študentiek Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a ich vyučujúce z tamojšej katedry pedagogiky.
18.09.2019 09:50

Slovenskí žiaci uspeli v európskom kole detskej dopravno-výchovnej súťaže FIA 2019

Vynikajúce 2. miesto získalo minulý týždeň slovenské družstvo žiakov na Európskej dopravno-výchovnej súťaži Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) vo švajčiarskej Ženeve. Žiaci a žiačky zo Základnej školy Alexandra Dubčeka...