Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
22.10.2017 17:00

V4 – história a súčasnosť. Visegrad na Dunaji alebo Vyšehrad na Vltave?

Český premiér Bohuslav Sobotka na jednom zo svojich vystúpení povedal: „Vyšehrad je len jeden.“ Ak to zoberieme z etymologického a nocionálneho hľadiska, mal v podstate pravdu. Prečo? Zakladatelia uhorského štátu, panovníci z dynastie Arpádovcov, si za svoje sídlo zvolili Stoličný Belehrad, dnešný Székesfehervár v Maďarsku. Po vymretí tejto dynastie po meči Ondrejom III. si na uhorský trón nárokoval potomok panovníka Belu IV. Karol Robert z Anjou, ktorý si zvolil za svoje sídlo Visegrad na Dunaji.

Karol Róbert z Anjou pokračoval v zahraničnej politike svojich predchodcov, ktorá bola zameraná na unifikáciu a bezpečnosť stredoeurópskeho priestoru. V tomto mu úspešne kontroval český panovník z dynastie Luxemburgovcov, ktorý mal tiež záujem upevniť jednotu strednej Európy ako bezpečnostný val voči politike Francúzska a Nemecka. Obidvaja panovníci vedeli, o čom hovoria. Ján Luxemburský bol synom nemeckého cisára Henricha VII. Luxemburga a v príbuzenskom vzťahu s francúzskymi kráľmi a Karol Robert z Anjou bol prapravnukom francúzskeho kráľa Ľudovíta IX. Svätého a dedičom neapolského trónu. O nadvládu nad strednou Európou prejavili záujem aj dynastie západnej Európy, ale do mocensko-politického zápasu v tomto priestore zasiahla pápežská kúria a presadila svojich kandidátov, princov z dynastií, ktoré nemali šancu nastúpiť na tróny v západnej Európe. Otázkou bezpečnosti sa uhorský a český kráľ spolu s poľským kráľom Kazimírom III. začali zaoberať najprv na rokovaniach v Trenčíne a neskôr vo Visegráde v roku 1335, kde si vymedzili sféry svojich záujmov a v rámci jednoty strednej Európy urobili voči sebe aj značné ústupky.

 

Nová hrozba a vznik ríše Habsburgovcov

 

                K politickej jednote sa im však nepodarilo dospieť. Ich zahraničnú politiku dotiahla do konca nová poľsko-litovská dynastia, ktorej panovník Vladislav II. Jagelovský sa stal poľským, českým a uhorským kráľom. Sobášom s Annou z Foix si uzmieril Francúzov a podpísaním dedičnej zmluvy v roku 1515 získal na svoju stranu aj nemeckého cisára Maximiliána I. Habsburga. Priaznivý obraz jednotnej zahraničnej politiky v strednej Európe začala ničiť nová hrozba v podobe Osmanskej ríše, ktorá začala vojenské ťaženia na Balkán a do strednej Európy. Jagelovská dynastia sa tejto hrozbe nedokázala postaviť, a tak po bitke pri Moháči v roku 1526, v ktorej padol uhorský kráľ Ľudovít II., vznikol nový štátny útvar Stredoeurópska mnohonárodnostná rakúska monarchia, v ktorej vládla dynastia Habsburgovcov skoro 600 rokov.

                Vznik moderného zoskupenia štátov V4 je pokračovateľom Visegrádu z roku 1335 a jeho prvoradou úlohou je bezpečnosť v strednej Európe. Aj keď sú štáty V4 členmi EÚ, majú svoje špecifiká, ktoré treba rešpektovať, a netreba si myslieť, že sa tým ohrozuje jednota V4. Poľsko stavia na svojej silnej protiruskej politike, ktorá konvenuje jeho partnerom vo Weimerskom trojuholníku, a jeho aktivity v NATO oceňuje aj americký prezident Donald Trumph a Veľká Británia. Slovensko ako jediný štát V4, ktorý je aj členom eurozóny, sa snaží dostať do európskeho jadra. Česko si ide svojou špecifickou cestou ekonomického rastu a partnerstvom s Čínou, USA a Ruskom. No a Maďarsko stavia na obnovení politických a ekonomických vzťahov s Ruskom a a priori odmietaním povinných kvót stanovaných EÚ. Zhodujú sa len na potravinárskej agende, ale tá s historickou a bezpečnostnou podstatou odkazu Visegrádu nemá nič spoločné. Politické zoskupenie štátov strednej Európy V4 malo v histórii a má aj v súčasnosti svoje opodstatnenie a silu na poli medzinárodných vzťahov. Je dôležité, aby si to vrcholoví politici uvedomili a pracovali na posilnení jej jednoty.

Súvisiace články

15.11.2017 08:57

NITRA: V bývalých kasárňach možno vznikne centrum popularizácie vedy

NITRA – V areáli bývalých kasární pod Zoborom v Nitre možno vznikne slovenské centrum popularizácie vedy. Usiluje sa o to Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre v spolupráci s ďalšími inštitúciami. Peniaze chce zí...
28.10.2017 08:35

Zástupcovia Úseku inšpekčnej činnosti ŠŠI a ŠPÚ sa dohodli na spoločnom postupe pri zodpovedaní otázok učiteľov

Na pracovnom rokovaní výskumných a vývojových zamestnancov Štátneho pedagogického ústavu a zamestnancov Úseku inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie sa zúčastnené strany dohodli na spoločnom postupe pri zodpovedaní otáz...
29.10.2017 09:37

Žiakom sa v sobotu začali jesenné prázdniny

BRATISLAVA - Žiakom základných a stredných škôl sa v sobotu začali jesenné prázdniny. Prvým vyučovacím dňom po nich bude štvrtok 2. november. Dá sa však predpokladať, že niektorí riaditelia škôl využijú svoju kompetenciu, a na...