Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
14.10.2019 11:20

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk zastupoval na 5.schôdzi EPAN v Štrasburgu slovenský rezort školstva

Hlavným cieľom výsledkov rokovania expertov pre oblasť vzdelávania EPAN ( Education Policy Advisors Network - Sieť poradcov pre vzdelávaciu politiku), ktorá sa v týchto dňoch koná v Štrasburgu, je poskytnúť školám v Európe súbor konkrétnych nástrojov ako pomôcku pre učiteľov a iných pedagogických pracovníkov na iniciovanie konštruktívnej diskusie v európskych učebniach, ktoré zabezpečia rešpekt všetkých voči všetkým.

Rezort školstva SR zastupuje na medzinárodnom rokovaní expertov o budúcnosti školstva EÚ, ktoré organizuje Rada Európy, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu a národný expert pre obsah vzdelávania v Sieti poradcov vzdelávacích politík Rady Európy  - Education Policy Advisers Network (EPAN) Ľudovít Hajduk. 

Delegáti schôdze a zároveň poradcovia pre vzdelávaciu politiku, rozdelení do troch skupín – Hodnotiacej pracovnej skupiny, Pracovnej skupiny pre študijné programy a Pracovnej skupiny pre výučbu a vzdelávanie majú po dvoch rokoch existencie EPAN zhodnotiť, kde sme teraz a ako sme sa sem dostali, zhrnúť poznatky o implementačných činnostiach a stratégiách, ako aj výsledky pracovných skupín na zasadnutí v Helsinkách. Výsledkom má byť prehľad úspechov za minulé obdobie a vytýčenie priorít na roky 2020-21. 

Hodnotením predkladaných návrhov obsahu a metodík vzdelávania a záverečnými odporúčaniami majú delegáti 5.schôdze EPAN dospieť ku konsenzu v záverečnom spoločnom návrhu konkrétnych cieľov, zásad a štruktúry publikácie o Kompetenciách pre demokratickú kultúru v učebných osnovách, ktoré budú záväzné pre všetky krajiny EÚ. Rokovania k tejto problematike, ktoré prebiehajú z iniciatívy Rady Európy už dva roky, by mali pomaly dospieť ku spoločnému pohľadu na konečnú podobu publikácie. 

„Myslím si, že ku konštruktívnemu priebehu rokovania 5. schôdze EPAN v Štrasburgu môžu pomôcť aj úspešné európske projekty dobrej praxe, ktoré realizoval  a realizuje ŠPÚ, lebo tie v konečnom dôsledku podporujú schopností pre demokratickú kultúru a posilnenie demokratického občianstva. Pri realizácii projektov ŠPÚ vychádza zo základných premís projektu Rady Európy "Kompetencie pre demokratickú kultúru", v rámci ktorého Rada Európy stanovila kľúčové body referenčného rámca na rozvíjanie schopností pre demokratickú kultúru. Tie Rada Európy odporúča implementovať v základných a stredných školách, v inštitúciách vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy v celej Európe tak, aby sa dostali aj do národných učebných osnov a učebných programov," povedal na margo rokovaní v Štrasburgu riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

 

ŠIOV

Súvisiace články

01.10.2018 18:48

Ministerstvo školstva podporuje výskum a vývoj

Výzvu na stimuly pre podnikateľský sektor i návrh štátnych programov výskumu a vývoja na najbližšie roky zverejnilo v týchto dňoch Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom je nastavenie efektívnej podpory zadefi...
18.10.2017 08:21

Programové vyhlásenie Predsedníctva SAV na obdobie 2017 – 2021

Rozvoj modernej spoločnosti je zviazaný s vedou, výskumom a inováciami. Najvyspelejšie krajiny sveta vkladajú nádeje do nových priemyselných revolúcií, spoločenské, politické, demografické, klimatické a ďalšie zmeny vo svete p...