Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
29.11.2017 12:30

Odborní zamestnanci ŠPÚ diskutovali so študentkami PdF UMB o predprimárnom vzdelávaní detí

V Štátnom pedagogickom ústave diskutovali výskumní a vývojoví zamestnanci pre predprimárne vzdelávanie s vyučujúcimi a študentkami z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici o stave predprimárneho vzdelávania, inkluzívneho predprimárneho vzdelávania, edukácie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou, nadaním či mentálnym postihnutím.

V hlavnej prezentácii námestníčky ŠPÚ Kataríny Vladovej dominovali aktuálne témy z vzdelávacích programov pre predprimárne vzdelávanie pre deti s rôznymi druhmi zdravotného  znevýhodnenia (ZZ), podľa ktorých sa postupuje pri výchove a vzdelávaní detí so (ZZ) v špeciálnej materskej škole, v špeciálnej triede pre deti s konkrétnym ZZ v materskej škole a v školskej integrácii.

„Vzdelávacie programy obsahujú špecifiká, na ktoré je nevyhnutné prihliadať pri ich výchove a vzdelávaní vo všetkých materských školách a predškolských zariadeniach, v ktorých sú vzdelávané. A to bez ohľadu na to, či sú to deti s mentálnym, sluchovým, zrakovým postihnutím či telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, alebo či ide o deti choré a zdravotne oslabené, hluchoslepé alebo s viacnásobným postihnutím," zdôraznila Katarína Vladová.

Vo viac ako trojhodinovej besede sa študentky PdF UMB V Banskej Bystrici mali možnosť dozvedieť viac o špecifických cieľoch, povinnom a odporúčanom personálnom zabezpečení, o profile absolventa pre výchovu a vzdelávanie detí s konkrétnym zdravotným znevýhodnením a možnostiach uplatnenia študentov z katedier elementárnej a predškolskej pedagogiky v praxi.

„Takéto besedy a diskusie so študentmi vysokých škôl a ich učiteľmi sú veľmi dôležité pre obohacovanie ich odborných vedomostí, všeobecný prehľad a takisto pre predstavu, čo môžu očakávať v praxi a prispôsobiť tomu prípadne aj svoje ďalšie študijné zámery a smerovanie," uzavrel riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

 

D. Vanečková

Súvisiace články

29.11.2017 17:55

VLÁDA: Ministerstvo kultúry chce, aby deti a mládež častejšie siahli po kvalitných knihách

BRATISLAVA - Ministerstvo kultúry chce, aby deti a mládež častejšie siahli po kvalitných knihách. Pomôcť v tom má nové Centrum literatúry pre deti a mládež a podpory čítania pri Bibiane - medzinárodnom dome umenia pre deti v B...
12.09.2017 09:08

Zjazd chemikov vo Vysokých Tatrách

Od 11. do 15. septembra 2017 sa v hoteli Bellevue v Starom Smokovci uskutoční 69. zjazd českých a slovenských chemických spoločností – Zjazd chemikov. Hlavným organizátorom zjazdu je Slovenská chemická spoločnosť, spoluorganizá...