Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
28.10.2017 08:35

Zástupcovia Úseku inšpekčnej činnosti ŠŠI a ŠPÚ sa dohodli na spoločnom postupe pri zodpovedaní otázok učiteľov

Na pracovnom rokovaní výskumných a vývojových zamestnancov Štátneho pedagogického ústavu a zamestnancov Úseku inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie sa zúčastnené strany dohodli na spoločnom postupe pri zodpovedaní otázok učiteľov týkajúcich sa zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu do školskej praxe.

Najčastejšie sa učitelia pýtajú na možnosti úprav učebného plánu, na tvorbu časovo-tematických plánov, zavádzanie voliteľných predmetov a využitia disponibilných hodín. Nejasné sú pre nich niekedy aj pravidlá na delenie triedy na skupiny a vytváranie skupín žiakov z rôznych tried.

„Zo strany učiteľov základných škôl a gymnázií pravidelne dostávame otázky týkajúcich sa realizácie inovovaných štátnych vzdelávacích programov priamo v školách. Je dôležité, aby ŠPÚ aj ŠŠI odpovedali učiteľom rovnako, vychádzajúc z jednotného výkladu filozofie inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Pracovné stretnutie zamestnancov Úseku inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie s výskumnými a vývojovými zamestnancami ŠPÚ vytvorilo podmienky pre naplnenie tohto cieľa," zdôraznil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že na efektívne napĺňanie vzdelávacích štandardov prírodovedných predmetov sú potrebné tri základné predpoklady - ustálený rámcový učebný plán, čo znamená nepridávať nové predmety, nerušiť predmety a neuberať z počtu disponibilných hodín, snaha o vyváženú dotáciu pre všetky skupiny predmetov, respektíve vzdelávacie oblasti a snaha vytvoriť podmienky pre realizáciu objavného a bádateľského učenia, teda delené hodiny a materiálne vybavenie škôl.

 

Text a foto: Dagmar Vanečková

Súvisiace články

27.02.2018 17:45

V ZŠ sa problém s kapacitou stáva urgentným, hrozí dvojzmenná prevádzka

Žiakom ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave hrozí dvojzmenná prevádzka, taktiež i obmedzenie počtu stravníkov v školskej jedálni. "Dôvodom je nedostatok miesta pre stále narastajúci počet detí," ozrejmil primátor Stupavy Roman Maroš na...
03.08.2017 08:38

ŠPÚ a Ústav politických vied SAV spoločne predstavia osobnosti slovenskej politiky

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a riaditeľ Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied Miroslav Pekník sa dohodli na spolupráci pri realizácii cyklu Osobnosti slovenskej politiky.
03.05.2017 10:48

P. Plavčan predkladá novelu zákona o financovaní škôl

BRATISLAVA - Spravodlivejší a adresnejší systém financovania by mala priniesť novela zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení, ktorú na dnešné rokovanie vlády predkladá minister školstva Peter Plav...