Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, UPJŠ
21.01.2019 11:17

Unplugged – školský program prevencie užívania návykových látok

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach už po druhýkrát spustila realizáciu preventívneho programu Unplugged na základných školách na Slovensku.

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia (KPPaPZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach už po druhýkrát spustila realizáciu preventívneho programu užívania návykových látok Unplugged na základných školách na Slovensku a overovanie jeho efektívnosti. Ide o jediný preventívny program, ktorý bol navrhnutý v súlade s európskymi školskými podmienkami a bol implementovaný v rôznych krajinách ako Taliansko, Belgicko, Španielsko, Rakúsko, Švédsko, Grécko a Nemecko.  Neskôr sa k realizácii programu pripojilo aj Poľsko a Česko. Keďže súčasný stav užívania návykových látok na Slovensku si vyžaduje účinnú prevenciu a program Unplugged sa ukázal ako efektívny, rozhodli sme sa tento program implementovať aj na slovenských základných školách. Prvýkrát sme program realizovali na Slovensku v školskom roku 2012/2013 potvrdili sme jeho efektívnosť vo vzťahu k vnímaniu rizika, užívaniu alkoholu, fajčeniu tabakových cigariet a užívaniu marihuany (viac sa o výsledkoch programu môžete dozvedieť na webovej stránke KPPaPZ https://www.upjs.sk/public/media/16460/Vybrane%20vysledky%20vyskumu%20UNPLUGGED%201.pdf).

Po úspešnej realizácii pilotného programu  a pozitívnych ohlasoch zo strany škôl, učiteľov aj žiakov sa v školskom roku 2017/2018 opäť začala realizácia programu Unplugged na slovenských základných školách. Do programu sa zapojilo viac ako 600 žiakov siedmeho ročníka z 12 vybraných škôl z celého Slovenska.

Aký je význam programu Unplugged?

Absolvovaním programu sa odďaľuje prvý kontakt s drogami, zamedzuje sa prechod od experimentovania k pravidelnému užívaniu, ako sa aj znižuje počet žiakov, ktorí s drogami experimentujú. Prevencia je zameraná najmä na užívanie alkoholu, fajčenie cigariet a užívanie marihuany (viac na https://www.eudap.net/).

Žiaci sa prostredníctvom programu učia: informácie o návykových látkach a dôsledkoch ich užívania; ako riešiť problémy; ako sa rozhodovať; ako zvládať svoje emócie; ako efektívne komunikovať; ako vytvárať pozitívne vzťahy vo svojom okolí; ako odolávať tlaku prostredia; ako sa nevyhýbať zodpovednosti.

Kto môže program Unplugged realizovať?

Výnimočnosť programu spočíva v tom, že sa realizuje priamo v školskom prostredí počas vyučovacieho procesu. Realizujú ho teda učitelia (resp. vybraní odborní zamestnanci škôl a školských zariadení) na rôznych predmetoch (napríklad občianska náuka, etická výchova) bez prítomnosti externých pracovníkov, čo umožňuje učiteľom nastaviť si prácu s programom v triedach tak, aby bola v súlade s potrebami konkrétnej triedy.

Program Unplugged môžu realizovať učitelia, školskí psychológovia a špeciálni pedagógovia, ktorí absolvovali vzdelávanie, ktoré ich oprávňuje na realizáciu programu na školách. V roku 2018 bolo vzdelávanie akreditované MŠVVaŠ Slovenskej republiky ako kontinuálne aktualizačné vzdelávanie a je zastrešované Katedrou pedagogickej psychológie a psychológie zdravia UPJŠ v Košiciach a pozostáva zo 42 hodín prezenčnej a 13 hodín dištančnej výučby. Prebieha formou kombinácie prednášok a diskusií, zážitkovými aktivitami a praktickým nácvikom lektorského vedenia jednotlivých lekcií programu. Učitelia si v rámci tohto vzdelávania osvoja prácu s programom ako v roli učiteľa, tak aj v roli žiaka, čo im umožňuje si na vlastnej koži vyskúšať, ako program prebieha.

Ako prebieha program Unplugged?

Štruktúra programu zahŕňa 12 lekcií a trvanie každej lekcie je 45 minút. Na realizáciu programu majú učitelia k dispozícii metodickú príručku, v ktorej je detailne popísaný obsah aj priebeh každej lekcie, pracovné zošity pre žiakov ako aj špeciálne karty. Program ďalej obsahuje modul n-Prevencie (neuro-prevencie), ktorej cieľom je posilniť efekt programu. Ide o pokračovanie programu, ktoré sa realizuje s ročným odstupom u žiakov, ktorí absolvovali program Unplugged. N-Prevencia sa skladá zo štyroch 45 minútových lekcií.

O overovaní efektívnosti programu a o jeho prvotných výsledkoch Vás budeme čoskoro informovať.

Výskumný tím Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia.

 

Projek je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2018, Zmluva č. 191/2018; Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0253-11, APVV-15-0662; Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry KEGA 016UPJŠ-4/2017.

Súvisiace články

22.11.2019 09:25

„Tajovský na Májovke“

„Tajovský na Májovke“
21.01.2019 13:08

V zajatí obrovskej periny ...

Sobota 19. január 2019 -  pre niekoho obyčajný víkend. Pre turistov zo ZŠ Májové námestia v Prešove ďalšia výzva spoznávať a obdivovať krásy našej domoviny.
23.11.2018 20:58

Projekty na Základnej škole Kráľová nad Váhom č. 72

Málotriedna Základná škola v Kráľovej nad Váhom č. 72 sa pod vedením pani riaditeľky Janky Cimerman už dostala do povedomia rodičov nielen svojimi výchovno – vzdelávacími výsledkami, ale aj množstvom zaujímavých mimoškolských a...