Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
22.12.2018 18:36

ŠPÚ ukončil cyklus seminárov pre učiteľov o tvorbe a metodickom hodnotení učebníc

Požiadavky na tvorbu učebnice, práca s učebnicou a kritériá na hodnotenie kvality učebníc boli hlavnými témami seminárov pre učiteľov prvého a druhého stupňa základných škôl, ktoré v tomto roku zrealizoval Štátny pedagogický ústav pre všetky samosprávne kraje Slovenska.

Ich cieľom bola snaha mobilizovať pedagógov v oblasti tvorby a recenzovania učebníc. Okrem podrobných informácií o tvorbe, funkcii a práci s učebnicami si učitelia, rozdelení do pracovných skupín, analyzovali a pripomienkovali kritériá hodnotenia didaktických prostriedkov pre všeobecno-vzdelávacie predmety. 

Tak ako seminár v Bratislave pre učiteľov zo západného Slovenska, aj seminár v priestoroch Odboru školstva Okresného úradu v Žiline a Okresného úradu v Prešove boli zamerané na učiteľov predmetov zo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť. 
„ŠPÚ zrealizoval semináre pre učiteľov z celého Slovenska v snahe otvoriť diskusiu o kritériách hodnotenia kvality učebníc a ich využívania vo výchovno-vzdelávacom procese zdola, teda priamo z terénu, pre ktorý sú určené. Naším cieľom je tiež podnietiť záujem učiteľov a riaditeľov rôznych stupňov škôl o recenzovanie a tvorbu učebníc, pretože autorov a recenzentov učebníc je dlhodobo málo," podčiarkol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Semináre boli spojené s praktickými ukážkami hodnotenia kvality učebníc učebníc pre predmet dejepis, občiansku náuku a geografiu, keďže v občianskej náuke, geografii a dejepise sú vypracované nové návrhy kritérií pre recenzentov. Tie boli otvorené pre učiteľov, ktorí diskutovali o tom, čo by bolo dobré doplniť, alebo zmeniť v kritériách pre hodnotenie učebníc. Prítomní učitelia hodnotili podľa týchto nových kritérií učebnice prírodovedy pre 1.stupeň a pre ročníky 5 až 9 analyzovali tému ľudské práva v predmete dejepis, občianska náuka a geografia. Ich pripomienky, podobne ako pripomienky učiteľov z ďalších krajov Slovenskej republiky, budú zapracované do konečnej podoby kritérií pre recenzentov na hodnotenie učebníc. Po ich zapracovaní budú nové kritériá pre recenzentov zverejnené na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu.

Podľa riaditeľa ŠPÚ je nevyhnutné, aby školy mali k dispozícii viacero druhov učebníc. 


„Je to prínos pre učiteľov, pretože každý má svoj štýl práce, a takisto je to užitočné aj preto, že v každej triede je iná vzorka žiakov. V každom prípade je však potrebné, aby učebnice odrážali realitu, ktorá deti v súčasnosti obklopuje. Iba tak ich zaujmeme a v konečnom dôsledku naučíme to, čo by mali vedieť na zvýšenie čitateľskej, prírodovednej, finančnej a mediálnej gramotnosti," doplnil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Súvisiace články

21.12.2017 12:00

Bratislava: Prioritou rozpočtu Lamača je školstvo, ráta i s úverom na investície 

Bratislava – Bratislavský Lamač bude v roku 2018 hospodáriť s mierne prebytkovým rozpočtom, v ktorom očakáva príjmy vo výške 4.517.160 eur a výdavky na úrovni 4.516.990 eur. Takmer polovica výdavkov (1.884.668 eur) pôjde do ob...
24.09.2017 10:24

Motivovať študentov k líderstvu bolo cieľom konferencie JA Mladý líder 2017

Inšpirovať a motivovať stredoškolákov, aby sa raz stali lídrami a profesionálmi vo svojej budúcej práci, bolo cieľom celoslovenskej konferencie JA Mladý líder 2017.
14.02.2019 08:40

Pozvánka na verejné vypočutie uchádzačov o funkciu predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pozýva odbornú a laickú verejnosť, ako aj zástupcov médií na verejné vypočutie uchádzačov o obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké š...