Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Rozumieme nadaným
06.02.2021 21:45

V Prešove otvárajú triedu pre nadané deti, nebude chýbať ani Klub nadaných detí

Triedy pre nadané deti v Prešove

Riaditeľka Súkromnej základnej školy DSA v Prešove PaedDr. Zuzana Perželová

Žiaci s intelektovým nadaním tak dostanú osobitý priestor v rámci Súkromnej základnej školy DSA na Mukačevskej ulici. Vzdelávanie na škole je bezplatné, prváci dokonca dostanú pomôcky zdarma. Nadaní sa môžu ďalej rozvíjať v Klube nadaných detí. O novinkách školského roku 2021/2022 sme sa zhovárali s riaditeľkou školy PaedDr. Zuzanou Perželovou.

V Nemecku majú 34 škôl a centier

Zriaďovateľom Súkromnej základnej školy DSA na Mukačevskej ulici 1 v Prešove je od 1. septembra 2016 spoločnosť DSA – Deutsche Slowakische Adademien, a.s. so sídlom v Brezne. Spoločnosť Deutsche Slowakische Akademien, a.s. patrí do portfólia nemeckého  Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft  (EBG) so sídlom v Magdeburgu, ktorý v Spolkovej republike Nemecko prevádzkuje 34 škôl a vzdelávacích centier," vysvetlila v úvode riaditeľka školy PaedDr. Perželová. „Naša škola je školou rodinného typu a štúdium počas celého vzdelávania je bezplatné. Našou filozofiou je vytvoriť žiakom také tvorivé prostredie, v ktorom získajú vzťah k učeniu sa jazyka, nadobudnú základy logického myslenia a vzťah k technike, ktorý neskôr budú môcť zúročiť počas štúdia na gymnáziu alebo strednej odbornej škole," opísala aj priority. „Učíme žiakov nebáť sa robiť chyby, otvorene sa vyjadrovať, argumentovať, vecne diskutovať, no zároveň tolerovať svoje okolie. Zameriavame sa na profesijnú orientáciu žiakov. Smerujeme ich k tomu, aby si uvedomili svoje silné stránky. A tak sa lepšie vedeli zorientovať, v akom povolaní by chceli uspieť, čo by v živote chceli robiť. Rozvíjame ich osobnosť, talent."

 

K výberu povolania smerujú konkrétnymi krokmi

Žiaci tejto školy premýšľajú nad voľbou životnej profesijnej orientácie už na prvom stupni. „Preto si žiaci už vo 4. ročníku ZŠ pripravujú prezentácie na tému Čím chcem byť, ktoré prezentujú pred rodičmi a učiteľmi školy. Žiaci 8. ročníka zasa pred zamestnávateľmi prezentujú svoje životopisy. Zapájame žiakov do rôznych projektov a výziev. V rámci nemeckého jazyka realizujeme videokonferencie s nemeckou lektorkou. Našou ďalšou prioritou je podpora športu a spolupráca so športovými klubmi. Sme mimoriadne úspešní vo florbale," doplnila riaditeľka školy.

 

Škola sa inovuje, modernizujú technickú učebňu

Počas posledných štyroch rokov prebehlo v budove školy niekoľko rekonštrukcií. Triedy sú plne zmodernizované a vybavené IKT technikou. „Máme tri odborné IKT učebne, umeleckú miestnosť s javiskom a hudobnými nástrojmi, veľkú funkčnú telocvičňu, odborné učebne biológie a fyziky. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia technickej učebne, ktorá sa stane špičkovou triedou s najmodernejším vybavením. Máme Školský klub detí, školského špeciálneho pedagóga a dve asistentky učiteľa. Takisto vlastnú jedáleň. Škola plne vyhovuje požiadavkám najnáročnejších rodičov. Na škole pracuje tím kvalifikovaných a odborne zdatných pedagógov, ktorí k žiakom pristupujú individuálne."

 

Deti pripravujú na Malú logickú olympiádu

DSA-čka v spolupráci s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove pripravuje celoslovenskú súťaž pre deti predškolského veku pod názvom Malá logická olympiáda. „Súťaž preverí logické myslenie detí, naučí ich spoločne rozmýšľať, hľadať odpovede a vyjadrovať svoj názor. Na tisícky prihlásených z celého Slovenska sa mimoriadne tešíme. Dúfame, že čoskoro sa epidemiologická situácia vylepší a dovolí aj žiakom vrátiť sa do školských lavíc."

Pomôcky pre prvákov poskytujú zdarma!

Už teraz, popri realizácii dištančného vzdelávania, naplno pracujeme na príprave zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ," informovala riaditeľka a pridala zaujímavé podrobnosti vzdelávania na škole. „Garantujeme bezplatné vzdelávanie pre všetkých žiakov školy počas celého štúdia. Budúci prváci sa môžu tešiť na skvelé pani učiteľky a krásnu školu. V neposlednom rade odbremeníme peňaženky rodičov od akýchkoľvek poplatkov – u nás sú pomôcky pre prvákov zdarma. Jednoducho pomáhame našim žiakom od vstupu do školského prostredia a garantujeme kvalitné vzdelávanie."

 

Mimoriadna správa: Otvárame triedu pre nadaných žiakov!

Mesto Prešov je centrom nadaných detí, čo dokumentuje fakt, že sa tu každoročne koná celoslovenské finále Logickej olympiády intelektovo nadaných detí. V našom meste máme množstvo nadaných detí, možno aj neobjavených talentov, ktorým treba dať príležitosť a vzdelávať ich v podmienkach, ktoré nepopierateľne patria nadaným deťom," myslí si PaedDr. Perželová.  Mimoriadnou správou je otvorenie triedy pre nadaných žiakov už v nasledujúcom školskom roku 2021/2022. „Na vytváraní podmienok pre vzdelávanie nadaných a talentovaných detí pracujeme dlhodobo. Máme kvalifikovaný a skúsený pedagogický zbor, kvalitný výchovno-vzdelávací program a odborné poradenstvo (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg). Tých v novom školskom roku doplní školský logopéd a metodik pre vzdelávanie nadaných detí. Sme škola, ktorá napreduje, má svoju víziu a ciele. Jedným z nich je aj zriadenie tried pre intelektovo nadaných žiakov. Sme pripravení zamerať sa na každé dieťa podľa jeho špecifických požiadaviek a potrieb. Rovnako aj na intelektovo nadaných žiakov s dvojitou výnimočnosťou."

 

So širokým portfóliom postupov a aktivít

Maximálny počet nadaných žiakov v triede bude dvanásť. Okrem vzdelávania nadaných detí na vysokej úrovni ponúka škola aj podporu v oblasti cudzích jazykov, matematického a logického myslenia a osobnostného rozvoja. Rovnako celodennú starostlivosť o nadané deti, zameranú na špeciálne potreby nadaných, množstvo zaujímavých projektov (Novinárska škola, Rozvoj komunikačných zručností, Od nuly do nekonečna, Myšlienky géniov, Logické sústredenia, Blokové programovanie, Muzikoterapia, Mladý fotograf, Tvorivé písanie, Maľovaný svet, Hudba a Ja, atď.), kvalifikovaných a skúsených učiteľovodborný tím v zložení školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, školský logopéd, metodik pre vzdelávanie nadaných detíkonzultačné stretnutia s rodičmi nadaných detí a odborným metodikom pre vzdelávanie nadaných detíranné komunity detíobohatenie ako samostatný predmettvorbu ročníkových prác a ich koncoročnú slávnostnú prezentáciuprojektové práce zamerané na spoluprácu v oblasti, ktorá zaujíma deti, hodiny logického mysleniazábavné vedecké pokusy pre detitvorivú angličtinuzáklady programovanianetradičné hry, robotické hračky, stavebnice (LOGICO, SCHUBI, NIKITIN, LaQ, LOGIFORMES, IOTOBO, JOUSTRA, atď.), a každoročnú súťaž Netradičné športové hry pre deti a rodičov.

 

Spolupráca s iniciatívou Rozumieme nadaným

Škola dlhodobo spolupracuje s celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným, ktorá dokonca sídli v jej priestoroch. Iniciatíva sa venuje intelektovo nadaným deťom prostredníctvom rôznych projektov. Organizuje pre ne logické sústredenia, súťaže zamerané na čitateľskú gramotnosť, logické úlohy, Logickú olympiádu pre nadané deti, Večer Talentov a ďalšie. Taktiež odborné semináre Rozumieme nadaným, určené učiteľom, odborným zamestnancom poradenských zariadení (psychológom, špeciálnym pedagógom), či rodičom detí, študentom VŠ pedagogického smeru.

 

Mimoškolská starostlivosť o nadaných žiakov v rukách Klubu nadaných detí

Súkromná základná škola DSA v novom školskom roku zastreší Klub nadaných detí. Ten združuje deti so všeobecným intelektovým nadaním, deti nadané matematicky, lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné rozširovať si obzory všetkými smermi. „Riešime aktuálne problémy spoločnosti, logické a spoločenské hry, rozvíjame intelektové a výtvarné schopnosti, organizujeme prednášky na rôzne témy, exkurzie a stretávame sa s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života," opísala náplň práce klubu riaditeľka školy.

 

Aký je postup prijatia do triedy pre nadaných žiakov

Po zápise dieťaťa bude ešte potrebovať výsledok odbornej diagnostiky za účelom zistenia intelektového nadania. „Je dobré, ak rodičia kontaktujú vedenie školy SZŠ DSA v Prešove za účelom zápisu dieťaťa do triedy pre nadaných žiakov. Po zápise dieťaťa je potrebné kontaktovať ľubovoľné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie za účelom diagnostiky intelektového nadania (diagnostiku vie škola zabezpečiť na základe súhlasu rodičov dieťaťa). Centrum v správe z diagnostického vyšetrenia uvedie, či bolo diagnostikované všeobecné intelektové nadanie a na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka škola prijme dieťa do triedy pre nadaných žiakov. Intelektovo nadané dieťa možno prijať do základnej školy dokonca aj pred dosiahnutím šiesteho veku po odporúčaní centra na základe diagnostikovaného intelektového nadania a na základe odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Po udelení súhlasu rodiča zaradíme dieťa do triedy pre nadaných žiakov, sme pripravení vzdelávať nadané dieťa (v prípade rozhodnutia rodiča) aj v klasickej triede ako začleneného žiaka, rodič má na to právo. Určite je dobré informovať sa ešte pred zápisom, všetky informácie poskytneme rodičom, či už formou telefonickej konzultácie, e-mailom alebo (po dohodne) online stretnutím v prostredí video chatu, či priamym stretnutím," vysvetlila riaditeľka SZŠ-ky.

 

Charakteristiky nadaného dieťaťa

Okruh charakteristiky na identifikáciu nadaného dieťaťa je veľmi široký. V období predškolského veku sa sledujú hlavne tieto charakteristiky, ktoré rodičom signalizujú, že ich dieťa je nadané:

Má veľmi obsiahlu slovnú zásobu, vyjadruje sa jasne a plynule.

Rýchlejšie myslí a ľahko si vybavuje fakty.

Často chce poznať, ako veci fungujú a aj na prvý pohľad nesúvisiace fakty spája novým a originálnym spôsobom.

Chce poznať zdôvodnenie „prečo".

Je veľmi zvedavé, vášnivé, iniciatívne, nezávislé, impulzívne a samostatné.

Je vytrvalé, zostáva u úlohy, pokiaľ ju nevyrieši.

Má zmysel pre humor.

Intenzívne sa zaujíma o budúcnosť a svetové problémy.

Má povahu vedúceho.

Stanovuje si vysoké ciele a má široký okruh záujmov.

Ľahko sa začne nudiť.

Mnoho nadaných detí sa samo naučí čítať ešte pred vstupom do školy. Nie je to však podmienkou. Spravidla 50 % intelektovo nadaných detí vie čítať už pred vstupom do 1. ročníka. Ostatní sa to rýchlo naučia vstupom do školského prostredia.

Súvisiace články

29.10.2019 08:49

Základná škola MARCELOVÁ „Škola centrum športu“

Slnečné októbrové počasie a športový duch sa niesol vzduchom práve 21. októbra 2019. Vďaka finančnej podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu na podporu športu v roku 2019, sa uskutočnil na ZŠ Marcelová projekt...
01.02.2019 09:08

Vzdelávanie v medzinárodnom programe univerzálnej prevencie UNPLUGGED

„Pedagóg môže deťom pomôcť v rozhodovaní, ako riešiť problémy. Je to povzbudzujúce a krásne. Je to výzva.“ (účastníčka vzdelávania) „Školenie prinieslo dostatok informácií o danej problematike aj napriek tomu, že sme neboli za...
27.05.2019 14:28

Tam okolo Strečna cesta nebezpečná ...

Koniec školského roka je predo dvermi. Žiaci bilancujú svoju celoročnú prácu a my, členovia turistického a novinárskeho krúžku pri ZŠ Májové námestie v Prešove, svoju pestrú činnosť počas školského roku 2018/19.