Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Marcelová
06.12.2017 07:59

Náučno-relaxačný chodník mikroregiónu ZŠ Marcelová

Základná škola Cesta na vŕšku 1 Marcelová získala grant MŠVVaŠ SR na rozvojový projekt environmentálnej výchovy a vzdelávania Enviroprojekt 2017.

     Predkladateľom projektu bola  Obec Marcelová a realizátorom projektu samotná základná škola. Projekt sa realizoval pod názvom  „Náučno-relaxačný chodník mikroregiónu ZŠ Marcelová."  Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie náučného chodníka v areáli školy a v neďalekom minilesíku a tým dosiahnutie postupného zlepšenia kvality životného prostredia. Ďalším cieľom bolo zaviesť záujmový útvar Ekomarcelka a vydať pracovný zošit Ekomarcelka, ktorý bude slúžiť ako výučbový materiál. A v neposlednom rade realizovať širokú paletu environmentálnych aktivít.

     Na realizácii projektu spolupracovali žiaci ZŠ Cesta na vŕšku 1 Marcelová, pedagógovia našej školy, Obec Marcelová a RZ pri ZŠ Marcelová, rodičia žiakov, okolité ZŠ a MŠ, široká verejnosť. Projekt bol realizovaný v období  jún až november 2017.

     Prvú fázu projektu tvorilo informovanie žiakov o projekte, vytvorenie návrhu loga náučného chodníka a mapovanie miestnej fauny a flóry. Tieto poznatky žiaci zozbierali, zdokumentovali, odfotografovali a začalo sa s výrobou náučných materiálov, plagátov a brožúr.  Keďže náučných materiálov o tejto problematike je ako šafranu, rozhodli sa pedagógovia školy, že si pripravia v spolupráci s deťmi vlastné materiály a letáky. Žiaci najstarších ročníkov si vzali pod patronát vytvorenie  klasického  a elektronického herbára  rastlín nachádzajúcich sa v okolí našej školy. Bola to práca, ktorú žiaci vykonávali počas letných mesiacov. Po návrate do školských lavíc začali prebiehať besedy o biodiverzite nášho okolia. Prvú besedu uskutočnilo OZ Maximilliána Hella. Žiaci sa dozvedeli hlavné informácie o živočíchoch a rastlinách vyskytujúcich sa na našom území. Vyučujúci matematiky a geografie v spolupráci so žiakmi vytvorili topografickú mapu trasy náučného chodníka.

     Po osvojení si základných poznatkov žiaci pokračovali v zhromažďovaní náučných  materiálov, ktoré sa neskôr využili pri výrobe informačných panelov a tabúľ. Tie obsahovali informácie ako o rastlinách (bylinách i drevinách), tak aj o živočíchoch vyskytujúcich sa v okolí školy. Panely spoločne na hodinách technickej výchovy upravili, osadili a nafarbili. V septembri sa začalo s výberom vhodného  miesta, úpravou terénu pod náučné tabule a ich osádzaním. Pri náučných tabuliach sme vytvorili akúsi oddychovú zónu s lavičkami, na ktorých sa žiaci môžu vzdelávať, ale aj zrelaxovať a nabrať nové sily. Táto úloha by nebola zrealizovateľná bez pomoci Obecného úradu Marcelová a miestnej stolárskej dielne TIMO.

     V závere prvej fázy projektu   žiaci každej triedy vysadili v areáli školy mladé autochtónne dreviny. Išlo najmä o dreviny, ktoré sú pôvodne rastúce a vyskytujúce sa na tomto území. Vysadili sme lipu, dub, jelšu, hrab, jaseň, brezu, brest i vŕbu. Každá trieda si vysadila vlastný strom a prevzala nad ním záštitu. Úlohou celej triedy bude sa o stromy pravidelne a dôkladne starať  a chrániť ich.

     Nasledovala druhá fáza projektu.   Jaseňový lesík nachádzajúci sa v blízkom okolí školy bol založený v 2. polovici 70-tych rokov 20. storočia. Stromy vysadili vtedajší žiaci školy v rámci ochrany a tvorby životného prostredia. V súčasnosti daný lesík stratil svoju prvotnú funkciu – skrášľovať obec, naopak stal sa miestnou čiernou skládkou odpadu. Z toho dôvodu sme sa rozhodli konať a pustiť sa do obnovy pôvodného lesíka a vybudovania parku určeného na rekreáciu a oddych, zároveň využívanie daného priestoru v edukačnom procese. V mesiaci október prebehla prvá etapa, ktorej cieľom bolo vyčistenie lesíka od odpadkov, prerezanie suchých a poškodených stromov, odstránenie nežiaducej invazívnej zelene a buriny, úprava terénu. Žiaci 8. a 9. ročníka odpracovali množstvo hodín, vyzbierali množstvo vriec a 2 kontajnery  odpadu. Pomáhali i rodičia, učitelia, technicko-hospodárski zamestnanci školy a nápomocná bola i miestna samospráva.

     V katastri obce Marcelová sa nachádza zvernica – Poľovnícka spoločnosť ZAHRO, ktorá sa špecializuje na chov divej zveri nachádzajúcej sa na našom území - srnec, jeleň, diviak, králik divý, zajac poľný, bažant, kačica, líška či kuna.  Zvernica má cieľ – zachovať pôvodnú zver a udomácniť  na našom území muflóny či daniele.  Žiaci ročníkov 5., 6. a 7. mali možnosť túto zvernicu navštíviť, zver si obzrieť, vypočuť si odbornú prednášku Mgr. J. Zahradníka a na záver i ochutnať miestnu špecialitu, guláš z diviny.

     V katastrálnom území Marcelovej sa nachádzajú dve štátne prírodné rezervácie - Marcelovské piesky a Pohrebište. Mnoho žiakov o ich existencii mala chabé alebo dokonca žiadne vedomosti. Tak sa žiaci 5. ročníka vybrali skúmať a spoznávať tieto prírodné skvosty, na ktorých sa nachádzajú ohrozené druhy rastlín a živočíchov. S jedným z ohrozených druhov, sysľom pasienkovým, bola spojená aj  ďalšia edukatívna aktivita. Starší žiaci si zhromaždili informácie, vytvorili projekt o tomto ohrozenom živočíchovi  a prezentovali projekt mladším spolužiakom.

     Jedným z výstupov realizácie projektu je aj vytvorenie pracovného zošita EKOMARCELKA. Je využiteľný  v bežnej učebni i v prírodnom prostredí. Pri jeho tvorbe sa podieľali učitelia našej školy.  Pracovný zošit obsahuje témy: Spoznaj obec Marcelová, Troška biológie a geografie, Autochtónne dreviny nášho okolia, Syseľ pasienkový, Voľne žijúce zvieratá okolo nás, Marcelovské piesky, Lipový rad, Pohrebište. Orné pôdy a vinice Marcelovej. Tento pracovný zošit slúži ako učebná pomôcka pre zážitkové vyučovanie v rámci regionálnej výchovy. Poznatky z neho o biodiverzite v okolí školy sa formou rovesníckeho vzdelávania  odovzdali aj mladším žiakom. Tí starší sa zasa v rámci viacgeneračného stretnutia so zameraním na prírodné hodnoty okolia obce Marcelová dozvedeli od svojich rodičov, starých rodičov a lektora Ing. Ľ. Augustína množstvo nových informácií o ochrane životného prostredia a starostlivosti, ale aj o  hrdosti na svoj región.

    Počas realizácie projektu bola vyhlásená aj výtvarná súťaž „Zelené srdce" pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov. Súťaž mala niekoľko podtém: Dreviny, Byliny, Zvieratká, Ochrana lesov.  Výtvarné práce mohli byť výtvarné rôznymi umeleckými technikami. Maľbou, kresbou, grafikou, kolážou, vtipnou ilustráciou atď. Súťaže sa zúčastnili základné a materské školy z okresu Komárno. Najlepšie práce boli ocenené. Slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže prebehlo v rámci  slávnostného otvorenia náučného chodníka.

     Výsledkom realizácie nášho projektu teda bolo zhotovenie náučných panelov, výroba informačných brožúr, revitalizácia lesíka a výsadba nových stromov, pracovný zošit EKOMARCELKA,  projektové rovesnícke vzdelávanie a samotné otvorenie a sprístupnenie náučného chodníka.  O realizácii Enviroprojektu sme informovali  verejnosť článkami v Učiteľských novinách, regionálnej tlači, miestnej tlači či školskom časopise  Marcelka.

     Vďaka Enviroprojektu 2017 sme si spoločne uvedomili, že len samostatné odovzdávanie poznatkov nestačí, ale treba dospieť k citovému prežívaniu priameho vzťahu k nášmu okoliu. Vďaka projektu sa nám podarilo nadchnúť našu školskú komunitu i miestnych občanov k danej problematike a inšpirovať naše okolie k pocitu každodennej zodpovednosti za svoje životné prostredie. A to je iba začiatok ... V projekte plánujeme pokračovať, lebo máme ešte poriadny kus práce pred sebou ako formovať ľudské konanie a hodnotový rebríček, ako zlepšiť a uchovať prostredie, v ktorom žijeme.

Mgr. Katarína Štupická, učiteľka a Mgr. Agnesa Kajtárová, riaditeľka školy

Foto: Judita Danázsová

Súvisiace články

03.11.2020 23:19

Program Si Super! testujú aj nadaní

Nadané deti sa zapojili do rozvojového programu Si Super!
22.10.2019 21:34

Záhrada, ktorá učí na Základnej škole v Marcelovej

Dňa 15. 10. 2019 sa za krásneho slnečného počasia konalo slávnostné otvorenie nových učebných prvkov v areáli školy, ktoré budú slúžiť na vzdelávanie žiakov.