Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
31.10.2017 17:00

Testovanie 5 v zrkadle názorov učiteľov

Učitelia sú ľudia, ktorí napriek všetkému, čo ich v práci demotivuje, od postavenia slovenského učiteľa v spoločnosti až po mediálne znevažovanie práce učiteľov na základe výsledkov žiakov v testovaniach, majú na zreteli jediný cieľ: urobiť všetko pre rozvoj a pozitívne nasmerovanie svojich žiakov.

Ako učiteľka primárneho vzdelávania a zároveň riaditeľka neplnoorganizovanej školy sa na testovanie žiakov pozerám z iného uhla ako ľudia, ktorí „od stola" tvoria testy a ich základným cieľom je organizačne zabezpečiť priebeh testovania a dbať na splnenie požiadavky na validitu a reliabilitu testov.

            NÚCEM odvádza v administrácii testovania kvalitnú prácu, napokon, robia len to, čo je vlastne objednávkou štátu na meranie kvality vzdelávania a porovnanie sa s výsledkami žiakov v iných krajinách. Podmienky, v ktorých sa školstvo u nás nachádza, sa dajú za posledné desaťročie s okolitými krajinami iba porovnávať a definovať ako chaotické. Nemôžeme očakávať pozitívne výsledky v testovaniach, keď máme každú chvíľu nového ministra školstva, ktorý chce celý rezort meniť „na svoj obraz", keď neexistuje systémový prístup v reforme školstva. Len úchytkom, bez hlbšej analýzy, ministerstvo zachytáva problémy, ktoré odhalí testovanie, a snaží sa ich vtesnať do pedagogicko-organizačných pokynov pre školy, veď napokon: „Papier znesie..." Z učiteľov sa stali administrátori a tvorcovia kurikula a to všetko len v mimovyučovacom čase, keď by sa mali venovať príprave na ďalší vyučovací deň.

            V rámci výskumnej časti mojej dizertačnej práce venovanej Testovaniu 5 som v dotazníku oslovila slovenských učiteľov primárneho vzdelávania (ďalej 1. stupňa) a 5. ročníka nižšieho sekundárneho vzdelávania (2. stupňa). Cieľom bolo dať im možnosť vyjadriť sa k testovaniu piatakov. Do dotazníka sa zapojilo 780 učiteľov, ktorým chcem zároveň touto cestou poďakovať za prejavený záujem a vyjadrenie názorov. Na dotazník odpovedali takmer rovnakým podielom učitelia 1. stupňa (49,7 %) aj 2. stupňa (50,3 %), z čoho usudzujeme, že oba stupne vzdelávania základnej školy venujú pozornosť zavedeniu testovania piatakov. Súvisí to najmä s termínom testovania, pretože prebieha už na 2. stupni ZŠ. Percento odpovedí podľa krajov takmer kopíruje úspešnosť žiakov z jednotlivých krajov v T5. Na dotazník odpovedali prevažujúcim podielom učitelia z vidieckych škôl (53,3 %) a zo sídiel do 3000 obyvateľov (46,4 %). Najvyššie percento odpovedí bolo z v Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja. Žiaci z uvedených troch krajov skončili v úspešnosti testovania ako posledné tri kraje. Aj preto učitelia uvítali možnosť vyjadriť sa k testovaniu vo vyššej miere ako  učitelia v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Tieto dva kraje boli v testovaní najúspešnejšie. Vzhľadom na sociálne zloženie žiakov škôl na Slovensku sú učitelia z východných krajov právom rozhorčení nad vyjadreniami v médiách, v ktorých porovnávajú kvalitu učiteľov z východných lokalít Slovenska a učiteľov západných krajov a Bratislavy podľa výsledkov Testovania 5.

Jedna z otázok v dotazníku znela, aký majú učitelia názor na splnenie cieľov vytýčených v Testovaní 5.

Tabuľka 1: Splnenie cieľov T5 v názoroch učiteľov

Odpovede na otázku

Početnosť

Percentá

 

áno, T5 spĺňa vytýčené ciele

 

23

 

2,9 %

áno, čiastočne,

poskytuje spätnú väzbu o určitom výkone

 

389

 

49,5 %

skôr nie,

poskytuje výsledky len o spôsobilosti písať test

 

276

 

35,1 %

 

nie, T5 vôbec nespĺňa vytýčené ciele

 

98

 

12,5 %

                                                              Spolu

786

100 %

 

Odpovede na ďalšie otázky sú nižšie spracované do tabuľky. Je vybraná len odpoveď s najvyšším percentom voľby od respondentov.

Tabuľka 2: Odpovede na otázky, ktoré dosiahli najvyššie percento z výberu možností

Obsah otázky

Najčastejšia odpoveď učiteľov

v %

vplyv zavedenia T5 na výučbu

v primárnom vzdelávaní

čiastočne áno, hlavne v mesiacoch pred termínom testovania

46,1 %

sledovanie stránky www.nucem

niekedy, pred testovaním a tesne po ňom

50,9 %

vplyv výsledkov v T5 na hodnotenie učiteľov vedením školy

skôr nie, len sa výsledky vyhodnocujú na pedagogickej rade a zasadnutiach MZ

45,4 %

 

vzťahy na pracovisku vo vzťahu k T5

máme dobré vzťahy, testovanie ich neovplyvňuje

76,7 %

príprava na T5 v škole

zakúpili sme (rodičia finančne uhradili) publikácie s testami na prípravu na T5

20,6 %

položky, s ktorými majú žiaci najväčšie problémy v T5

(najviac 2 odpovede)

čítanie zadania úloh,

zvládnutie stresu,

množstvo úloh a strán testu,

zápis do odpoveďového hárka

75,3 %, 36,3 %, 32,3 %, 27,1 %

prežívanie testovania žiakmi

sú motivovaní, tešia sa, ale sú veľmi stresovaní kvôli zodpovednosti

48,9 %

súlad úloh v T5 s kurikulom

väčšinou áno

56,1 %

spôsob vlastnej prípravy testov učiteľmi

samostatne, podľa vlastného úsudku o ovládaní učiva žiakmi

55,2 %

dostatočnosť času testovania

skôr nie, stíhajú len najlepší žiaci

50,6 %

termín testovania

testovanie by malo byť v júni 4. ročníka

51,9 %

vplyv testovania na kvalitu výučby

nie, zostane rovnaká, žiaci budú len vedieť lepšie písať testy

61,5 %

              V otázkach s voľnou odpoveďou učitelia najčastejšie uvádzajú medzi negatívami T5 neprimeranosť testu ako nástroja hodnotenia výsledkov primárneho vzdelávania. Píšu o neobjektívnosti testovania vzhľadom na možnosti tipovania odpovede, kritizujú objem testových úloh vzhľadom na vek žiakov. V slovenskom jazyku a literatúre vyjadrujú nesúhlas s výberom ukážok, ku ktorým sa vzťahujú úlohy. Poukazujú na stres žiakov, učiteľov, rodičov pred termínom testovania a jeho negatívny vplyv v procese adaptácie žiakov pri prechode na 2. stupeň ZŠ.    

Analýzou odpovedí učiteľov 1. a 2. stupňa sme zistili, že existujú v odpovediach rozdiely v názoroch, napríklad na čas i termín testovania. Učitelia 1. stupňa (52,9 %) čas považujú za nedostatočný vo vyššej miere ako učitelia 2. stupňa (36,2%). Termín testovania by posunuli na jún 4. ročníka najmä učitelia 2. stupňa (67,9 %). Učitelia 1. stupňa volili túto odpoveď len v 36,2% a možnosť nesúhlasím vôbec s testovaním zvolilo až 43, 8 % učiteľov 1. stupňa oproti 19,1 % učiteľov 2. stupňa. Rozdiely v odpovediach vyplývajú najmä z toho, že učitelia 2. stupňa vnímajú už testovaných piatakov ako žiakov 2. stupňa, na ktorom je hodnotenie testom bežnejšie.             

Učitelia by veľa vecí v školstve chceli a vedeli zmeniť, žiaľ, ich hlas ostáva väčšinou nevypočutý. Žiaci a školy sa v poňatí ministerstva školstva zmenili  na štatistické ukazovatele a cieľom škôl sa postupne stáva zvyšovanie štatisticky spracovaných čísel o úspešnosti žiakov a jednotlivých škôl na úkor zvyšovania celkovej úrovne výchovy a vzdelávania.

A tak, kolegovia, máme v primárnom vzdelávaní dve možnosti:

1. Budeme sa aj naďalej snažiť celostne rozvíjať každého žiaka, hodnotiť prevažne formatívne a dôležitosť klásť na všetky vyučovacie predmety.

2. Budeme sa snažiť o čo najvyššie percentá úspešnosti v T5 za našu školu, zakúpime publikácie k T5 a budeme precvičovať typy úloh, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v testoch v T5. Pôjde nám o prestíž, veď musíme byť lepší než vedľajšia škola.

              Každý učiteľ má na výber z týchto možností a tým z nás, ktorí majú jasno v uvedenom výbere a zvolia bod 1, prajem, aby vytrvali, odolali a ich práca nájde ocenenie v podobe spokojných a šťastných žiakov, ktorí určite v testovaní podajú svoj maximálny výkon. Možno bude zaostávať za celoslovenským priemerom alebo sa stane, že nebude odrazom ich skutočných vedomostí, lebo sú najlepší v triede a podľahnú v testovaní stresu, ale bude to výkon hoden pochvaly od učiteľa, ktorý jediný je majstrom v hodnotení svojich žiakov.

                                                                                               

                                                                                               

PaedDr. Monika Brozmanová 

externá doktorandka PF UMB

Súvisiace články

18.05.2017 08:43

Deviataci v základných školách budú mať viac hodín dejepisu

BRATISLAVA - Žiaci 9. ročníkov základných škôl budú mať od školského roka 2017/2018 každý týždeň o jednu vyučovaciu hodinu dejepisu viac. Rozhodlo o tom ministerstvo školstva, ktoré schválilo dodatok k Štátnemu vzdelávaciemu pr...
11.12.2017 08:30

ŠKODA pomáha Teach for Slovakia: Vyše 170 000 kilometrov pre lepšie vzdelanie

Prestížny program Teach for Slovakia, ktorého cieľom je zlepšiť systém vzdelávania na Slovensku, vstúpil do štvrtého roku svojho pôsobenia. Poslanie projektu napĺňa už 50 budúcich lídrov. Projekt od roku 2015 podporuje aj spolo...
27.04.2018 11:04

Víťazky medzinárodnej fyzikálnej súťaže Particles 4U zavítali na ministerstvo školstva

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová prijala včera víťazky medzinárodnej súťaže Particles 4U - dve žiačky z Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene spolu s ich učiteľom.