Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
30.11.2017 17:30

VLÁDA: Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja prechádza personálnou obmenou

BRATISLAVA - Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja prechádza personálnou obmenou. Keďže doterajším 11 členom vypršalo štvorročné funkčné obdobie, ministerka školstva Martina Lubyová predložila na vládu návrh na menovanie nových členov.

Ministri jej návrh dnes schválili. Z doterajších členov budú v agentúre aj ďalšie funkčné obdobie pracovať Ján Rosocha (Ministerstvo zdravotníctva SR), Jozef Masarik (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) a Štefan Mihina (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre). Okrem nich sa členmi predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja stali Svetlana Gavorová (Slovenská inovačná a energetická agentúra), Dana Peškovičová (Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum), Milan Chrenko (Ministerstvo životného prostredia SR), Marek Hajduk (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), Miloslav Milichovský (Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Pardubice), Pavol Sovák (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach), Marek Franko (EVPU,a.s. Nová Dubnica) a Tibor Gregor (Klub 500). V predsedníctve zostávajú pôsobiť Jan Zima (Akadémia vied Českej republiky) a Slavomír Michálek (Historický ústav SAV), ktorým funkčné obdobie nevypršalo.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja je zriadená zákonom o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja. Predsedníctvo agentúry je odborným orgánom agentúry. Má 13 členov, z ktorých sú dvanásti významní odborníci z oblasti vedy a techniky a jeden je zástupcom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Členov predsedníctva agentúry vymenúva a odvoláva vláda. Kandidátov na členov predsedníctva agentúry navrhujú ústredné orgány štátnej správy, v ktorých zriaďovateľskej alebo vecnej pôsobnosti sú právnické osoby štátneho sektora uskutočňujúce výskum, Slovenská akadémia vied, orgány reprezentácie vysokých škôl a reprezentatívne združenia zamestnávateľov.

 

SITA

Súvisiace články

20.11.2018 17:12

Matematika, Fyzika či Biológia po novom. Aj o tom budú učitelia základných škôl diskutovať na pripravovanej konferenc...

Učitelia Matematiky, Fyziky, Biológie či ďalších predmetov majú k dispozícii inovatívne metodiky výučby. U žiakov základných škôl sa zisťovala bádateľská spôsobilosť či úroveň Informatického myslenia. Učitelia sa môžu rozvíjať ...
08.05.2017 15:01

Na podporu aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov je zameraná výzva na podávanie žiad...

Rezort školstva tak aj tento rok poskytne školám finančné prostriedky na zabezpečenie rovnosti príležitostí posilňovaním záujmu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie.
27.10.2017 17:30

V ŠPÚ sa stretli projektoví partneri a regionálni koordinátori k cezhraničnému projektu CODES

Na pracovnom rokovaní v Štátnom pedagogickom ústave sa zišli projektoví partneri a regionálni koordinátori k projektu CODES (Competence-OrienteD Education for Elementary Schooling in the cross-border Region SK-AT) v rámci výzvy...