Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
11.09.2019 08:19

Reakcia ministerstva školstva na zrušenie súťaže Prvouka 2 Úradom pre verejné obstarávanie

Ministerstvo školstva v apríli 2019 vyhlásilo verejné obstarávanie na učebnicu Prvouka 2. Touto pilotnou súťažou rezort školstva sledoval naplnenie cieľa Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, konkrétne umožnenie výberu z viacerých druhov učebníc a postupné uvoľnenie trhu s učebnicami.

Navrhovateľ AITEC, ktorý je v súčasnosti dodávateľom učebnice Prvouka 2, celkovo namietal 8 bodov. V prvom stupni rozhodnutia o námietke ÚVO dalo za pravdu ministerstvu v plnom rozsahu. Na základe odvolania AITEC však Rada ÚVO zmenila rozhodnutie ÚVO a dala ministerstvu za pravdu iba v siedmich z ôsmich bodov.

V bode, v ktorom Rada nedala ministerstvu za pravdu, sa ministerstvo nestotožňuje s rozhodnutím Rady. Rozhodnutie Rady je podľa názoru ministerstva odôvodnené kritériami, ktoré nespadajú do kompetencie Rady. Ide napríklad o mieru naplnenia cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Rozhodnutie nezohľadňuje celkovú komplexnosť problematiky učebnicovej politiky a skutočnosť, že ministerstvo dalo priestor nielen existujúcim učebniciam, ale aj priestor pre vytvorenie nových učebníc. Nebolo tiež zohľadnené, že výber najvhodnejšej učebnice je na samotných školách a z toho vyplýva existencia konkurenčného prostredia.

Rada tak dala za pravdu vydavateľovi, ktorý účelovými námietkami napáda verejné obstarávanie, aby si zachoval postavenie na trhu, argumentuje nepravdivými tvrdeniami a podľa dostupných informácií sa správa krajne neférovo a vypočítavo.

Ministerstvo aj naďalej plánuje súťaž na didaktické prostriedky realizovať postupom verejnej súťaže, aby tak najviac otvorilo trh s učebnicami pri zachovaní princípov hospodárnosti a efektívnosti. Pri verejných súťažiach na učebnice matematiky a geografie ide o oblasť trhu, kde podľa vedomostí ministerstva existuje prevažne len 1 učebnica na predmet a ročník so schvaľovacou alebo odporúčacou doložkou. Ministerstvo preto predpokladá, že uchádzači budú primárne ponúkať nové učebnice, kde aplikácia doplňujúcich kvalitatívnych kritérií vôbec neprichádza do úvahy, nakoľko v čase predkladania ponúk niet čo hodnotiť. Ministerstvo preto predpokladá, že ÚVO bude zohľadňovať tento faktor vo svojom posudzovaní a stotožní sa s navrhnutým postupom ministerstva.

Zdroj: minedu

 

Súvisiace články

24.10.2017 09:23

Slovenské školy chcú využívať dostupné technológie na zatraktívnenie vyučovania

Bratislava — Štvrtý ročník konferencie Vzdelávame pre budúcnosť navštívilo takmer 450 učiteľov z piatich slovenských regiónov a z rôznych stupňov vzdelávania. Učitelia, riaditelia škôl a správcovia školských sietí si na nej moh...
27.03.2018 09:56

Slávnostné odovzdávanie cien pre víťazov súťaže Roadshow 2017

Úrad vlády SR ako realizátor komunikačných a informačných aktivít o čerpaní štrukturálnych fondov zorganizoval minulý rok už štvrtýkrát súťaž pre študentov tretích ročníkov stredných škôl v osemnástich mestách Slovenska pod náz...