Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
10.04.2018 09:46

O spoluprácu s ŠPÚ a slovenskými školami pri používaní CLILu prejavili záujem inštitúcie a školy z Čiech aj Saska

Zástupcovia ŠPÚ a škôl z Bratislavy sa o svoje poznatky a skúsenosti z bilingválnych gymnázií a vyučovania niektorých predmetov formou pedagogického prístupu CLIL v základných školách podelili s kolegami z odborných inštitúcií a škôl z Čiech a Saska na medzinárodnej odbornej konferencii v Prahe.

Konferenciu s názvom Výučba niektorých predmetov v cudzom jazyku v českých, saských a slovenských školách zorganizovalo Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR a Ministerstvo kultúry Saska. Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk vyzdvihol pedagogický prístup CLIL, ktorý ŠPÚ experimentálne overuje v ZŠ na Slovensku už 9 rokov, pričom na prvom stupni bolo experimentálne overovanie ukončené s veľmi dobrými výsledkami. 

„CLIL ako inovatívna forma vyučovania, ktorou si žiaci zlepšujú kritické myslenie a rozvíjajú prírodovednú gramotnosť, by mala  viesť k zlepšeniu výsledkov v medzinárodnom testovaní PISA na Slovensku. Výsledky experimentálneho overovania na prvom stupni základných škôl potvrdili zlepšenie jazykových zručností žiakov, ktorých navyše prepojenie vedomostí a praxe veľmi zaujalo. Teraz je dôležité, aby naše vysoké školy a univerzity pripravili budúcich CLIL učiteľov," zdôraznil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

 

 

 

Primárnym cieľom projektu je experimentálne overiť pôsobenie pedagogického prístupu CLIL v nižšom strednom vzdelávaní na vzdelávacie výsledky žiakov v cudzom jazyku. Ďalším cieľom je vybrať vhodný obsah vzdelávania pre nejazykové predmety, pripraviť anglicko-nemecko-slovenský glosár odborných pojmov a súbor metodických materiálov, metodické a pracovné listy, pre CLIL učiteľov v nižšom sekundárnom vzdelávaní. 

„Experimentálne overovanie pedagogického prístupu CLIL na druhom stupni ZŠ, ktoré prebieha v súčasnosti v 14 školách, budeme pomaly ukončovať a postupne prejdeme na experimentálne overovanie na gymnáziách a stredných školách," odpovedal riaditeľ ŠPÚ na otázku, či sa na Slovensku plánuje v procese uplatňovania CLILu v praxi pokračovať aj na ďalšom stupni vzdelávania. 

Zástupcovia škôl z viacerých českých miest a Saska prejavili záujem o užšiu a intenzívnejšiu spoluprácu s ŠPÚ a so školami, v ktorých experimentálne overovanie prebieha, alebo sa už skončilo, nakoľko Slovensko je v tomto procese v niekoľkoročnom predstihu. 

„My veľmi úzko spolupracujeme s Národným inštitútom ďalšieho vzdelávania (NIDV), ktorý je priamo riadenou organizáciou českého rezortu školstva, ako aj so samotným Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR. Nič však nebráni tomu, aby sa naša vzájomná spolupráca ešte viac zintenzívnila", uviedol riaditeľ ŠPÚ a doplnil, že na medzinárodnej odbornej konferencii na podporu vyučovania cudzích jazykov, určenej pre učiteľov základných škôl, budú 18. apríla prednášať a viesť workshopy aj odborníci z Francúzska, Nemecka a Českej republiky. 

Zdroj: ŠPÚ

Súvisiace články

22.02.2019 08:48

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal certifikáty absolventom pilotného projektu Komunikáciou k porozumeniu a úspechu

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal dnes 12 certifikátov riaditeľke a učiteľom Základnej školy Ružová dolina v Bratislave za účasť v pilotnom projekte „Komunikáciou k porozumeniu a úspechu“.
19.12.2017 15:30

INŠPIRÁCIU NÁJDETE NA JUNIOR INTERNETE - AMAVET otvoril registráciu na 13. ročník súťaže

Zbystrite pozornosť mladí blogeri, či youtuberi, programátori webových stránok, vývojári mobilných aplikácií, grafickí dizajnéri, ale aj copywriteri a textári! Máte šancu stať sa internetovou osobnosťou. Príďte sa inšpirovať na...
15.04.2020 08:01

Tlak verejnosti si vyžaduje otvoriť diskusiu o presune kompetencií v školstve

Nové vedenie ministerstva školstva okamžite po nastúpení iniciovalo online stretnutie so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a združenia SK8. Zriaďovatelia, kraje a zástupcovia miest a obcí popísa...