Späť na zoznam
Z domova
Autor: ucn
12.03.2019 08:08

Pracovná ponuka - Obec Poníky

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky

Obec Poniky v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003") a § 5 ods. zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky

Základnej školy s materskou školou  Štefana Žáryho v Ponikách, Družstevná 201,976 33 PONIKY
s predpokladaným nástupom dňa 1.6.2019

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • získanie profesijných kompetencií podľa §7 a §34 zákona NR SR č. 317/ 2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch , a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancovnajmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • absolvovanie l. atestácie alebo jej náhrady pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov

Iné kritériá a požiadavky :

 • bezúhonnosť v zmysle §9 zákona  č. 317/2009 Z. z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • zdravotná spôsobilosť podľa §10 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.
 • ovládanie štátneho jazyka podľa §11 zákona NR SR č. 317/ 2009 Z. z.
 • znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti

 
Zoznam požadovaných dokladov :

 • písomná prihláška do výberového konania
 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní / vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach / a absolvovaní l. atestácie
 • návrh koncepcie rozvoja školy / písomne v rozsahu max 3 strán /
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy
 • písomný súhlas uchádzača  na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom. o ochrane osobných údajov .

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím elektronickou formou (emailom) alebo telefonicky. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne nebudú do výberového konania zaradené

Platové podmienky:
podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení


Dátum a miesto podania prihlášky :

Prihlášky zasielajte v písomnej forme do 29.3.2019 do 14.00 hod. v zalepenej obálke označenej nápisom

„VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ / riaditeľka (ZŠ s MŠ  ŠŽ v Ponikách) – NEOTVÁRAŤ"

na adresu

Obec Poniky
Malá Stráňa  32
976 33 Poniky

Rozhodujúci je čas doručenia na uvedenú adresu a nie čas podania na pošte resp. čas odoslania inou formou poštovej prepravy.


V Ponikách  5.3.2019


Ing. Jana Ondrejková
                     starostka obce

 

Súvisiace články

21.08.2017 16:16

Poľana (2016)

Dokumentárny film Poľana je výsledkom európskeho grantu medzinárodného projektušvajčiarsko-slovenskej spolupráce Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenskýchKarpatoch. Ide o skutočne reprezentatívny film Slovenska ma...
05.11.2018 19:14

OZ Pre stredoškolákov organizuje simulované Študentské voľby

Organizačný tím študentských volieb v spolupráci s občianskym združením Pre stredoškolákov zverejnil výsledky komunálnych Študentských volieb. V komunálnych Študentských voľbách si študenti stredných škôl a gymnázií, vo veku pä...
29.03.2018 18:01

Finančné prostriedky pre športových reprezentantov Slovenska

Odmeny pre úspešných športovcov za výsledky na Zimných olympijských hrách a Zimných paralympijských hrách v Pjončangu 2018 sú na ceste.