Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
31.10.2017 17:00

Testovanie 5 v zrkadle názorov učiteľov

Učitelia sú ľudia, ktorí napriek všetkému, čo ich v práci demotivuje, od postavenia slovenského učiteľa v spoločnosti až po mediálne znevažovanie práce učiteľov na základe výsledkov žiakov v testovaniach, majú na zreteli jediný cieľ: urobiť všetko pre rozvoj a pozitívne nasmerovanie svojich žiakov.

Ako učiteľka primárneho vzdelávania a zároveň riaditeľka neplnoorganizovanej školy sa na testovanie žiakov pozerám z iného uhla ako ľudia, ktorí „od stola" tvoria testy a ich základným cieľom je organizačne zabezpečiť priebeh testovania a dbať na splnenie požiadavky na validitu a reliabilitu testov.

            NÚCEM odvádza v administrácii testovania kvalitnú prácu, napokon, robia len to, čo je vlastne objednávkou štátu na meranie kvality vzdelávania a porovnanie sa s výsledkami žiakov v iných krajinách. Podmienky, v ktorých sa školstvo u nás nachádza, sa dajú za posledné desaťročie s okolitými krajinami iba porovnávať a definovať ako chaotické. Nemôžeme očakávať pozitívne výsledky v testovaniach, keď máme každú chvíľu nového ministra školstva, ktorý chce celý rezort meniť „na svoj obraz", keď neexistuje systémový prístup v reforme školstva. Len úchytkom, bez hlbšej analýzy, ministerstvo zachytáva problémy, ktoré odhalí testovanie, a snaží sa ich vtesnať do pedagogicko-organizačných pokynov pre školy, veď napokon: „Papier znesie..." Z učiteľov sa stali administrátori a tvorcovia kurikula a to všetko len v mimovyučovacom čase, keď by sa mali venovať príprave na ďalší vyučovací deň.

            V rámci výskumnej časti mojej dizertačnej práce venovanej Testovaniu 5 som v dotazníku oslovila slovenských učiteľov primárneho vzdelávania (ďalej 1. stupňa) a 5. ročníka nižšieho sekundárneho vzdelávania (2. stupňa). Cieľom bolo dať im možnosť vyjadriť sa k testovaniu piatakov. Do dotazníka sa zapojilo 780 učiteľov, ktorým chcem zároveň touto cestou poďakovať za prejavený záujem a vyjadrenie názorov. Na dotazník odpovedali takmer rovnakým podielom učitelia 1. stupňa (49,7 %) aj 2. stupňa (50,3 %), z čoho usudzujeme, že oba stupne vzdelávania základnej školy venujú pozornosť zavedeniu testovania piatakov. Súvisí to najmä s termínom testovania, pretože prebieha už na 2. stupni ZŠ. Percento odpovedí podľa krajov takmer kopíruje úspešnosť žiakov z jednotlivých krajov v T5. Na dotazník odpovedali prevažujúcim podielom učitelia z vidieckych škôl (53,3 %) a zo sídiel do 3000 obyvateľov (46,4 %). Najvyššie percento odpovedí bolo z v Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja. Žiaci z uvedených troch krajov skončili v úspešnosti testovania ako posledné tri kraje. Aj preto učitelia uvítali možnosť vyjadriť sa k testovaniu vo vyššej miere ako  učitelia v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Tieto dva kraje boli v testovaní najúspešnejšie. Vzhľadom na sociálne zloženie žiakov škôl na Slovensku sú učitelia z východných krajov právom rozhorčení nad vyjadreniami v médiách, v ktorých porovnávajú kvalitu učiteľov z východných lokalít Slovenska a učiteľov západných krajov a Bratislavy podľa výsledkov Testovania 5.

Jedna z otázok v dotazníku znela, aký majú učitelia názor na splnenie cieľov vytýčených v Testovaní 5.

Tabuľka 1: Splnenie cieľov T5 v názoroch učiteľov

Odpovede na otázku

Početnosť

Percentá

 

áno, T5 spĺňa vytýčené ciele

 

23

 

2,9 %

áno, čiastočne,

poskytuje spätnú väzbu o určitom výkone

 

389

 

49,5 %

skôr nie,

poskytuje výsledky len o spôsobilosti písať test

 

276

 

35,1 %

 

nie, T5 vôbec nespĺňa vytýčené ciele

 

98

 

12,5 %

                                                              Spolu

786

100 %

 

Odpovede na ďalšie otázky sú nižšie spracované do tabuľky. Je vybraná len odpoveď s najvyšším percentom voľby od respondentov.

Tabuľka 2: Odpovede na otázky, ktoré dosiahli najvyššie percento z výberu možností

Obsah otázky

Najčastejšia odpoveď učiteľov

v %

vplyv zavedenia T5 na výučbu

v primárnom vzdelávaní

čiastočne áno, hlavne v mesiacoch pred termínom testovania

46,1 %

sledovanie stránky www.nucem

niekedy, pred testovaním a tesne po ňom

50,9 %

vplyv výsledkov v T5 na hodnotenie učiteľov vedením školy

skôr nie, len sa výsledky vyhodnocujú na pedagogickej rade a zasadnutiach MZ

45,4 %

 

vzťahy na pracovisku vo vzťahu k T5

máme dobré vzťahy, testovanie ich neovplyvňuje

76,7 %

príprava na T5 v škole

zakúpili sme (rodičia finančne uhradili) publikácie s testami na prípravu na T5

20,6 %

položky, s ktorými majú žiaci najväčšie problémy v T5

(najviac 2 odpovede)

čítanie zadania úloh,

zvládnutie stresu,

množstvo úloh a strán testu,

zápis do odpoveďového hárka

75,3 %, 36,3 %, 32,3 %, 27,1 %

prežívanie testovania žiakmi

sú motivovaní, tešia sa, ale sú veľmi stresovaní kvôli zodpovednosti

48,9 %

súlad úloh v T5 s kurikulom

väčšinou áno

56,1 %

spôsob vlastnej prípravy testov učiteľmi

samostatne, podľa vlastného úsudku o ovládaní učiva žiakmi

55,2 %

dostatočnosť času testovania

skôr nie, stíhajú len najlepší žiaci

50,6 %

termín testovania

testovanie by malo byť v júni 4. ročníka

51,9 %

vplyv testovania na kvalitu výučby

nie, zostane rovnaká, žiaci budú len vedieť lepšie písať testy

61,5 %

              V otázkach s voľnou odpoveďou učitelia najčastejšie uvádzajú medzi negatívami T5 neprimeranosť testu ako nástroja hodnotenia výsledkov primárneho vzdelávania. Píšu o neobjektívnosti testovania vzhľadom na možnosti tipovania odpovede, kritizujú objem testových úloh vzhľadom na vek žiakov. V slovenskom jazyku a literatúre vyjadrujú nesúhlas s výberom ukážok, ku ktorým sa vzťahujú úlohy. Poukazujú na stres žiakov, učiteľov, rodičov pred termínom testovania a jeho negatívny vplyv v procese adaptácie žiakov pri prechode na 2. stupeň ZŠ.    

Analýzou odpovedí učiteľov 1. a 2. stupňa sme zistili, že existujú v odpovediach rozdiely v názoroch, napríklad na čas i termín testovania. Učitelia 1. stupňa (52,9 %) čas považujú za nedostatočný vo vyššej miere ako učitelia 2. stupňa (36,2%). Termín testovania by posunuli na jún 4. ročníka najmä učitelia 2. stupňa (67,9 %). Učitelia 1. stupňa volili túto odpoveď len v 36,2% a možnosť nesúhlasím vôbec s testovaním zvolilo až 43, 8 % učiteľov 1. stupňa oproti 19,1 % učiteľov 2. stupňa. Rozdiely v odpovediach vyplývajú najmä z toho, že učitelia 2. stupňa vnímajú už testovaných piatakov ako žiakov 2. stupňa, na ktorom je hodnotenie testom bežnejšie.             

Učitelia by veľa vecí v školstve chceli a vedeli zmeniť, žiaľ, ich hlas ostáva väčšinou nevypočutý. Žiaci a školy sa v poňatí ministerstva školstva zmenili  na štatistické ukazovatele a cieľom škôl sa postupne stáva zvyšovanie štatisticky spracovaných čísel o úspešnosti žiakov a jednotlivých škôl na úkor zvyšovania celkovej úrovne výchovy a vzdelávania.

A tak, kolegovia, máme v primárnom vzdelávaní dve možnosti:

1. Budeme sa aj naďalej snažiť celostne rozvíjať každého žiaka, hodnotiť prevažne formatívne a dôležitosť klásť na všetky vyučovacie predmety.

2. Budeme sa snažiť o čo najvyššie percentá úspešnosti v T5 za našu školu, zakúpime publikácie k T5 a budeme precvičovať typy úloh, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v testoch v T5. Pôjde nám o prestíž, veď musíme byť lepší než vedľajšia škola.

              Každý učiteľ má na výber z týchto možností a tým z nás, ktorí majú jasno v uvedenom výbere a zvolia bod 1, prajem, aby vytrvali, odolali a ich práca nájde ocenenie v podobe spokojných a šťastných žiakov, ktorí určite v testovaní podajú svoj maximálny výkon. Možno bude zaostávať za celoslovenským priemerom alebo sa stane, že nebude odrazom ich skutočných vedomostí, lebo sú najlepší v triede a podľahnú v testovaní stresu, ale bude to výkon hoden pochvaly od učiteľa, ktorý jediný je majstrom v hodnotení svojich žiakov.

                                                                                               

                                                                                               

PaedDr. Monika Brozmanová 

externá doktorandka PF UMB

Súvisiace články

20.10.2017 15:45

Slovenská technická univerzita oslavuje 80-tku

BRATISLAVA - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave si pripomína 80. výročie svojho založenia. Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce a Vedeckej rady STU v Aule Dionýza Ilkoviča sa zúčastnil aj podpredseda vlády...
04.10.2017 13:41

Ministerka školstva sa stretla s riaditeľom ŠPÚ

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová prijala riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka. Na prvom pracovnom stretnutí hovorili spolu predovšetkým o aktuálnych otázkach, ktoré súvisia s praco...
16.03.2018 09:55

Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks rokoval na pôde ministerstva školstva o inkluzívnom vzdelávaní

Za účasti komisára Rady Európy pre ľudské práva Nilsa Muižnieksa, jeho nástupkyne vo funkcii Dunji Mijatović a štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa dnes na pôde rezortu uskutočn...