Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Nevädzová 2,Bratislava
20.09.2018 15:07

Projekt DUNAJ - veľtok, ktorý nám veľa dáva, avšak môže i zobrať

Motto: "Ak chceš hrdý Slovák byť, nesmie ti Dunaj cudzím byť"

 

Projekt pod uvedeným názvom bude žiakov 6.C a 6.D triedy zo Základnej školy Nevädzová 2 v Bratislave sprevádzať po celý školský rok 2018/2019.

Prioritným cieľom environmentálno – jazykového projektu je zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov v slovenskom jazyku a zdokonaľovanie ich znalostí v anglickom jazyku. Zameraný je na rozvíjanie tvorivosti žiakov prostredníctvom vytvárania vlastných jazykových prejavov.

Projekt zahŕňa dve aktivity v jesennej časti a ďalšie dve aktivity v letnej časti. Po absolvovaní ich priebeh budú žiaci spracovávať vo forme článkov do školského časopisu. Poznatky získané v jednotlivých aktivitách zážitkovým učením budú precvičené v pracovných listoch v slovenskom i anglickom jazyku a následne žiakmi uplatnené v príspevkoch.

V jesennej časti sme 12.septembra zrealizovali 1.aktivitu – Plavba loďou po Dunaji do Gabčíkova cez plavebné komory a späť. V októbri nás čaká 2.aktivita – Pozorovanie Devínskych mokradí (sútok Dunaja a Moravy) pod starobylým Devínom. V letnej časti v apríli 2019 navštívime Vodárenské múzeum na Sihoti. Náš projekt vyvrcholí v júni 2019 spoločnou návštevou s rodičmi akcie Danube Day v Gabčíkove. Budeme si môcť v rámci otvorených dverí prehliadnuť priestory pre nás všetkých výnimočné – riadiacu vežu (dispečing plavebných komôr) v Gabčíkove a vodnú elektráreň s Kaplanovými turbínami.

Už J.A.Komenský v organizácii Školy vševednej kládol dôraz na cvičenie zmyslov, pretože „zmysly vedú dušu k múdrosti. Preto musíme dbať na to, aby sme predkladali zmyslom všetko, čo naši žiaci majú poznať, t.j. nech sa podľa možnosti predložia predmety, aby ich mohli vidieť, hmatať, počúvať, čuchať, atď..." (Komenský 1992, s. 60). Koniec-koncov veď nič nie je v rozume, čo skôr neprešlo zmyslami a uvedené môžeme považovať za základ súčasného zážitkového učenia.

V intenciách Komenského myšlienok sa začala odvíjať i naša 1.aktivita – Plavba loďou po Dunaji do Gabčíkova cez plavebné komory a späť. Jedným slovom – fascinujúca cesta, nezabudnuteľný životný zážitok. Ten nám bol umožnený prežiť 12.septembra 2018, keď prišlo 39 žiakov našej školy s 3 vyučujúcimi  do slnkom zaliateho bratislavského prístavu. Na palube lode Kriváň, ktorá patrí Slovenskému vodohospodárskemu podniku – závod Bratislava, nás privítal Mgr. Zoltán Lajos a sprievodkyňa E.Hellerová. Práve vďaka Mgr.Z.Lajosovi ako realizátorovi našej požiadavky plaviť sa veľtokom Dunaj a veľkorysému kladnému rozhodnutiu riaditeľstva podniku náš sen bol splnený.

Plavba sa začala v smere – Most Lafranconi. Dozvedeli sme sa, že most nesie meno podľa talianskeho inžiniera Gracioza Enea Lanfranconiho. Tento odborník na vodné diela už v 19.storočí realizoval úpravy koryta Dunaja. Išlo o vybudovanie plavebnej cesty s cieľom ochrany proti povodniam. Neskôr to boli správy (organizácie) vodného hospodárstva, ktoré zabezpečovali údržbu vodných tokov. Až nakoniec v roku 1977 vznikla organizácia Slovenský vodohospodársky podnik. Jeho hlavným poslaním je ochrana pred povodňami, prevádzka a údržba tokov, vodohospodárskych diel, zabezpečenie kvality vôd, ich energetické využitie... skrátka, aby náš veľtok Dunaj predstavoval bezpečnú medzinárodnú vodnú cestu.

Po otočke našej lode Kriváň pod Mostom Lafranconi sme nabrali kurz – Slovenské vodné dielo Gabčíkovo. Z hornej paluby sme sledovali a obdivovali dominanty hlavného mesta – Bratislavský hrad, Národnú radu SR, Katedrálu sv. Martina a množstvo novovybudovaných hotelov i na vode stojacich botelov. Postupne sme míňali všetky bratislavské mosty, ktoré sa týčili nad našimi hlavami. Ako úplne posledný teraz budovaný je most, ktorý má zatiaľ v toku rieky iba základné piliere. Jeho meno ešte nepoznáme, avšak už dnes vieme, že jeho dobudovanie zabezpečí obchvat Bratislavy a rýchlejšie napojenie na rakúsku diaľnicu.

Ani sme sa nenazdali a priblížili sme sa k Čuňovu. Na tomto mieste prišlo pre budovaní Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros k prehradeniu veľtoku, čiže prietok jeho vody bol rozdelený medzi prívodný kanál vodného diela Gabčíkovo a pôvodné koryto Dunaja. Plavba lode Kriváň pokračovala prívodným kanálom, pretože našou métou boli plavebné komory v Gabčíkove. Vodné dielo bolo vybudované pre ochranu proti povodniam, teda reguláciu výšky hladiny rieky, stabilizáciu jej toku a v neposlednom rade i výrobu ekologicky čistej elektrickej energie.

S nadšením sme sledovali prelety čajok a ďalších vtákov, ktoré majú svoje hniezdiská na vtáčích ostrovoch. Zaujala nás kompa Vojka – Kyselica, ktorá skracuje cestu obyvateľom spomínaných obcí z jedného brehu Dunaja na druhý. Pútavé boli houseboaty – rekreačné domčeky na vode. Videli sme vodné bagre, ktoré udržiavajú a upravujú plavebné dráhy od nánosov štrku prinášaného vodou, a tak zabezpečujú ich splavnosť. Nakoniec sme priplávali k vodnému dielu Gabčíkovo, ktoré tvoria dva objekty: vodná elektráreň a plavebné komory. Dozvedeli sme sa, že vnútri elektrárne je osem hydrogenerátorov a dva obrovské žeriavy slúžia v prípade potreby opravy turbín na manipuláciu s nimi. Voda pretekajúca z priehradnej nádrže cez turbíny pokračuje odpadovým kanálom do Maďarska.

Avšak našim najväčším zážitkom bolo vplávanie do plavebnej komory, jej následné uzavretie a postupné vypúšťanie vody, trvajúce asi 20 minút. Naša loď Kriváň klesala asi o 23 metrov, aby sme sa vyrovnali s hladinou vody, ktorá nás čakala na druhej strane komory. Je to úžasný zážitok, ktorý každého z nás ohromil. V komore dlhej 275 metrov a širokej 34 metrov sme boli spolu s tlačným remorkérom, plávajúcim do Maďarska. Po otvorení železných vrát sme vyplávali do tzv. odpadového kanála, smerujúceho k následnému spojeniu so starým korytom Dunaja. Opätovne sme mohli sledovať faunu a flóru na oboch stranách rieky, ako i mnohých rybárov.

V Gabčíkovskom prístave sme videli ľadoborec Krupina, ktorý vodohospodárom pomáha v časoch tuhých mrazov udržiavať splavnosť rieky v okolí vodného diela. Po druhýkrát nás čakali úžasné chvíle, opačný proces v plavebnej komore. Po vplávaní do nej, prišlo jej napúšťanie, aby sme s loďou dosiahli hladinu rieky prívodného kanála. Videli sme riadiacu vežu (dispečing), ktorý tento proces zabezpečoval, ale i ľudí na Gabčíkovskej hrádzi ako ohromení sledovali klesanie alebo stúpanie našej lode. Len človek, ktorý to osobne prežije, dokáže oceniť veľkoleposť vodného diela Gabčíkovo. Plavebné komory ako súčasť medzinárodnej plavebnej cesty Rýn – Mohan – Dunaj, spájajúcej Severné more s Čiernym morom predstavujú dôležitú vodnú cestu. No a poslanie vodného diela Gabčíkovo v dimenziách protipovodňovej ochrany je pre nás všetkých, ktorí žijeme v oblasti nášho veľtoku Dunaj nepostrádateľné.

Plní zážitkov, získaných informácií a množstva fotozáberov sme sa všetci pokojne usadili v priestoroch dolnej paluby. Čakal nás film, ktorý prostredníctvom dronu vodohospodári vyrobili o vodnom diele. Bola to skvelá možnosť opätovne si vo svojich mysliach premietnuť priebeh plavby. Ten sme dopoludnia sledovali z hornej paluby. Po krátkom spoločnom rozhovore na rôzne environmentálne témy žiaci v pracovnom liste uplatnili nadobudnuté poznatky. Bolo úžasné odpovedať na otázky a dopĺňať text, keď okolo nás hladinu Dunaja čerili vodné skútre a motorové člny. Po 9-hodinovej plavbe krásnym modrým Dunajom sme sa ocitli v prístave, ktorý sme ráno opúšťali plní očakávaní. A tie sa veru nielen splnili, ale niekoľkonásobne boli prekonané.

Úprimne ďakujeme našim vodohospodárom zo Slovenského vodohospodárskeho podniku – závod Bratislava, ktorí sa pre nás o tieto veľké chvíle postarali. Možno sa stanú pre niektorých z našich žiakov i zdrojom inšpirácie pri voľbe ich budúceho povolania. Určitým dôkazom sú i žiacke postrehy, ktoré sme mali možnosť prečítať si v ich príspevkoch, napísaných následne po absolvovaní spomínanej plavby loďou po Dunaji.

 

PhDr. Dagmar Zlatošová, PhD.

 

Literatúra:

 • Komenský, J.A. 1992. Výber z Potockých spisov a rečí Jana Amosa Komenského. 1.vyd. Martin: Neografia, 1992. 288 s. ISBN 80-223-0415-8
 • Galéria

  Súvisiace články

  26.01.2020 00:21

  Nadaní otvorili rok s muškami a molekulárnou biologičkou

  Stretnutie nadaných detí s molekulárnou biologičkou.
  20.09.2017 13:12

  DOBRO DOŠLO?

  Ukážeme spolu, že aj v našom kraji je DOBRA DOSŤ!