Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
03.07.2019 09:57

OECD: Slovensko má najväčšie rezervy vo vzájomnej spolupráci učiteľov

Vytvoriť priestor pre učiteľov na spoločné odovzdávanie si skúseností a vedomostí v rámci širšej učiteľskej komunity je základným predpokladom na vybudovanie kvalitného vzdelávacieho procesu.

Absencia tzv. sieťovania medzi učiteľmi a školami na Slovensku je preto pre našu krajinu aktuálnou výzvou, naplnenie ktorej môže priniesť do vzdelávania viac inovácií, nových vyučovacích metód a v neposlednom rade väčšiu motiváciu pre učiteľov. Táto myšlienka sa stala hlavným posolstvom trojdňovej medzinárodnej konferencie „Európsky učiteľ 21. storočia", ktorá sa dnes začala za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej a Andreasa Schleichera, riaditeľa odboru pre vzdelávanie a osobitného poradcu generálneho tajomníka pre vzdelávaciu politiku OECD.

Podľa ministerky Martiny Lubyovej sú vo vzdelávacom procese kľúčovým faktorom učitelia a je cieľom súčasnej vlády nastaviť vzdelávací systém tak, aby bol pre nich  relevantný a priniesol inovácie, ktoré budú môcť využiť v praxi. Východiskom na realizáciu toho cieľa sa stal strategický dokument na 10 rokov – Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý je postavený na kvalite, dostupnosti a modernizácii, no v neposlednom rade nedávno schválený zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Úplne nový zákon ruší starý kreditový systém vzdelávania a zavádza nový systém vzdelávania v profesijnom rozvoji.

Od starého sa odlišuje predovšetkým svojím obsahom, keďže poskytuje kvalitnejšie vzdelávanie relevantné pre učiteľov aj pre potreby škôl. „Veľkou výzvou však pre nás ešte zostáva urobiť z učiteľského povolania intelektuálne motivujúce povolanie, aby každý jeden učiteľ mal pocit osobného prínosu pre našu spoločnosť. V prieskume TALIS, zameranom na učiteľov a školy, sa totiž ukázalo, že nízky spoločenský status demotivuje mnohých učiteľov pre výkon svojho povolania, a toto sa budeme snažiť zmeniť," skonštatovala Martina Lubyová.  

Spolu so zástupcom OECD sa ministerka školstva zhodla na tom, že Slovensko má pomerne nízky priemerný počet žiakov v triede, v tomto ukazovateli sa dokonca nachádzame na úrovni Fínska. Podľa Andreasa Schleichera je preto potrebné venovať čas mimo vyučovania aj na iné aktivity ako učenie, predovšetkým na sebavzdelávanie, získavanie inovatívnych praktík vo vzdelávaní a výmenu informácií medzi učiteľmi. Uviedol zároveň, že inšpiráciou pre skvalitnenie nášho vzdelávacieho systému môže byť Singapur, kde je povolanie učiteľa postavené na spolupráci, a to nielen medzi učiteľmi navzájom, ale aj politikmi a spoločnosťou, z európskych krajín je to zase Fínsko, konkrétne práca učiteľa so žiakmi v malých skupinách.

„Na druhej strane však oceňujem, a v tomto smere môžete byť príkladom pre ostatné krajiny, že Vaša vláda je nastavená správnym smerom, čo sa týka investícií do učiteľov. Je potrebné, aby štát podporoval najlepších učiteľov prostredníctvom kariérneho postupu a podporoval školy v presadzovaní dobrých nápadov," povedal na záver svojho vystúpenia Andreas Schleicher.

Konferenciu „Európsky učiteľ 21. storočia" organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spoločne s Metodicko-pedagogickým centrom a OECD. Zameriava sa na zlepšenie dostupnosti, kvality a modernizácie systému vyučovania. Na stretnutí sa budú prezentovať mnohí zahraniční delegáti, ktorí v rámci workshopov budú spolu so slovenskými učiteľmi hľadať možnosti uplatnenia zahraničných inovácií v podmienkach slovenských škôl.

 

 

 

Zaoberať sa budú témami ako využívanie technológií a sociálnych médií v triede, spätná väzba či zmeny hodnotenia na podporu zručností 21. storočia. Výstupy z konferencie budú zároveň slúžiť MPC na prípravu vzdelávacích aktivít pre učiteľov zameraných na inovačné vzdelávanie. Podujatie potrvá do štvrtka 4. júla 2019.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

15.01.2018 19:13

TSK a SZĽH chcú v Trenčíne vytvoriť stredoškolskú hokejovú akadémiu

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) a Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) chcú v Trenčíne vytvoriť stredoškolskú hokejovú akadémiu. Vzniknúť by mala v stredoškolskom kampuse v Trenčíne – Zámostí a jej súčasťou bude nová hokejo...
29.03.2018 17:56

Na Záhorí ocenila pedagógov a kultúrnych pracovníkov aj štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová

V stredu 28. marca 2018 sa štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová na pozvanie primátorov mesta Senica Branislava Grimma a primátora Holíča Zdenka Čambala zúčastnila v oboch mestách slávnostného oceňovania pedagogických a kultúrn...
16.12.2017 09:00

ŠPÚ sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info a podporí aj Lingva fest 2018

Štátny pedagogický ústav sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info, ktorého cieľom je didaktizovať materiály pre výučbu žiakov základných a stredných škôl. Projekt nadväzuje na internetový portál deutsch.info, ktorý ini...