Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
02.05.2018 11:21

Štátny tajomník Peter Krajňák na pracovnej návšteve v Prešovskom kraji

V dňoch 26. a 27. apríla 2018 navštívil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák školy a školské podujatia v Prešove, Svidníku a Stropkove.

Vo štvrtok 26. apríla sa štátny tajomník zúčastnil na medzinárodnom odbornom seminári k inkluzívnemu vzdelávaniu rómskych detí, ktoré organizovalo ROCEPO – Rómske vzdelávacie centrum pri MPC v Prešove. Riaditelia a učitelia základných škôl, ktoré navštevuje vyššie percento detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) sa formou štyroch workshopov navzájom oboznámili s príkladmi dobrej praxe. Cieľom stretnutia bolo prostredníctvom tvorivých dielní poskytnúť účastníkom praktické informácie z oblasti implementácie prvkov inkluzívneho modelu.

V ten istý deň v popoludňajších hodinách sa Peter Krajňák zúčastnil osláv pri príležitosti 40. výročia vzniku ZŠ Šmeralova v Prešove, kde zablahoželal k jubileu školy a poďakoval sa vedeniu, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy za vynikajúce úspechy vo výchovnovzdelávacom procese  a implementácie moderných trendov vo vzdelávaní.

Počas druhého dňa navštívil Peter Krajňák materskú školu na Ulici generála Svobodu vo Svidníku, ktorá bola zapojená do implementácie pilotného projektu IKATIKA so zameraním na digitálny obsah vyučovania jazyka národnostných menšín – maďarskej, rusínskej a rómskej.

V priestoroch materskej školy prebehla následne prezentácia hodnotenia pilotnej časti projektu za účasti celoštátnych a regionálnych médií. Hodnotenie výsledkov prezentovali štátny tajomník Peter Krajňák, generálna riaditeľka sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania Mária Prékop a riaditeľka hosťujúcej MŠ Anna Kurečková.

Následne na to sa štátny tajomník v spolupráci s vedúcou odboru školstva, kultúry, športu a mládeže MsÚ vo Svidníku Vierou Dercovou stretol s riaditeľmi základných škôl z okresu Svidník. Riaditelia škôl sa zaujímali predovšetkým o podporné nástroje pre vyučovanie rusínskeho a rómskeho jazyka. Stále veľkou spoločnou výzvou aj pre MŠVVaŠ SR v oblasti plnenia medzinárodných záväzkov dodržiavania Charty na podporu menšinových jazykov je komunikovať s univerzitami o príprave učiteľov rusínskeho a rómskeho jazyka.

Na záver výjazdu sa v podvečerných hodinách uskutočnilo stretnutie s primátorom mesta Stropkov Ondrejom Brendzom, s ktorým štátny tajomník diskutoval o témach súvisiacich s podporou inkluzívneho vzdelávania rómskych žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Po rokovaní sa spolu zúčastnili na oslavách 40. výročia fungovania speváckeho zboru Maľovaný svet, ktorý je súčasťou Základnej umeleckej školy Františka Veselého v Stropkove.

Zdroj: minedu

Galéria

Súvisiace články

11.10.2017 16:30

B.BYSTRICA: Odborníci hovorili o technickom vzdelávaní

Banská Bystrica - Najnovším výsledkom vedeckovýskumnej činnosti, ale i riešeniam rôznych didaktických a odborných problémov so zameraním na technické vzdelávanie na jednotlivých typoch škôl na Slovensku i v zahraničí bola veno...
08.09.2018 09:39

Mládežnícka delegácia z Južnej Kórey na Slovensku

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prijala mládežnícku delegáciu a zástupcov Korean Youth Work Agency (KYWA) z Južnej Kórey. Pri tejto príležitosti boli na stretnutie prizvaní - zástupca Oddelenia kultúry, školstva, športu a ...
24.06.2019 13:00

Na podporu vzdelávania nízkokvalifikovaných osôb vznikla pracovná skupina

Dňa 17. júna 2019 štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová vymenovala členov pracovnej skupiny Národnej siete pre implementáciu iniciatívy Cesty zvyšovania zručností. Členmi pracovne...