Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
06.11.2017 12:33

Záujem detí o knihy má zlepšiť nové centrum pri Bibiane

BRATISLAVA – Ministerstvo kultúry chce, aby deti a mládež častejšie siahli po kvalitných knihách. Pomôcť v tom má nové Centrum literatúry pre deti a mládež a podpory čítania pri Bibiane - medzinárodnom dome umenia pre deti v Bratislave. Návrh na zriadenie centra je cieľom koncepcie rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR. K materiálu sa dá vyjadriť v medzirezortnom pripomienkovom konaní do 7. novembra. Ako uvádza MK SR v Koncepcii rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy s cieľom zriadenia Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania, „na rozdiel od viacerých krajín západnej Európy, ale aj ďalších krajín mimo EÚ nemá Slovenská republika za oblasť kultúry vypracovaný účinný systém podpory čítania“.

Podľa MK SR je novým javom posledných rokov ľahostajnosť a nezáujem detí a mládeže o čítanie a knihy. „Knihy majú pre dieťa, najmä v predškolskom veku, nezanedbateľný vplyv na vývoj a rozvoj jeho osobnosti, ale aj komunikačných schopností, logického myslenia či koncentráciu. Kniha nie je len nástroj na získavanie vedomostí v školskom či vzdelávacom procese, ale má výrazný vplyv na formovanie osobnosti jednotlivca," píše MK SR v predkladacej správe.

Centrum literatúry pre deti a mládež a podpory čítania má vzniknúť v rámci Bibiany, ktorá je jednou z rezortných organizácii MK SR, k 1. januáru 2018. Jeho ročný rozpočet je navrhovaný vo výške 85 tisíc eur. Na vzniku centra spolupracuje ministerstvo kultúry s Bibianou, Slovenskou sekciou IBBY, Literárnym informačným centrom, Slovenskou asociáciou knižníc, Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc, Knižnicou pre mládež mesta Košice a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Viacerým oblastiam umenia a detskej literatúre sa Bibiana venuje aj v súčasnosti. Má knižnicu špecializovanú na detskú literatúru, v ktorej sú desiatky tisícok kníh. Vzácnosťou sú knihy BIB, teda knihy pre deti a mládež, z ktorých ilustrácie boli vystavené na Bienále ilustrácií Bratislava už od roku 1967. Bibiana aktívne spolupracuje so Slovenskou sekciou IBBY (Medzinárodnej únie pre detskú knihu), ktorá sa usiluje zvyšovať záujem autorov, vydavateľov a verejnosti o pôvodnú literáru pre deti. Bibiane vznikom centra pribudnú úlohy v oblasti vzdelávania detí a mládeže o literatúre a jej podpore jej čítania. „Centrum nemá ambíciu metodicky usmerňovať knižnice ani ich činnosť, čo patrí do kompetencie Slovenskej národnej knižnice v Martine. Bude však tak, ako doteraz Bibiana, poskytovať aj knižniciam možnosť využívať aktivity na podporu čítania a zúčastňovať sa na programoch, ktoré bude centrum pripravovať," priblížilo svoje zámery v koncepcii MK SR. Podľa ministerstva, zriadením centra v Bibiane sa posilní spojenie literatúry, ilustrácie a divadla a vytvorí sa jednotná platforma na výchovu detí vo všetkých oblastiach umenia. Centrum má okrem iného vytvárať metódy podpory čítania, spájať rôzne iniciatívy a organizácie v tejto oblasti, vytvárať metodické materiály a školiť. Jeho náplňou má byť ďalej umelecká, vzdelávacia a vydavateľská činnosť, medzi iným má organizovať vlastné programy zamerané na kultúru čítania. Tiež má využiť už existujúce podujatia a časopis Slniečko určený žiakom 1. až 5. ročníka základných škôl na formovanie vzťahu detí k literatúre a ilustráciám.

Koncepcia je prvým uceleným materiálom ministerstva kultúry, ktorý reflektuje oblasť čitateľských kompetencií a jej hlavných problémov. Okrem plánu na vznik centra obsahuje aj analýzu súčasného stavu čítania detí a mládeže. Poskytuje prehľad o súčasnom stave v regiónoch Slovenska aj v krajinách najmä Európskej únie. Podrobne sa týmto a ďalším témam venuje vo viacerých prílohách.

 

SITA

Súvisiace články

10.12.2018 08:53

60. výročie úmrtia spisovateľky Hany Gregorovej

Hana Gregorová bola známa spisovateľka, ale aj feministka a novinárka
22.10.2017 13:30

Skloňovanie podstatného mena pani

Podstatné meno pani má nepravidelné skloňovanie, preto ho nemožno zaradiť do nijakého vzoru.
03.01.2018 17:44

Podiel vysokoškolákov sa zvyšuje, podiel pracovných ponúk pre nich však paradoxne klesá

Slovensko prešlo od zlomového roku 1989 veľkými zmenami. Ukazuje sa, že novinky zasiahli aj vysoké školy. Kým rok po revolúcii prijali verejné univerzity na dennú formu štúdia podľa údajov Centra vedecko-technických informácií ...