Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Nevädzová 2,Bratislava
25.10.2018 15:59

Pozorovanie Devínskych mokradí

2.aktivita „Projektu DUNAJ – veľtok, ktorý nám veľa dáva, avšak môže i zobrať"

Po nádhernej septembrovej plavbe na vlnách krásneho modrého Dunaja, sa žiaci 6.C a 6.D triedy zo Základnej školy Nevädzová 2 v Bratislave tentokrát vybrali pod starobylý hrad Devín.

Cieľom 2.aktivity nášho projektu bolo Pozorovanie Devínskych mokradí na sútoku Moravy a Dunaja. I napriek veľmi nepriaznivému počasiu – silný vietor a dážď, sme uvedenú aktivitu zrealizovali 24.októbra 2018. Bola však ojedinelou. Prejavilo sa to skutočnosťou, ktorú zapríčinilo dlhotrvajúce obdobie sucha. Veľmi nízka hladina nášho veľtoku Dunaj nám poskytla pohľad na „odhalené" brehy rieky, obmedzenú plavbu lodí na minimum. Najväčším prekvapením bolo, že oblasti mokradí v okolí Moravy boli bez kvapky vody. Smelo sme sa teda mohli rozbehnúť na miesta bežne zaliate vodou. Na suchom dne sme našli ulitníky, ktoré zvyčajnú prítomnosť vody dokazujú. Spomínaný jav sa vyskytne len ojedinele a my sme mali možnosť ho zažiť.

Po príchode na územie, ktoré od roku 2007 nesie názov NIVA MORAVY, sme si najprv pozreli vlievanie rieky Moravy do nášho veľtoku Dunaj. Následne sme začali venovať pozornosť Devínskym mokradiam. Mokrade ako také, nie je vôbec jednoduché definovať. Avšak pre človeka sú nenahraditeľné, dokonca jedna tretina ľudstva je priamo závislá na produkcii potravín z mokradí – rybolov, pestovanie ryže. Tvoria vlastne prechodné prostredie medzi suchozemskými a vodnými ekosystémami a zaberajú 6% zemského povrchu. Máme i Svetový deň mokradí – 2. február. Na ich ochranu a zachovanie bol v roku 1971 podpísaný 170 krajinami osobitný Dohovor o mokradiach medzinárodného významu nazývaný Ramsarský.

Viete aké typy mokradí poznáme? Sú to – zaplavované lúky, lužné lesy, rašeliniská, podzemné vody jaskýň, ryžové polia, koralové útesy, rybníky. Naše pozorovanie prebiehalo na zaplavovaných lúkach, ku ktorým mokraď „Niva Moravy" patrí. Avšak vodu sme tam nevideli, zato sme sa po suchom dne poprechádzali. Sledovali sme stromy rastúce na tomto území – jelše, topole, vŕby. Rastlinky ako šachor hnedý, blatnička vodná, veronika cudzia, či dvojzub listnatý sú špecifické rastlinné spoločenstvá, ktoré sme tu mali možnosť vidieť. Práve oni tieto záplavové územia osídlia v čase nízkeho vodného stavu rieky Moravy.

Už počas výkladu i pri pozorovaní sme si uvedomili, aký význam majú mokrade. Sú nielen zdrojom povrchovej a podzemnej vody, zmierňujú záplavy, stabilizujú svojou koreňovou sústavou brehy riek, a tým tlmia povodňové vlny. Ale taktiež zadržiavajú vodu počas dažďov a potom v období sucha dochádza k jej pomalému uvoľňovaniu do okolia. Pre mnohé živočíchy sú zdrojom potravy a podporujú biodiverzitu (rozmanitosť). Až teraz sme pochopili ich dôležitosť pre nás všetkých, keď sme navštívili toto miesto. Pretože doposiaľ slovo mokraď predstavovalo pre nás iba bahno spojené s vodou, dotieravé komáre, či iní bodavý hmyz.

Náučné pozorovanie bolo zavŕšené v škole, kde žiakov čakal pracovný list „Devínske mokrade". Prezentovali v ňom svoje získané postrehy, odpovedali na otázky, pomenúvali zvieratká mokradí podľa obrázkov a nakreslili svoju mokraď. Obohatená a rozšírená bola i slovná zásoba v anglickom jazyku na uvedenú tému. Krátky text nás uviedol do problematiky a následne žiaci vyberali správne odpovede, týkajúce sa prečítaného textu. Na záver uviedli svoje názory, čo sa im páčilo alebo nepáčilo na dnešnej aktivite.

Pozorovanie i práca s pracovnými listami obohatili a rozšírili vedomosti žiakov na tému mokrade. Zároveň sa stali východiskom pre spracovanie ich nadobudnutých skúseností, ktoré opätovne obohatia stránky školského internetového časopisu Nevädza, kde ich príspevky budú publikované.

Druhou aktivitou sme zavŕšili jesennú časť projektu „DUNAJ – veľtok, ktorý nám veľa dáva, avšak môže i zobrať." Letnú časť zahájime v apríli 2019 návštevou Vodárenského múzea na Sihoti v Bratislave, na ktorú sa už teraz tešíme.

  PhDr. Dagmar Zlatošová, PhD.

Galéria

Súvisiace články

12.11.2017 15:56

Piataci na exkurzii v Kysuckej knižnici a Archíve v Čadci

Po našej návšteve v Mestskej knižnici v KNM sme sa rozhodli, že chceme spoznať aj ďalšiu knižnicu.
14.10.2019 18:42

Nadané deti sa učili kresliť čarokrásne mandaly

Klub nadaných detí v Prešove - nadané deti kreslili čarokrásne mandaly