Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola s materskou školou, Koškovce 134
16.02.2018 20:26

Kolokvium sŕdc

Veď sa len pozrite! Tie učiteľky (Bobaľová, Firková, Partiková) si len tak postávajú, prechádzajú sa a decká sa samé učia! Za čo len berú plat! 

To by Vám napadlo pri „letmom" pohľade na vyučovanie 14.02.1018 v  triedach VI.A a VII.A v Základnej škole s materskou školou v Koškovciach.

A naše zareagovanie.

Nuž za to, že po večeroch, ba aj po nociach sme pripravovali pre žiakov, metódou vysoko efektívneho učenia úlohy v rámci vyučovacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika, dejepis, anglický jazyk, chémia, fyzika, technika), prepojením témy Kolokvium sŕdc s rôznymi aktivitami .

Podporujúce prostredie, zmysluplný obsah, možnosť výberu, obohatené prostredie, spolupráca, adekvátny čas, energizéry, nevnucovanie učiteľových ale dohodnutých pravidiel na základe vzájomnej dohody, okamžitá spätná väzba, to všetko  a ešte aj kúsok viac tam bolo.

Trieda nemala tradičnú podobu troch radov lavíc, ale členila sa do centier aktivít vybavených pomôckami potrebnými pre danú aktivitu (centrum snívania, učenia, hrania).Predmety neboli v 45 minútových intervaloch a vyučovanie nekončilo šiestou vyučovacou hodinou 12,15hod ale až 14,30hod.

Deň začínal aktivitou, ktorá spojila v jednu chvíľu všetkých, ktorí boli prítomní v škole. Ako? Srdcom vďaky so slovami: Každý deň objím ľudí ktorých máš rád a povedz každému z nich mám ťa rád. Nasledovalo ranné kruhové „Dnes sa cítim..." s prepojením na osobný príbeh vyrozprávaný online – Príbehy živých kníh – Matejom. „Špicľovanie" bola nasledujúca aktivita, počas ktorej  si žiaci mohli slobodne  vybrať, ktorej z úloh sa budú venovať, aj to v akom poradí ju budú vykonávať.

Počas celého dňa boli žiaci podnecovaní na hodnotenie svojich výkonov, výkonov spolužiakov. Vytvárali sme im priestor na sebahodnotenie. Prezentovaním svojich projektov, vyjadrením svojich pocitov na maliarske plátno ukončili svoje aktivity.

Priebeh ich činnosti však bol občas prerušený „energizérom" (prales, morzeovka, vajíčko, pohorie...) alebo návštevou ľudí sŕdc – anjelov bez krídel (riaditeľ školy RNDr. František Bočkay, starosta obce Koškovce Ing. Vladimír Babič, denný stacionár Koškovce PhDr. Martina Panocová, Teacher Guatemala Mgr. Jana Nesrstová).

V závere nášho „spolčovacieho dňa dobra" sme vo vestibule školy spoločne vystavili  našu výslednicu.

Ďakujeme riaditeľovi školy, že nám umožnil uplatniť tento model vyučovania, že sme mohli upustiť od zaužívaného prístupu a preniesť na žiakov časť zodpovednosti. Poukázať pri tom na ich tvorivé schopnosti, podporiť ich k učebnej motivácii, upevniť vzájomné vzťahy, slobodne, bez strachu prejaviť svoje názory, umenie počúvať a tolerovať názory druhých, dokázať daný problém prediskutovať a vyriešiť. Za intenzívnu činnosť ďakujeme aj „našej učiteľke" Martinke Pohlovej.

Ale to najväčšie ďakujeme patrí žiakom VI.A a VII.A.

Bol to prekrásny deň. Vaša pohoda a nadšenie, ktoré sme dostali aj formou spätnej väzby – online dotazníkom - je našou odmenou.

                                                         

Súvisiace články

15.01.2018 18:43

Žiaci z Kežmarku v škole na mesiaci

Žiaci ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok sa stali súčasťou tímu 27 krajín, ktorí spolu spojili vedu a umenie a tak vytvorili výnimočné dielo- Global Science Opera.
10.11.2017 19:22

STRETNUTIE SO ŠTEFÁNIKOM

Každoročne v jeseni si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc. Tento ročník bol venovaný M. R. Štefánikovi. Práve on rozhodujúcim spôsobom prispel k vytvoreniu spoločného štátu Čechov a Slovákov. O rok uplynie sto rokov...
27.10.2017 11:26

Kódovanie je zábava

Počuli ste už o podujatí CODE WEEK?