Späť na zoznam
Z domova
Autor: ucn
12.03.2019 08:08

Pracovná ponuka - Obec Poníky

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky

Obec Poniky v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003") a § 5 ods. zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky

Základnej školy s materskou školou  Štefana Žáryho v Ponikách, Družstevná 201,976 33 PONIKY
s predpokladaným nástupom dňa 1.6.2019

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • získanie profesijných kompetencií podľa §7 a §34 zákona NR SR č. 317/ 2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch , a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancovnajmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • absolvovanie l. atestácie alebo jej náhrady pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov

Iné kritériá a požiadavky :

 • bezúhonnosť v zmysle §9 zákona  č. 317/2009 Z. z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • zdravotná spôsobilosť podľa §10 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.
 • ovládanie štátneho jazyka podľa §11 zákona NR SR č. 317/ 2009 Z. z.
 • znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti

 
Zoznam požadovaných dokladov :

 • písomná prihláška do výberového konania
 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní / vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach / a absolvovaní l. atestácie
 • návrh koncepcie rozvoja školy / písomne v rozsahu max 3 strán /
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy
 • písomný súhlas uchádzača  na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom. o ochrane osobných údajov .

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím elektronickou formou (emailom) alebo telefonicky. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne nebudú do výberového konania zaradené

Platové podmienky:
podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení


Dátum a miesto podania prihlášky :

Prihlášky zasielajte v písomnej forme do 29.3.2019 do 14.00 hod. v zalepenej obálke označenej nápisom

„VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ / riaditeľka (ZŠ s MŠ  ŠŽ v Ponikách) – NEOTVÁRAŤ"

na adresu

Obec Poniky
Malá Stráňa  32
976 33 Poniky

Rozhodujúci je čas doručenia na uvedenú adresu a nie čas podania na pošte resp. čas odoslania inou formou poštovej prepravy.


V Ponikách  5.3.2019


Ing. Jana Ondrejková
                     starostka obce

 

Súvisiace články

15.12.2017 08:30

Deň otvorených dverí na FIIT STU 2017

Dovoľujeme si vás pozvať na Deň otvorených dverí na Fakulte informatiky a informačných technológií STU (nová budova v Mlynskej doline, na kopci najvyššie – Ilkovičova 2, Bratislava). Návštevníci si opäť môžu pozrieť množstvo in...
30.04.2018 10:00

Slovensko a Indonézia majú záujem rozvíjať spoluprácu v oblasti vzdelávania a vedy

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová prijala včera veľvyslankyňu Indonézie J. E. Adiyatwidi Adiwoso.
02.08.2018 23:04

Starostlivosť o zvieratá počas horúčav v bratislavskej ZOO

Počas horúcich letných dní, ktoré zažíva Bratislava, trpia horúčavami ako ľudia, tak aj zvieratá. ZOO Bratislava prijala viacero opatrení, ktorými sa snaží zmierniť vplyv horúčav na ich zdravie. Zabezpečuje pre nich chládok v j...