Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola - Nad Medzou
04.05.2018 11:58

Erasmus+ - "LET`S MYTH TOGETHER!"

Erasmus+ - "LET`S MYTH TOGETHER!"

Vzdelávací proces žiakov ZŠ Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi  bol  v školskom týždni  od  12.3. - 16.3.2018 zameraný na poznávanie histórie a kultúry krajín zapojených do európskeho projektu v rámci Erasmus+.  Žiaci, učitelia európskych krajín Poľska, Bulharska, Talianska, Litvy a Slovenska  sa zaoberali myšlienkou projektu "LET`S MYTH TOGETHER!". Téma Mýty a legendy v Európe, vychádza z hlbšej analýzy a pozorovania učebných plánov škôl prostredníctvom výskumov, pozorovaní učiteľov a stretnutí a potreby revidovať a inovovať vyučovacie prístupy a stratégie vzdelávania. Snažili sa nachádzať slávnu minulosť každej partnerskej  krajiny, hľadali   jedinečné  príbehy  o hrdinoch a ich skutkoch, orientačných bodoch a tajomných stvoreniach, ktoré sa raz zdržiavali na ich pôvodnej pôde, sa stávajú menej dôležitými alebo zaujímavými pre generáciu Z ako moderné počítačové hry alebo novovytvorení supermani. Legendy, mýty, ktoré odrážajú spôsob života, náboženstvo, históriu, zvyky ľudí, sa musia zachovať a poznávať  na celom svete. Cieľom nášho projektu je zachrániť našu kultúrne dedičstvo, šíriť ho po celej Európe a na druhej strane sa dozvedieť o minulosti ostatných krajín získavajúc znalosti, toleranciu a rozširujúce sa horizonty inovatívnymi a tvorivými spôsobmi. Prostredníctvom tohto projektu by sme radi zatraktívnili učenie, výučbu, históriu, literatúru a jazyky. Cieľom zapojenia mladej  generácie  do projektových aktivít je aj rozvíjanie  medzinárodnej tímovej práce, učiť sa navzájom , rešpektovať a zdieľať najlepšie nápady a myšlienky. 

Projektové zameranie:

  • posilniť zručnosti a postoje, ktoré pomôžu učiteľom rásť v profesionálnej oblasti,
  • rozvinúť emocionálnu inteligenciu študentov a efektívne komunikačné, spolupracujúce a tvorivé zručnosti v školách;
  • objaviť rôzne kultúrne identity a do akej miery tieto odlišné identity žijú v Európe alebo vo vlastných krajinách;
  • zaviesť zmysel pre európsky rozmer vzdelávania, zaviesť myšlienku medzinárodnej spolupráce a zlepšiť európsky rozmer na jazykovom a kultúrnom obsahu v učebných osnovách;
  • zvýšiť motiváciu priamych a nepriamych príjemcov celoživotného vzdelávania rozvíjať zručnosti ITC spôsob, ako komunikovať a  používať ich ako účelný každodenný nástroj, učiť sa nový jazyk  jednak ako komunikačný prostriedok a jednak na ovládanie angličtiny pre projektovú prácu;
  • podporovať spoluprácu partnerkých škôl  v Európe a výmenu osvedčených postupov;
  • zvýšiť povedomie žiakov, rodičov a učiteľov o úlohe, ktorú môže hrať ich krajina v európskom kontexte prostredníctvom aktívnej účasti a účasti žiakov a rodičov na všetkých fázach projektu;
  • zdieľať spoločné európske hodnoty;
  • vytvoriť trvalo udržateľné produkty na didaktické  v školách,  v materských školách, miestnych knižniciach, vzdelávacích centrách atď.

Je dôležité, aby sa tento projekt realizoval na nadnárodnej úrovni, pretože si myslíme, že v našich tradičných príbehoch bude veľmi zaujímavé definovať podobnosti a rozdiely v európskych krajinách. Spolupráca v medzinárodných tímoch vytvorí atmosféru dôvery, pomôže predchádzať predsudkom a posilní väzby medzi rodinami a školami partnerkých  európskych krajín.

 

Súvisiace články

27.03.2018 17:41

Boj proti prejavom extrémizmu v ZŠ Dolinský potok (prednáška)

„Street Law“ – Dostaňme právo do ulíc je projekt, ktorý realizuje Právnická fakulta UK v Bratislave. Študentky práva oboznámili žiakov 8. ročníka s problematikou extrémizmu.
26.01.2020 00:21

Nadaní otvorili rok s muškami a molekulárnou biologičkou

Stretnutie nadaných detí s molekulárnou biologičkou.
10.05.2018 12:56

DEŇ ZEME na Základnej škole v Marcelovej je každý deň!

„Zem nie je na jedno použitie a najlepšie jej môžeme pomôcť my sami, tak jej pomôžme konkrétnymi činmi.“ Ani našej školskej komunite nie je ľahostajný osud našej Zeme, prírody, nášho okolia. Deň Zeme si pripomíname v priebehu š...