Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
29.11.2017 17:55

VLÁDA: Ministerstvo kultúry chce, aby deti a mládež častejšie siahli po kvalitných knihách

BRATISLAVA - Ministerstvo kultúry chce, aby deti a mládež častejšie siahli po kvalitných knihách. Pomôcť v tom má nové Centrum literatúry pre deti a mládež a podpory čítania pri Bibiane - medzinárodnom dome umenia pre deti v Bratislave. Návrh na zriadenie centra je cieľom koncepcie rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorou sa bude dnes zaoberať vláda. Centrum literatúry pre deti a mládež a podpory čítania má vzniknúť k 1. januáru 2018 v rámci Bibiany. Základným predpokladom zriadenia centra je zabezpečenie dvoch odborných pracovníkov. Centrum by malo spolupracovať s expertmi z viacerých spoločenskovedných disciplín aj zo zahraničia. Jeho ročný rozpočet je navrhovaný vo výške 85-tisíc eur.

Zabezpečenie a ochrana zdrojov pitnej vody, minerálnych vôd, ako aj overenie aktuálneho stavu nerastných surovín patrí medzi hlavné ciele Koncepcie geologického výskumu a geologického prieskumu územia SR na roky 2016 až 2020, ktorú na dnešné rokovanie vlády predkladá ministerstvo životného prostredia. Materiál stanovuje priority a vytvára predpoklady na koordináciu geologického výskumu a prieskumu financovaného z verejných prostriedkov, z prostriedkov Európskej únie a z ostatných zdrojov. Význam geológie sa má podľa koncepcie výrazne posilniť, pretože okrem základného poznania geologických údajov poskytuje aj metódy a riešenia na identifikáciu a elimináciu negatívnych účinkov prírodných daností krajiny a človekom vyvolaných zásahov do prírodného prostredia.

Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja prechádza personálnou obmenou. Keďže doterajším 11 členom vypršalo štvorročné funkčné obdobie, ministerka školstva Martina Lubyová predložila na vládu návrh na menovanie nových členov a ministri musia o ňom rozhodnúť. Z doterajších členov predkladá opätovne trojicu Jána Rosochu (Ministerstvo zdravotníctva SR), Jozefa Masarika (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) a Štefana Mihinu (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre), ktorí by mali v predsedníctve pôsobiť aj ďalšie funkčné obdobie. Okrem nich ministerka navrhuje za člena predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja Svetlanu Gavorovú (Slovenská inovačná a energetická agentúra), Danu Peškovičovú (Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum), Milana Chrenka (Ministerstvo životného prostredia SR), Mareka Hajduka (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), Miloslava Milichovského (Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Pardubice), Pavla Sováka (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), Mareka Franka (EVPU,a.s. Nová Dubnica) a Tibora Gregora (Klub 500). V predsedníctve zostávajú pôsobiť Jan Zima (Akadémia vied Českej republiky) a Slavomír Michálek (Historický ústav SAV), ktorým funkčné obdobie nevypršalo.

Budúci rok príde na Slovensko delegácia z Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT). Vyplýva to z Návrhu opatrení na zabezpečenie šiestej pravidelnej návštevy Výboru CPT, ktorý vypracoval rezort spravodlivosti. Ministerstvo v materiáli informuje, že výbor oznámi termín návštevy až 14 dní pred príchodom. Ministerstvá v rámci prípravy na príchod členov výboru aktualizovali zoznamy zariadení, v ktorých sa nachádzajú osoby zbavené slobody na základe rozhodnutia štátnych orgánov. Generálna prokuratúra v súčinnosti s príslušnými ministerstvami potvrdila nominácie styčných zástupcov, ktorí zodpovedajú za vykonávanie dohovoru na Slovensku. Rezort spravodlivosti zároveň nariadil kontrolu vykonaných opatrení v rezortoch, v ktorých boli v roku 2013 pri piatej návšteve delegácie zistené závažné nedostatky.

 

SITA

Súvisiace články

08.06.2020 10:53

Skutočné počty otvorených škôl prevýšili predbežné odhady

Ministerstvo školstva má už k dispozícii údaje o počte detí a žiakov, ktorí nastúpili od 1. júna opäť do školy. Počas prvého týždňa po umožnení obnoviť výchovno-vzdelávací proces otvorilo svoje brány 2 265 materských škôl (80,6...
08.05.2017 15:01

Na podporu aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov je zameraná výzva na podávanie žiad...

Rezort školstva tak aj tento rok poskytne školám finančné prostriedky na zabezpečenie rovnosti príležitostí posilňovaním záujmu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie.
30.11.2017 17:30

VLÁDA: Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja prechádza personálnou obmenou

BRATISLAVA - Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja prechádza personálnou obmenou. Keďže doterajším 11 členom vypršalo štvorročné funkčné obdobie, ministerka školstva Martina Lubyová predložila na vládu návrh na me...