Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
20.09.2018 21:43

ŠPÚ získal ďalší grant z Rady Európy na projekt k výzve na aktivity pre týždeň podpory advokátov ETINED

Projekt Štátneho pedagogického ústavu, ktorý získal grant z Rady Európy na aktivity pre týždeň podpory advokátov ETINED, je zameraný na rozšírenie povedomia učiteľov základných a stredných škôl v oblasti problematiky korupcie a podvodov v školskom prostredí.

Obsah je zameraný na aktivity ŠPÚ, ktoré prepoja nazeranie na vytýčenú problematiku z pohľadu Rady Európy, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, jeho priamo riadenej organizácie ŠPÚ, akademického prostredia univerzít, mimovládneho sektora, učiteľov s praxou a školského manažmentu. 

Súčasťou projektu s názvom "Etický a občiansky rozmer korupcie a podvodného správania v školách" budú dva paralelné workshopy, prezentujúce príklady vyučovacích hodín s aktivitami, zameranými na dané problémy z pohľadu predmetov etická výchova a občianska náuka. 

„Problematika sa ukazuje byť veľmi dôležitou pre zdravý vývoj demokratickej spoločnosti, preto sa ŠPÚ rozhodol pozrieť na túto tému v širšom kontexte v rámci predmetov etická výchova a občianska náuka. A to aj z toho dôvodu, že ide o tému, ktorá doteraz nebola v nadväznosti na systém vzdelávania príliš dobre prezentovaná v praxi, i keď je zahrnutá vo všeobecne platných a záväzných štátnych vzdelávacích programoch. Učitelia si z workshopov odnesú nápady, ako pristúpiť k téme a zaujať i poučiť svojich žiakov, aby konali v súlade s princípmi morálky, elementárnej slušnosti a spravodlivosti, ako predpokladov udržania zdravého vývoja kolektívu i celkovo spoločnosti. Úlohou aktivít je rozšíriť pedagogické kompetencie a prehľad všetkých, ktorí sa budú podieľať na ich realizácii," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. 

V súlade s právnymi normami bude podujatie monitorované a jeho závery budú spísané v správe a uverejnené na internete, konkrétne na webovej stránke ŠPÚ. Po úspešnom priebehu podujatia a v nadväznosti na neho, plánuje ŠPÚ rozšíriť povedomie o problematike v rámci celého školského systému, a to hneď niekoľkými spôsobmi: cez aktualizovanie informácií na webovej stránke, ďalej formou uverejnenia metodických listov pre učiteľov na metodickom portáli ŠPÚ, otvorením diskusie v rámci predmetových komisií pre uvedené predmety, so zámerom posilniť praktickú výučbu o problémoch podvodov a korupcie v školách všetkých druhov. 

„Najdôležitejšie je, aby všetko úsilie smerovalo k žiakom ako tým, ktorí si vedomosti nielen osvoja, ale ich priamo využijú v občianskom živote, čím umožnia ďalší rozvoj demokratickej spoločnosti," uzavrel riaditeľ ŠPÚ.  

Súvisiace články

28.06.2017 08:47

Ministerstvo posiela na školy usmernenie k účelovým cvičeniam

BRATISLAVA  - Minister školstva Peter Plavčan sa včera stretol s riaditeľmi základných škôl, ktoré v tomto školskom roku preverovala Štátna školská inšpekcia v súvislosti s účelovými cvičeniami. Pri tejto príležitosti minister ...
03.04.2019 07:56

ŠPÚ a Francúzsky inštitút na Slovensku rozšíria spoluprácu v oblasti vzdelávania

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a atašé pre spoluprácu v oblasti vzdelávania Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku Thibaut Triqueneaux sa dohodli na rozšírení spolupráce medzi ŠPÚ a Francúzskym...
05.03.2018 18:57

ŠPÚ a Slovenská rada rodičovských združení uzatvorili memorandum o spolupráci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk a predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) Júlia Lindtnerová podpísali Memorandum o spolupráci. Cieľom užšej spolupráce obidvoch organizácií je zakt...