Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
23.02.2018 17:40

Neformálne vzdelávania riaditeľov základných a stredných škôl

V rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie sa januári a februári 2018 konali prvé stretnutia neformálneho vzdelávania riaditeľov základných a stredných škôl

Jednalo sa o školy:

  • Košického a Prešovského kraja dňa 18. januára 2018 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
  • Nitrianskeho a Trnavského kraja dňa 12. februára 2018 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
  • Banskobystrického kraja dňa 13. februára 2018 na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
  • Žilinského a Trenčianskeho kraja dňa 15. februára 2018 na pôde Žilinskej univerzity v Žiline.

Témami stretnutia boli:

1. Prínos národného projektu pre súčasné a budúce potreby IT sektora:
Budúcnosť informatiky- informatika budúcnosti – prezentoval doc. RNDr. Gabriel Semanišin PhD.
Informatika ako všeobecnovzdelávací predmet – predstavil prof. RNDr. Ivan Kalaš PhD.
STEM vzdelávanie pre informačnú spoločnosť – priblížil doc. RNDr. Marian Kíreš PhD.
Národný projekt IT Akadémia – predstavil doc. RNDr. Dušan Šveda CSc.

2. Premena tradičnej školy na modernú – inovácia prírodovedného a technického vzdelávania vo
forme praktických ukážok vo forme praktických ukážok
Fyzika pre ZŠ, SŠ; Informatika pre ZŠ, SŠ; Informatika pre 1. stupeň ZŠ; Sieťové predmety SŠ;
Geografia ZŠ; Biológia ZŠ; Chémia ZŠ; Matematika SŠ

3. Riaditeľ a jeho postavenie v projekte (v skupinách pre ZŠ a SŠ)
Riaditeľ školy zodpovedá za manažovanie rozvojových a vzdelávacích aktivít školy, za usmerňovanie kariérneho rastu učiteľov. Úspešnosť absolventov v prijatí na vyšší stupeň štúdia, ako aj ich profesijná orientácia, je jedným z vysoko hodnotených ukazovateľov kvality danej školy. Efektívnosť zavádzania inovácií do veľkej miery závisí od vnútorného stotožnenia s potrebou riešiť problém, pochopením kľúčových aspektov potrebných zmien a osvojením si spätno-väzbových a regulačných mechanizmov nevyhnutných pre implementáciu celého procesu inovácie. Za zmysluplné zapojenie kolektívu riešiteľov školy do projektu, naplnenie merateľných ukazovateľov a dosiahnutie vytýčených cieľov zodpovedá riaditeľ.

Cieľom vzdelávania riaditeľov je pripraviť ich na naplnenie tohto poslania.

Na stretnutí riaditelia ocenili predstavený model inovácie prírodných, technických predmetov a informatiky s bádateľsky orientovaným prístupom. Na stretnutí sa zúčastnilo viac ako 360 riaditeľov základných a stredných škôl.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Súvisiace články

18.03.2018 14:07

Hvezdáreň v Sobotišti ožila, prednášala aj medailistka zo svetovej olympiády

V obci Sobotište v okrese Senica sa uskutočnil už 24. ročník Dňa astronómie. V posledných štyroch ročníkoch sa stalo samozrejmosťou, že prednášky svojim rovesníkom prednášajú študenti.
07.06.2017 08:53

P. Plavčan uviedol do života novinku autorov metódy Životných máp

Bratislava  - Autori Kamila a Peter Kopsovci, známi vďaka metóde Životných máp (Kops\' Method), predstavili dnes v Bratislave publikáciu Ako sa dohovoriť s tigrom. Tretí titul českých autorov projektívne-diagnostickej metódy, k...
11.05.2018 09:33

Noc múzeí a galérií 2018

Tretia májová sobota – 19. mája 2018 – bude opäť patriť múzeám a galériám, ktoré sa už po štrnásty raz zapoja do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. Do neskorých večerných hodín pripravujú zbierkotvorné inštitúcie za...