Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
31.05.2018 20:34

V poradí 12. medzinárodná konferencia s názvom: Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

Začiatkom mája tohto roku sa opäť dostalo školským knižniciam veľkej pozornosti v rámci 12. medzinárodnej konferencie Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl, ktorú zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martiny Lubyovej pre zástupcov pedagogickej a knihovníckej verejnosti zo Slovenskej a z Českej republiky.

Medzinárodnú konferenciu slávnostne otvoril zástupca sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ondrej Divinský, ktorý  vo svojom príhovore okrem iného poďakoval všetkým školským knižniciam za pretrvávajúce úsilie o podporu čítania a hľadanie stále nových kreatívnych a originálnych foriem práce so žiakmi.

Osobitne vyzdvihol angažovanosť 1 566 českých a slovenských základných a stredných škôl, ktoré sa zapojili s 194 658 účastníkmi do troch októbrových projektov Slovenskej pedagogickej knižnice. Spomínané projekty boli zamerané na podporu čítania. V závere ďakoval všetkým prítomným riaditeľom škôl, školským knihovníkom, učiteľom a vychovávateľom za to, že svojou každodennou prácou v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti pomáhajú rozvíjať u žiakov schopnosť získavať informácie z textu, interpretovať ich, hodnotiť a využívať ich v bežných životných situáciách.

Odborný program medzinárodnej konferencie zahájila svojou obsiahlou prednáškou ústredná metodička pre školské knižnice Rozália Cenigová z metodického centra Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice. Vo svojej prednáške hovorila o štatistickom stave knižničného fondu, používateľov, výpožičiek a služieb, vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, informačných technológií, školských knihovníkov, hospodárenia školských knižníc. Takisto prezentovala aj informácie o projektoch metodického centra pre školské knižnice, ktoré boli zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti. V stručnosti informovala o činnosti metodického centra pre školské knižnice za rok 2017.

Následne pokračoval program medzinárodnej konferencie slávnostným oceňovaním víťazov 13. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. V jeho úvode odzneli stručné informácie o jeho priebehu a vyhodnotení. Potom spomínaný zástupca ministerstva školstva vykonal slávnostný akt. 

K oceneným školským knižniciam z celoslovenského projektu patrili tieto školy:

  • Základná škola s materskou školou v časti Podzávoz v Čadci za zorganizovanie podujatia Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity.
  • Základná škola s materskou školou Samuela Štúra v Lubine za zorganizovanie podujatia Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity.
  • Základná škola na Pankúchovej ulici v Bratislave za zorganizovanie podujatia Z knižnice za M. R. Štefánikom na kolesách.
  • Základná škola s materskou školou v Starej Bystrici za zorganizovanie podujatia Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity.
  • Základná škola s materskou školou v Rudinskej za zorganizovanie podujatia Štefánikove hviezdy.
  • Základná škola na ulici Ivana Bukovčana v Bratislave za zorganizovanie podujatia Oči plné oblohy.
  • Základná škola v Jesenskom za zorganizovanie podujatia Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity.

Uvedené školské knižnice získali knižné dary podľa vlastného výberu od Slovenskej pedagogickej knižnice. Zvláštnu cenu celoslovenského projektu, a to knihy v sume 150 €, udelil Klub mladých čitateľov Albatros Základnej škole v časti Bukovina v Turzovke.

Ústredná metodička pre školské knižnice poďakovala zástupcovi ministerstva školstva za slávnostné ocenenie víťazov. Veľkú vďaku vyjadrila aj ministerke školstva Martiny Lubyovej za prevzatie záštity nad uvedeným celoslovenským projektom, Klubu mladých čitateľov Albatros za udelenie zvláštnej ceny a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, propagácii a realizácii osláv Medzinárodného dňa školských knižníc vo svojich školách.

Po slávnostnom oceňovaní pokračoval program medzinárodnej konferencie pútavou prednáškou uznávanej profesorky Oľgy Zápotočnej z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave, ktorá hovorila o špecifickom význame písanej reči a písanej kultúry v jazykovom, kognitívnom a kultúrnom vývine dieťaťa a o polarizácii postojov a prístupov k čitateľskej gramotnosti v prostredí informačných a komunikačných technológií.

Ďalej vystúpila študentka Kateřina Bulová z Kabinetu informačních studií a knihovníctví z Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, ktorá stručne predstavila poslanie „knižnice na Křižovatce". Uvedená knižnica je na jednej strane pobočkou Knižnice Jiřího Mahena v Brne, na druhej strane je experimentálnym pracoviskom pre vysokoškolských študentov, ktorí v nej okrem poskytovania knižnično-informačných služieb realizujú aj inovatívne vzdelávacie a kultúrne programy pre žiakov základných škôl.

Ako tretia v poradí vystúpila školská knihovníčka Ivana Kullová Matisková zo Základnej školy s materskou školou v časti Podzávoz v Čadci, ktorá hovorila o celoročných i mimoriadnych aktivitách zameraných na podporu čítania a rozvoja informačných schopností a zručností žiakov. Takisto predstavila aj víťazné podujatie, v rámci ktorého si žiaci, rodičia žiakov, učitelia i priatelia školy pripomenuli výnimočnú osobnosť Milana Rastislava Štefánika.

Knihovníčka Pavlína Lišovská z Knižnice Jiřího Mahena v Brne v rámci svojej prednášky podrobne vysvetlila účastníkom medzinárodnej konferencie podmienky založenia čitateľského klubu i jeho úspešného vedenia. Podelila sa aj so svojimi skúsenosťami z vedenia čitateľského klubu vo svojej materskej knižnici.

Tretia vzácna hostka z Českej republiky učiteľka Marcela Bauerová zo Základnej školy Zborovská z Tábora pútavo rozprávala o niekoľkoročnej účasti v česko-slovenskom projekte Záložka do knihy spája školy. Na príklade s dvoma novozámockými školami ukázala nielen podporu čítania, ale aj vzájomné živé prehlbovanie priateľstva prostredníctvom živej elektronickej komunikácie, osobných návštev uvedených škôl a zasielania originálnych darčekov.

Ako predposledná vystúpila riaditeľka školy Eva Vrzalová zo Základnej školy s materskou školou Samuela Štúra v Lubine, ktorá najskôr v rámci svojej prednášky hovorila o realizovaní rozmanitých aktivít na podporu čítania počas celého školského roka. Následne stručne predstavila žiacke divadelné prestavenie o živote a diele Milana Rastislava Štefánika a o exkurzii žiakov a seniorov z obce Lubina v rodisku Milana Rastislava Štefánika. 

Program medzinárodnej konferencie ukončila školská knihovníčka Katarína Vengrínová zo Základnej školy na Pankúchovej ulici,  ktorá prítomných oboznámila jednak s aktivitami na podporu čitateľskej gramotnosti a jednak s vtipnými a originálnymi aktivitami, ktoré školská knižnica zorganizovala na počesť Milana Rastislava Štefánika.

Na záver možno povedať, že bohatý odborný program, tvorivé nápady úspešných zástupcov odbornej pedagogickej a knihovníckej verejnosti, motivujúce príklady dobrej praxe zo školských knižníc, a, samozrejme, príjemná a žičlivá atmosféra počas celého podujatia, budú veľkou motiváciou a zároveň aj prínosom pre skvalitnenie činorodej práce, zriaďovateľa školskej knižnice, školského knihovníka, učiteľa či vychovávateľa. Zborník je sprístupnený aj širokej verejnosti na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk, a to v časti Školské knižnice vo formáte pdf.


Mgr. Rozália Cenigová

Ústredná metodička pre školské knižnice

Slovenská pedagogická knižnica

 

Súvisiace články

20.10.2017 15:45

Slovenská technická univerzita oslavuje 80-tku

BRATISLAVA - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave si pripomína 80. výročie svojho založenia. Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce a Vedeckej rady STU v Aule Dionýza Ilkoviča sa zúčastnil aj podpredseda vlády...
30.10.2017 09:06

Tohtoročná Vedecká jeseň vyvrcholí Týždňom vedy a techniky

BRATISLAVA - Štrnásty ročník Týždňa vedy a techniky (TVT) sa uskutoční v termíne 6. až 12. novembra. Cieľom TVT je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti a vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých ...
13.01.2019 16:41

Slovenskí študenti medzi najlepšími obchodníkmi

V Bratislave odovzdali ocenenia najlepším predajcom programu Southwestern Advantage. Z viac než 1200 študentov sa až dvaja Slováci umiestnili medzi 15 najlepšími a potvrdili tak povesť slovenských študentov, ktorí dlhodobo patr...