Späť na zoznam
Z domova
Autor: Učiteľské noviny
21.08.2017 16:16

Poľana (2016)

Dokumentárny film Poľana je výsledkom európskeho grantu medzinárodného projektušvajčiarsko-slovenskej spolupráce Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenskýchKarpatoch. Ide o skutočne reprezentatívny film Slovenska mapujúci tajomné zákutia regiónuPoľany, ktorý bol navyše minulý rok ocenený v kategórii najlepší zahraničný dokumentárnyfilm na filmovom festivale v Los Angeles.

Zdroj: Internet

Námet, scenár, réžia Ľubomír Viluda, Ivan Kršiak
Asistent réžie Veronika Hollá
Komentár Michal Ďuriš
Hudba Tomáš Kršiak
Kamera Ľubomír Viluda
Zvuk a strih Ivan Kršiak

Na jeho realizácii sa podieľal široký okruh
odborníkov z audiovizuálnej brandže, konkrétne autormi vynikajúceho námetu a scenára sú
Ľubomír Viluda a Ivan Kršiak. Uvedená dvojica samotný film aj režírovala. Ľubomír Viluda
je skúsený režisér filmov s historickou (napr. Brhlovce, Istebné, Hrochoť, Malatiná a pod. ) a
národopisnou problematikou (Po tajomných stopách Slovanov, Druhý chlieb, Ja som baník
a pod.). V súčasnosti zastáva post vedúceho Katedry dokumentárnej tvorby na Fakulte
dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Uvedené filmy mimochodom
vznikli v spoluautorstve s filmovým režisérom a hudobníkom Ivanom Kršiakom. Ľubomír
Viluda mal na starosti v dokumentárnom filme Poľana aj kameru, ktorej snímky pôsobia na
samotného diváka absolútnou profesionalitou a kvalitou obzvlášť pri detailizovaných
záberoch na jednotlivé ekologické javy (napr. svet rastlín a zvierat). Pôsobivý je aj výkon
herca, moderátora Michala Ďuriša, ktorý načítal jednotlivé texty, jeho hlasovo-interpretačné
schopnosti sa vyznačujú presvedčivosťou a dynamickosťou. Tvorcovia filmu použité
informácie náučného charakteru odborne konzultovali s riaditeľkou Správy Chránenej
krajinnej oblasti Poľana Ing. Vladimírou Fabriciusovou, PhD, čím výpovedná hodnota
audiovizuálneho diela je na vysokej úrovni. Z faktického hľadiska treba zároveň zdôrazniť, že
región Poľana bol v roku 1990 začlenený do Svetovej siete biosférických rezervácií
UNESCO.

Filmové dielo má dobre premyslenú štruktúru, pozostávajúcu zo zberu a štúdia
materiálu, výberu a hierarchizácie čiže usporiadania dát do dynamického celku. V úvodnej
časti filmu sme postrehli panoramatické zábery na prírodné javy, úkazy (napr. oblaky, hory)
a zátišia (napr. krajinné scenérie) za sprievodu zvukových ruchov píšťal, gájd a fujary.
V dokumente najviac dominuje autentická hudba v podaní regionálnych interpretov, čiže
vzácnych nositeľov folklóru. Veď spomínané pastierske nástroje sú neodmysliteľnou
súčasťou regiónu Poľany, ktorý je dodnes bohatý aj na iné folklórne výdobytky. V dokrútke
filmu sa objavil nápev melódie ľudovej piesne Zasvieť mesiačku, ďalej jednotlivé zábery boli
orientované na snímanie vzácnych klenotov materiálnej kultúry (napr. motívy náhrobných
krížov, črpáky, gelety, vyšívanie krojov krivou ihlou z Detvy a pod.) Dokument vykresľuje aj
typické povahové črty obyvateľov Poľany, ktoré sa nesú v znamení úcty k práci. Namáhavou
prácou si ich predkovia ctili život, lebo im sprostredkovala patričnú radosť. Dominujúcim
spôsobom obživy polianskeho ľudu bolo poľnohospodárstvo, konkrétne išlo o chov
hovädzieho dobytka, obrábanie pôdy a prácu v lese. Spomínané skutočnosti kuriózneho
charakteru sú jasne v audiovizuálnom diele vystihnuté, následkom čoho laický recipient
dokáže na základe mediálneho obsahu vydedukovať výnimočnosť regiónu Poľany. Filmári
upriamili svoj pohľad aj na útržkovité zábery z Hriňovských lazov, Folklórnych slávností pod
Poľanou v Detve, ale aj na tradičné poľnohospodárske náradia a ťažné zvieratá (kone, voly).
Väčšinou pri stvárnení jednotlivých informácií využívajú reportážny spôsob snímania faktov,
obzvlášť pri priebehu pracovných činností súvisiacich s daným regiónom. Produkčný štáb
navyše pracuje s metódou rekonštrukcie udalostí, ktorej účelom je vystihnúť kultúrne
špecifiká mapovaného terénu Poľany, v našom prípade išlo o písomné záznamy ekologického
i národopisného charakteru, ktoré hovoreným slovom prezentoval interpret. Dokumentárny
film sníma Poľanu, tento unikátny región sopečného pôvodu počas všetkých štyroch ročných
období. Neopakovateľná scenéria farieb umocňuje v divákovi túžbu navštíviť tento región.
Koniec filmu vyznieva mimoriadne romanticky, kamerový záber je orientovaný na večerný
západ slnka. Dokumentárny film v prevažnej miere spĺňa edukatívnu, ale i popularizačno-
marketingovú funkciu, tematicky sa pohybuje nielen na poli ekológie, biológie, ale aj
etnografie. Spĺňa kritériá náučného filmu krátkej metráže do 30 minút. Určite si získa priazeň
recipienta preferujúceho lokálpatriotistické záujmy.

Emanuel Orban

Súvisiace články

19.10.2017 08:15

Na školské telocvične dá rezort školstva o päť miliónov eur viac

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporí sumou 9,9 milióna eur projekty rekonštrukcie, dostavby či výstavby školských telocviční. Rezort školstva zvýšil pôvodnú dotáciu na tento rok 4,9 milióna eur ...
22.12.2017 14:00

LEKTORKY PROJEKTU IKATIKA: DIGITÁLNA EDUKÁCIA V ŠTÁTNOM AJ MATERINSKOM JAZYKU JE VÝRAZNÝ POSUN VPRED

V období od októbra do decembra 2017 realizovalo ministerstvo školstva pilotný projekt inovatívneho menšinového vzdelávania detí a žiakov z 30 vybraných materských škôl a nultých ročníkov základných škôl s vyučovacím jazykom ru...
02.11.2017 16:00

Horiacou sviečkou v okne si veriaci pripomenú nenarodené deti

Bratislava – Spomienka na nenarodené deti, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate, je cieľom projektu Sviečka za nenarodené deti. Organizuje ju občianske združenie Fórum života, ktoré si už 15. rok na tieto deti spo...