Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
20.09.2018 21:43

ŠPÚ získal ďalší grant z Rady Európy na projekt k výzve na aktivity pre týždeň podpory advokátov ETINED

Projekt Štátneho pedagogického ústavu, ktorý získal grant z Rady Európy na aktivity pre týždeň podpory advokátov ETINED, je zameraný na rozšírenie povedomia učiteľov základných a stredných škôl v oblasti problematiky korupcie a podvodov v školskom prostredí.

Obsah je zameraný na aktivity ŠPÚ, ktoré prepoja nazeranie na vytýčenú problematiku z pohľadu Rady Európy, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, jeho priamo riadenej organizácie ŠPÚ, akademického prostredia univerzít, mimovládneho sektora, učiteľov s praxou a školského manažmentu. 

Súčasťou projektu s názvom "Etický a občiansky rozmer korupcie a podvodného správania v školách" budú dva paralelné workshopy, prezentujúce príklady vyučovacích hodín s aktivitami, zameranými na dané problémy z pohľadu predmetov etická výchova a občianska náuka. 

„Problematika sa ukazuje byť veľmi dôležitou pre zdravý vývoj demokratickej spoločnosti, preto sa ŠPÚ rozhodol pozrieť na túto tému v širšom kontexte v rámci predmetov etická výchova a občianska náuka. A to aj z toho dôvodu, že ide o tému, ktorá doteraz nebola v nadväznosti na systém vzdelávania príliš dobre prezentovaná v praxi, i keď je zahrnutá vo všeobecne platných a záväzných štátnych vzdelávacích programoch. Učitelia si z workshopov odnesú nápady, ako pristúpiť k téme a zaujať i poučiť svojich žiakov, aby konali v súlade s princípmi morálky, elementárnej slušnosti a spravodlivosti, ako predpokladov udržania zdravého vývoja kolektívu i celkovo spoločnosti. Úlohou aktivít je rozšíriť pedagogické kompetencie a prehľad všetkých, ktorí sa budú podieľať na ich realizácii," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. 

V súlade s právnymi normami bude podujatie monitorované a jeho závery budú spísané v správe a uverejnené na internete, konkrétne na webovej stránke ŠPÚ. Po úspešnom priebehu podujatia a v nadväznosti na neho, plánuje ŠPÚ rozšíriť povedomie o problematike v rámci celého školského systému, a to hneď niekoľkými spôsobmi: cez aktualizovanie informácií na webovej stránke, ďalej formou uverejnenia metodických listov pre učiteľov na metodickom portáli ŠPÚ, otvorením diskusie v rámci predmetových komisií pre uvedené predmety, so zámerom posilniť praktickú výučbu o problémoch podvodov a korupcie v školách všetkých druhov. 

„Najdôležitejšie je, aby všetko úsilie smerovalo k žiakom ako tým, ktorí si vedomosti nielen osvoja, ale ich priamo využijú v občianskom živote, čím umožnia ďalší rozvoj demokratickej spoločnosti," uzavrel riaditeľ ŠPÚ.  

Súvisiace články

16.12.2017 09:00

ŠPÚ sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info a podporí aj Lingva fest 2018

Štátny pedagogický ústav sa zapojí do medzinárodného projektu deutsch info, ktorého cieľom je didaktizovať materiály pre výučbu žiakov základných a stredných škôl. Projekt nadväzuje na internetový portál deutsch.info, ktorý ini...
18.03.2018 14:16

Možno posielať nominácie v druhom ročníku Ceny Dionýza Ilkoviča

Najlepší učiteľ, ktorý na základných a stredných školách rozvíja mimoškolskú činnosť v matematike, fyzike, chémii alebo v informatike, získa po druhý raz Cenu Dionýza Ilkoviča. Na ocenenie môžu pedagógov alebo nepedagogických ...
09.11.2017 15:36

Vláda: Odvolala L. Machalu z funkcie generálneho tajomníka ministerstva...

Bratislava – Lukáš Machala po mesiaci skončil v pozícii generálneho tajomníka ministerstva školstva. Z funkcie ho v stredu odvolala vláda na návrh ministerky školstva Martiny Lubyovej (nominantky SNS). Machalu od štvrtka (9.11....