Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Marcelová
10.05.2018 12:56

DEŇ ZEME na Základnej škole v Marcelovej je každý deň!

„Zem nie je na jedno použitie a najlepšie jej môžeme pomôcť my sami, tak jej pomôžme konkrétnymi činmi.“ Ani našej školskej komunite nie je ľahostajný osud našej Zeme, prírody, nášho okolia. Deň Zeme si pripomíname v priebehu školského roka pravidelne a cyklicky, a to nielen v rámci edukačného procesu, ale aj v podobe dobrovoľníckych aktivít, besied, prednášok, kreatívnych činností, či exkurzií.

    Jar sme vítali interaktívnou exkurziou vo voľnej prírode. V spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, katedra zoológie, sme 6. apríla absolvovali celodenné tvorivé aktivity v lokalite pieskovej duny medzi Radvaňou nad Dunajom a Virtom. Exkurzia sa konala v rámci projektu BeeSandFish - LIFE12 NAT/SK/001137: Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v dunajsko-moravskom regióne, ktorý realizujú ochranári z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Na jeden deň sa žiaci stali ozajstnými ochranármi a ekológmi. Aktívne sa zapojili do jarného čistenia lokality, výstavby hmyzieho hotela, vysádzali autochtónne stromčeky, zdobili včelí úľ. Vyzbierali množstvo nelegálneho odpadu, z ktorého časť vedeli využiť aj pri stavbe hmyzieho hotela, ktorý bude domovom pre hmyz, ktorý poslúži ako potrava pre včelárika zlatého. Vďaka exkurzie žiaci mali možnosť spoznať málo známu chránenú lokalitu  v blízkosti našej obce, stotožnili sa s myšlienkou nutnosti ochrany brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v našom regióne.  Žiaci boli pozitívne motivovaní k ochrane prírody. Pestré environmentálne aktivity  vedené zážitkovou a hravou formou žiakov veľmi zaujali, aktívne a s nadšením pracovali v skupinách,  domov si odniesli nové zážitky a vedomosti, ktoré v budúcnosti zúročia nielen v edukačnom procese, ale určite aj v reálnom živote pri šetrnom správaní sa k prírode vo svojom bližšom i širšom okolí. My, učitelia, sme tiež boli inšpirovaní k vytváraniu zaujímavých, netradičných a tvorivých  úloh a aktivít, ktoré sa dajú aplikovať vo vyučovaní svojich predmetov pri formovaní správnych postojov k životnému prostrediu a pestovaní lásky a citlivého prístupu k prírode. Tento deň bol pre nás všetkých prínosný a podnetný.

    Naša škola patrí medzi 10 škôl Slovenska, ktorá je zapojená do projektu „ElektroOdpad  Dopad" organizovaný neziskovou organizáciou Živica. Počas celého školského roka organizujeme zber elektroodpadu v rámci našej obce. Zorganizovali sme aj brigádu na vyseparovanie elektroodpadu na našej škole. Firma SEWA a.s. so sídlom v Bratislave nám poskytla nádobu na elektroodpad, ktorú máme umiestnenú na chodbe školy a usilovne plníme daným odpadom.

    Dňa 20. apríla v rámci Dňa Zeme sme zorganizovali niekoľko aktivít, do ktorých boli zapojení všetci žiaci školy. Žiaci vyhotovili tematické nástenky s problematikou elektroodpadu, separovania odpadu, o flóre a faune miestnej krajiny a pod.

   V rámci „Akčného dňa" sa uskutočnilo rovesnícke vzdelávanie „starší učili mladších". Koordinátorky projektu „ElektroOdpad Dopad" realizovali zážitkové vyučovanie pre žiakov I. stupňa. Hravou formou informovali svojich mladších spolužiakov o problematike e-odpadu, o nutnosti separovania, a pod. Riešili labyrint, triedili odpad, diskutovali, vyhotovili propagačný plagát o elektrospotrebičoch a e-odpade. Celodennú aktivitu ukončili zapojením sa do výtvarnej súťaže na danú tému. Autori najnápaditejších výtvarných prác boli ocenení diplomom a hodnotnými darčekmi.

    Žiaci II. stupňa v rámci „Akčného týždňa" absolvovali prednášku a rovesnícke vzdelávanie na tému „Ako šetriť s elektrickou energiou".  Najstarší žiaci sa vybrali do ulíc našej obce a prostredníctvom letákov informovali širokú verejnosť o nutnosti separovania e-odpadu, o možnostiach ich odovzdávania  a o zbere daného odpadu na pôde našej školy. Skupina žiakov v infostánku propagovala zber e-odpadu. Kreatívni žiaci v rámci tvorivých dielní vyhotovili z drobného e-odpadu rôzne dekoračné predmety, napr. vázu zo starej rýchlovarnej kanvice, korytnačku, akvárium, mrakodrap, jin a jang, a pod.  Z recyklovaných predmetov sa uskutočnila výstava, ktorá je prístupná žiakom i návštevníkom školy. Aktivity boli nielen zábavné, či tvorivé, ale hlavne veľmi poučné. Vďaka projektu sa nám podarilo zakúpiť učebnú pomôcku s tematikou triedenia odpadu pre mladších žiakov a previesť inštaláciu nového úsporného osvetlenia v jednej z našich tried.

    Pri príležitosti Medzinárodného dňa Zeme sme pripravili i ďalšie zaujímavé a podnetné činnosti, napr. prednášku zástupcov OZ Maximilliána Hella, či rovesnícke učenie. V rámci projektu „Lepšia škola 2018", ktorý finančne podporuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis, priebežne realizujeme premenu jaseňového lesíka v bezprostrednej blízkosti našej školy na „EKOPARK". Jedná sa o priestor, kde budú môcť bezpečne tráviť čas naši dochádzajúci žiaci. Územie je zároveň ideálnym miestom aj na environmentálnu výchovu. Daný lesík sme v rámci úspešného projektu Enviroprojekt 2017 vyčistili od množstva odpadu a invazívnych rastlín za spolupráce s obcou a rodičmi žiakov. Žiaci pod vedením miestneho stolára vyrobili drevené búdky pre vtáčiky, ktoré sa rozmiestnia v „EKOPARKU". V rámci projektového a zážitkového vyučovania žiaci 8. a 9. ročníka mapovali a digitálne spracovali flóru a faunu jaseňového lesíka v blízkosti školy. Dňa 26. apríla sme uskutočnili dobrovoľnícku brigádu zameranú na vyčistenie, úpravu a skrášlenie ekoparku. Aktivitu sme zrealizovali za pomoci rodičov, verejnoprospešných pracovníkov obce a podpory Obecného úradu Marcelová. Našim cieľom je vybudovať ekopark, ktorý sa stane miestom poznania miestnej prírody, učebňou v prírodnom prostredí a v neposlednom rade miestom oddychu pre širokú verejnosť obce.

Mgr. Agnesa Kajtárová, riaditeľka školy

Foto: Judita Danázsová

Súvisiace články

16.06.2018 23:21

Skúsenosť – najlepší učiteľ

Zanechať kúsok z nás v krajine úsmevov v Thajsku nám nestačilo. Rozhodli sme sa preto vytvoriť žiakom našej  Základnej školy s materskou školou v Koškovciach zážitok, emocionálne prežívanie skutočnej situácie na vlastnej koži.
21.10.2019 22:10

Papierovými vystrihovačkami privítali v Klube nadaných detí jeseň

Jeseň v Klube nadaných detí privítali papierovými vystrihovačkami
24.04.2018 17:49

Deň otvorených dverí na Základnej škole v Marcelovej

Som mamou budúcej prváčky. Spoločne s mojou dcérou už netrpezlivo čakáme na deň D, kedy sa konečne pred nami otvoria brány veľkej školy. Preto sme s radosťou privítali možnosť zúčastniť sa Dňa otvorených dverí.