Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, UPJŠ
21.01.2019 11:17

Unplugged – školský program prevencie užívania návykových látok

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach už po druhýkrát spustila realizáciu preventívneho programu Unplugged na základných školách na Slovensku.

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia (KPPaPZ) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach už po druhýkrát spustila realizáciu preventívneho programu užívania návykových látok Unplugged na základných školách na Slovensku a overovanie jeho efektívnosti. Ide o jediný preventívny program, ktorý bol navrhnutý v súlade s európskymi školskými podmienkami a bol implementovaný v rôznych krajinách ako Taliansko, Belgicko, Španielsko, Rakúsko, Švédsko, Grécko a Nemecko.  Neskôr sa k realizácii programu pripojilo aj Poľsko a Česko. Keďže súčasný stav užívania návykových látok na Slovensku si vyžaduje účinnú prevenciu a program Unplugged sa ukázal ako efektívny, rozhodli sme sa tento program implementovať aj na slovenských základných školách. Prvýkrát sme program realizovali na Slovensku v školskom roku 2012/2013 potvrdili sme jeho efektívnosť vo vzťahu k vnímaniu rizika, užívaniu alkoholu, fajčeniu tabakových cigariet a užívaniu marihuany (viac sa o výsledkoch programu môžete dozvedieť na webovej stránke KPPaPZ https://www.upjs.sk/public/media/16460/Vybrane%20vysledky%20vyskumu%20UNPLUGGED%201.pdf).

Po úspešnej realizácii pilotného programu  a pozitívnych ohlasoch zo strany škôl, učiteľov aj žiakov sa v školskom roku 2017/2018 opäť začala realizácia programu Unplugged na slovenských základných školách. Do programu sa zapojilo viac ako 600 žiakov siedmeho ročníka z 12 vybraných škôl z celého Slovenska.

Aký je význam programu Unplugged?

Absolvovaním programu sa odďaľuje prvý kontakt s drogami, zamedzuje sa prechod od experimentovania k pravidelnému užívaniu, ako sa aj znižuje počet žiakov, ktorí s drogami experimentujú. Prevencia je zameraná najmä na užívanie alkoholu, fajčenie cigariet a užívanie marihuany (viac na https://www.eudap.net/).

Žiaci sa prostredníctvom programu učia: informácie o návykových látkach a dôsledkoch ich užívania; ako riešiť problémy; ako sa rozhodovať; ako zvládať svoje emócie; ako efektívne komunikovať; ako vytvárať pozitívne vzťahy vo svojom okolí; ako odolávať tlaku prostredia; ako sa nevyhýbať zodpovednosti.

Kto môže program Unplugged realizovať?

Výnimočnosť programu spočíva v tom, že sa realizuje priamo v školskom prostredí počas vyučovacieho procesu. Realizujú ho teda učitelia (resp. vybraní odborní zamestnanci škôl a školských zariadení) na rôznych predmetoch (napríklad občianska náuka, etická výchova) bez prítomnosti externých pracovníkov, čo umožňuje učiteľom nastaviť si prácu s programom v triedach tak, aby bola v súlade s potrebami konkrétnej triedy.

Program Unplugged môžu realizovať učitelia, školskí psychológovia a špeciálni pedagógovia, ktorí absolvovali vzdelávanie, ktoré ich oprávňuje na realizáciu programu na školách. V roku 2018 bolo vzdelávanie akreditované MŠVVaŠ Slovenskej republiky ako kontinuálne aktualizačné vzdelávanie a je zastrešované Katedrou pedagogickej psychológie a psychológie zdravia UPJŠ v Košiciach a pozostáva zo 42 hodín prezenčnej a 13 hodín dištančnej výučby. Prebieha formou kombinácie prednášok a diskusií, zážitkovými aktivitami a praktickým nácvikom lektorského vedenia jednotlivých lekcií programu. Učitelia si v rámci tohto vzdelávania osvoja prácu s programom ako v roli učiteľa, tak aj v roli žiaka, čo im umožňuje si na vlastnej koži vyskúšať, ako program prebieha.

Ako prebieha program Unplugged?

Štruktúra programu zahŕňa 12 lekcií a trvanie každej lekcie je 45 minút. Na realizáciu programu majú učitelia k dispozícii metodickú príručku, v ktorej je detailne popísaný obsah aj priebeh každej lekcie, pracovné zošity pre žiakov ako aj špeciálne karty. Program ďalej obsahuje modul n-Prevencie (neuro-prevencie), ktorej cieľom je posilniť efekt programu. Ide o pokračovanie programu, ktoré sa realizuje s ročným odstupom u žiakov, ktorí absolvovali program Unplugged. N-Prevencia sa skladá zo štyroch 45 minútových lekcií.

O overovaní efektívnosti programu a o jeho prvotných výsledkoch Vás budeme čoskoro informovať.

Výskumný tím Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia.

 

Projek je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2018, Zmluva č. 191/2018; Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0253-11, APVV-15-0662; Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry KEGA 016UPJŠ-4/2017.

Súvisiace články

04.10.2019 13:03

Špeciálna základná škola si pripomenula 70. výročie vzniku

Špeciálna základná škola v Lučenci so sídlom na Zvolenskej ceste č. 59 si v tomto roku pripomína významné jubileum. Presne pred sedemdesiatimi rokmi bola založená medzi prvými 33 osobitnými školami na území Slovenska vo vteda...
27.04.2018 17:31

V ovocnom sade pribudol hmyzí hotel

Minulý školský rok sme v rámci projektu Zelená škola v ZŠ s MŠ Štefanov založili ovocný sad so starými a krajovými odrodami. V tomto jarnom období nám už prináša potešenie v podobe rozmanito kvitnúcich ovocných drevín.
02.11.2017 14:23

ZŠ MARCELOVÁ je právom hrdá na revitalizáciu jaseňového lesíka

Som darcom tepla Tvojho krbu, dal som trám na Tvoj dom aj dosku na Tvoj stôl. Zo mňa je lôžko, na ktorom spávaš. Vypočuj prosbu moju: Opatruj ma a chráň pre veky budúce. Čo láska k lesu vytvorila nech dobrá vôľa zachová...