Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola - Nad Medzou
04.05.2018 11:58

Erasmus+ - "LET`S MYTH TOGETHER!"

Erasmus+ - "LET`S MYTH TOGETHER!"

Vzdelávací proces žiakov ZŠ Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi  bol  v školskom týždni  od  12.3. - 16.3.2018 zameraný na poznávanie histórie a kultúry krajín zapojených do európskeho projektu v rámci Erasmus+.  Žiaci, učitelia európskych krajín Poľska, Bulharska, Talianska, Litvy a Slovenska  sa zaoberali myšlienkou projektu "LET`S MYTH TOGETHER!". Téma Mýty a legendy v Európe, vychádza z hlbšej analýzy a pozorovania učebných plánov škôl prostredníctvom výskumov, pozorovaní učiteľov a stretnutí a potreby revidovať a inovovať vyučovacie prístupy a stratégie vzdelávania. Snažili sa nachádzať slávnu minulosť každej partnerskej  krajiny, hľadali   jedinečné  príbehy  o hrdinoch a ich skutkoch, orientačných bodoch a tajomných stvoreniach, ktoré sa raz zdržiavali na ich pôvodnej pôde, sa stávajú menej dôležitými alebo zaujímavými pre generáciu Z ako moderné počítačové hry alebo novovytvorení supermani. Legendy, mýty, ktoré odrážajú spôsob života, náboženstvo, históriu, zvyky ľudí, sa musia zachovať a poznávať  na celom svete. Cieľom nášho projektu je zachrániť našu kultúrne dedičstvo, šíriť ho po celej Európe a na druhej strane sa dozvedieť o minulosti ostatných krajín získavajúc znalosti, toleranciu a rozširujúce sa horizonty inovatívnymi a tvorivými spôsobmi. Prostredníctvom tohto projektu by sme radi zatraktívnili učenie, výučbu, históriu, literatúru a jazyky. Cieľom zapojenia mladej  generácie  do projektových aktivít je aj rozvíjanie  medzinárodnej tímovej práce, učiť sa navzájom , rešpektovať a zdieľať najlepšie nápady a myšlienky. 

Projektové zameranie:

  • posilniť zručnosti a postoje, ktoré pomôžu učiteľom rásť v profesionálnej oblasti,
  • rozvinúť emocionálnu inteligenciu študentov a efektívne komunikačné, spolupracujúce a tvorivé zručnosti v školách;
  • objaviť rôzne kultúrne identity a do akej miery tieto odlišné identity žijú v Európe alebo vo vlastných krajinách;
  • zaviesť zmysel pre európsky rozmer vzdelávania, zaviesť myšlienku medzinárodnej spolupráce a zlepšiť európsky rozmer na jazykovom a kultúrnom obsahu v učebných osnovách;
  • zvýšiť motiváciu priamych a nepriamych príjemcov celoživotného vzdelávania rozvíjať zručnosti ITC spôsob, ako komunikovať a  používať ich ako účelný každodenný nástroj, učiť sa nový jazyk  jednak ako komunikačný prostriedok a jednak na ovládanie angličtiny pre projektovú prácu;
  • podporovať spoluprácu partnerkých škôl  v Európe a výmenu osvedčených postupov;
  • zvýšiť povedomie žiakov, rodičov a učiteľov o úlohe, ktorú môže hrať ich krajina v európskom kontexte prostredníctvom aktívnej účasti a účasti žiakov a rodičov na všetkých fázach projektu;
  • zdieľať spoločné európske hodnoty;
  • vytvoriť trvalo udržateľné produkty na didaktické  v školách,  v materských školách, miestnych knižniciach, vzdelávacích centrách atď.

Je dôležité, aby sa tento projekt realizoval na nadnárodnej úrovni, pretože si myslíme, že v našich tradičných príbehoch bude veľmi zaujímavé definovať podobnosti a rozdiely v európskych krajinách. Spolupráca v medzinárodných tímoch vytvorí atmosféru dôvery, pomôže predchádzať predsudkom a posilní väzby medzi rodinami a školami partnerkých  európskych krajín.

 

Súvisiace články

08.10.2017 19:20

Európsky deň jazykov v ZŠ Vajanského v Skalici.

Európsky deň jazykov v ZŠ Vajanského v Skalici.
25.03.2018 22:37

Tvorivé dielne - jarné zvyky

Krátka informácie o tvorivých dielňach s veľkonočnou tematikou, spojených s jarným zvykoslovým.
17.06.2018 19:37

Čarovné okamihy

Ach, tá dnešná mládež! Veď tá dnes nevie nič iné len chytiť mobil do ruky. Čo tak knihu? Ani za svet! No ale pozor! Naše deti to však dokázali. Našli si miesto vo svojom voľnom čase a prežili čarovný okamih práve s knihou.