Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
27.09.2017 10:40

V ŠPÚ rokovali zástupcovia viacerých rezortov o príprave predmetu Branná výchova

Príprava obsahu a realizácie predmetu Branná výchova pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy bola hlavnou témou pracovného rokovania zástupcov z rezortov školstva, vnútra a obrany, Štátneho pedagogického ústavu, UNIZA a UNIPA. Na základe oboznámenia sa s aktuálnym stavom vzdelávania, sa zhodli na tom, že s vyučovaním tohto samostatného predmetu v školách je reálne začať v školskom roku 2019/2020.

„V prvej fáze, v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom, musíme vypracovať návrhy obsahového a výkonového štandardu predmetu Branná výchova pre základné školy a pre všetky typy stredných škôl," uviedol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk. Operačný tím pre prípravu predmetu by mal predložiť prvé  návrhy do konca novembra tohto roka. Pre realizáciu nového samostatného predmetu Branná výchova nebude stačiť len určenie náplne, obsahových a výkonových štandardov, vypracovanie metodických a didaktických materiálov a podobne.

„Nevyhnutné bude aj doškoľovanie súčasných učiteľov telesnej a brannej výchovy, rozšírenie štúdia o aprobačný predmet branná výchova pre učiteľov telesnej výchovy, pričom ideálnym riešením by bola akreditácia učiteľov brannej a telesnej výchovy cez nový študijný program na vysokých školách pedagogického smeru," uzavrelnil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

V súvislosti s aktuálnou témou v oblasti brannej výchovy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odporúča v súčasnosti upriamiť pozornosť riaditeľov škôl a príslušných vyučujúcich na témy a prvky brannej výchovy v platnom Štátnom vzdelávacom programe s týmito hlavnými cieľmi: získať praktické zručnosti z oblasti civilnej ochrany a orientácie v prírode spojené s prvkami topografie, získať základné zručnosti v poskytovaní prvej pomoci, nadobudnúť vedomosti a praktické odporúčania pri mimoriadnych situáciách a rozvinúť telesnú zdatnosť.

Súvisiace články

21.10.2017 16:00

Učitelia francúzštiny sa môžu vzdelávať v novom študijnom programe

Bratislava – Učitelia francúzskeho jazyka sa budú môcť vzdelávať v novom vzdelávacom programe. V piatok ho otvoril Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku.
13.10.2017 13:45

Študenti SOŠP v Ružomberku budú praxovať v celulózovo-papierenskom podniku

Ružomberok – Dovedna 29 tretiakov a štvrtákov z odborov mechanik elektrotechnik a mechanik strojov a zariadení zo Strednej odbornej školy polytechnickej (SOŠP) v Ružomberku si bude môcť zlepšovať svoje praktické zručnosti prax...
08.09.2018 18:19

Maliar Lučenca - Život a dielo Františka Gyurkovitsa (1876 – 1968)

Slovenské národné múzeum-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku (SNM-MKMS) v spolupráci s Novohradským múzeom a galériou v Lučenci a občianskym združením Tradície a hodnoty dňa 12. septembra 2018 o 17.00 h slávnostne otvorí novú v...