Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
26.09.2017 22:54

Pedagogicko-organizačné pokyny pre školský rok 2017/2018

Novinkou, ktorá čaká žiakov a učiteľov vo vyučovaní v novom školskom roku 2017/2018, bude posilnenie vyučovania dejepisu na druhom stupni ZŠ o 1 vyučovaciu hodinu, ktorého cieľom je vytvorenie priestoru na rozvíjanie kritického myslenia u mladých ľudí v 9. ročníku a predchádzať tak šíreniu extrémistických nálad v spoločnosti. Rovnako bude posilnená časová dotácia vyučovacieho jazyka u žiakov 1. a 2. ročníka v školách, v ktorých sa vzdelávajú žiaci národnostných menšín. Okrem toho novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení prinesie poskytovanie finančných prostriedkov na dopravu žiakov do školy z obcí, v ktorých nie je zriadená základná škola alebo jej časť, najmä z dôvodu vyučovacieho jazyka, ako aj rozšírenie poskytovania príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách.                

Prehľad ďalších zmien nájdete aj v Pedagogicko-organizačných pokynoch pre školský rok 2017/2018, ktoré sú zverejnené na webovej stránke rezortu školstva: http://www.minedu.sk/pedagogicko-organizacne-pokyny-na-skolsky-rok-20172018/

Všeobecné pokyny

1. september 2017

Začiatok školského roka

4. september 2017

Začiatok školského vyučovania

31. január 2018

Ukončenie vyučovacieho procesu v prvom polroku

1. február 2018

Začiatok vyučovacieho procesu v druhom polroku

29. jún 2018

Ukončenie vyučovacieho procesu v druhom polroku

 

Celoslovenské testovanie žiakov T9

21. marec 2018

Matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra

5. apríl 2018

Náhradný termín

Február 2018/september, október 2018

Pilotné overovanie testovacích nástrojov T9 na vybraných školách

 

 

Celoslovenské testovanie žiakov T5

25.september 2017

začiatok elektronického zberu údajov pre T5-2017

6. október 2017

ukončenie elektronického zberu údajov pre T5-2017

22. november 2017

Testovanie 5-2017

 

Maturitná skúška

5. – 8. september 2017

Opravný termín

13. marec 2018

Slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra

14. marec 2018

Anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk

15. marec 2018

Matematika

16. marec 2018

Maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Apríl 2018

Generálna skúška EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry

10. – 13. apríl 2018

Náhradný termín

21. máj až 8. jún 2018

Termíny internej časti maturitnej skúšky

 

 

Medzinárodné testovania

September 2017

Príprava hlavného testovania OECD PISA 2018

September 2017

Príprava hlavného merania medzinárodnej štúdie OECD TALIS 2018

 

 

Súvisiace články

20.05.2019 09:16

Začali sa ústne maturity

V pondelok 20. mája 2019 sa na stredných školách začínajú ústne maturity. Konať sa budú až do 7. júna 2019. Písomné maturity v marci absolvovalo približne 43 000 maturantov na viac ako 700 stredných školách.
03.07.2019 09:57

OECD: Slovensko má najväčšie rezervy vo vzájomnej spolupráci učiteľov

Vytvoriť priestor pre učiteľov na spoločné odovzdávanie si skúseností a vedomostí v rámci širšej učiteľskej komunity je základným predpokladom na vybudovanie kvalitného vzdelávacieho procesu.
14.10.2017 17:19

ŠPÚ pripravuje medzinárodnú konferenciu Vzdelávanie k európskemu občianstvu

Bratislava - Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a zástupcovia rezortu zahraničných vecí a OZ Edukácia&Internet sa dohodli na rámcovom programe konferencie Vzdelávanie k európskemu občianstvu, ktorá by mala vý...