Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, UPJŠ
01.02.2019 09:08

Vzdelávanie v medzinárodnom programe univerzálnej prevencie UNPLUGGED

„Pedagóg môže deťom pomôcť v rozhodovaní, ako riešiť problémy. Je to povzbudzujúce a krásne. Je to výzva.“ (účastníčka vzdelávania) „Školenie prinieslo dostatok informácií o danej problematike aj napriek tomu, že sme neboli zahltení teóriou.“ (účastníčka vzdelávania) „Vzdelávanie mi prinieslo mnoho nápadov, naučila som sa nové zážitkové aktivity pre deti.“ (účastníčka vzdelávania) „Osobný pocit – ďakujem! Bolo to veľmi podnetné zážitkové „učenie sa“ so super ľuďmi. Ešte by som prišla.“ (účastníčka vzdelávania)

V dňoch 2.-4.10.2018 malo 35 učiteľov, učiteliek a psychologičiek možnosť zúčastniť sa vzdelávania odborných a pedagogických zamestnancov ZŠ v programe univerzálnej prevencie UNPLUGGED . Vzdelávanie realizovala nezisková organizácia Ústav psychologickej prevencie v spolupráci s Katedrou pedagogickej psychológie a psychológie zdravia (KPPaPZ) Filozofickej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.

KPPaPZ sa dlhodobo výskumne venuje overovaniu účinnosti programu prevencie UNPLUGGED a jeho implementácii na základných školách v rámci celého Slovenska. Cieľom našej práce je priniesť do slovenských škôl medzinárodne uznávaný ucelený program prevencie, ktorý môžu realizovať samotní učitelia (bez prítomnosti externých spolupracovníkov) priamo v podmienkach školy a v rámci bežného vyučovania (triednických hodín, etickej výchovy, či občianskej náuky). V súčasnosti KPPaPZ realizuje viacero projektov, ktoré sú zamerané na overenie účinnosti programu, na monitorovanie a posudzovanie kvality realizovaného programu v školských podmienkach a na možnosti školenia učiteľov v lektorovaní programu.

Program UNPLUGGED je medzinárodným projektom univerzálnej prevencie, ktorý využíva kombináciu poskytovania informácií a trénovania rôznych interpersonálnych a intrapersonálnych zručností (napr. spôsobilosti v odmietaní, asertivitu, komunikáciu, seba-kontrolu). Je rozdelený do 12 lekcií určených na realizáciu počas 45 minútových vyučovacích hodín. Program spočíva v aktívnej práci vyškoleného učiteľa so skupinou žiakov (najvhodnejšia je školská trieda) formou skupinových diskusií a interaktívnych sociálno-psychologických hier. A práve práca so skupinou a predstavenie aktivít jednotlivých lekcií boli hlavným obsahom uskutočneného vzdelávania.

Vzdelávanie, realizované neziskovou organizáciou, prebiehalo prostredníctvom seba skúsenostných aktivít. Forma vzdelávania prostredníctvom vlastnej skúsenosti je vysoko efektívna a prináša mnohé výhody.  Účastníkom a účastníčkam umožnila (1) získať nové podnety pre prácu s deťmi, (2) na vlastnej koži zažiť, ako sa žiak pri realizovaní podobných aktivít môže cítiť, (3) lepšie pochopiť, ako  jednotlivé lekcie fungujú v praxi, (4) pripraviť  sa na rôzne situácie, s ktorými sa môžu stretnúť počas realizácie programu v triedach. Každý z účastníkov si vyskúšal zrealizovanie jednej prevenčnej aktivity priamo počas školenia. Významným prínosom vzdelávania boli aj spätné väzby, ktoré poskytovali ostatní účastníci aj lektori, keďže v bežnom školskom prostredí chýba priestor na priamu spätnú väzbu zo strany kolegov. Vzdelávanie obohatila aj prítomnosť učiteliek, ktoré program UNPLUGGED v rámci overovania jeho efektívnosti na základných školách realizovali v minulom školskom roku. Neoceniteľné boli ich praktické skúsenosti s jednotlivými lekciami, ako i skúsenosti s reakciami žiakov na realizované aktivity či celý program.

Vzdelávanie sa u účastníkov stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom. Pozitívne hodnotili komplexnosť programu, jeho zážitkovú formu, množstvo nových aktivít, ktoré im boli predstavené, či nápady na riešenie možných problémov. Ocenili tiež kvantitu a kvalitu poskytovaných informácií o programe UNPLUGGED a všeobecné informácie potrebné k realizácii prevencie, ktoré zvýšili ich profesionálne kompetencie. Pozitívne bola vnímaná aj skupinová práca, ktorá stimulovala ich kreativitu a kooperáciu. Prostredníctvom skupinovej práce si učitelia vymieňali vzájomné skúsenosti a postrehy z aktivít.  Oceňovaná bola i príjemná atmosféra a dobrá nálada, ktorá školenie sprevádzala i napriek nepriazni počasia a pomerne nabitému programu.  Na základe vyhodnotenia dotazníkov, ktoré účastníci vypĺňali pred a po stretnutí, sa ukázalo, že školenie prispelo k zvýšeniu subjektívne pociťovaných zručností a schopností: zrealizovanie zážitkovej aktivity v skupine, poskytovanie informácií o návykových látkach, povzbudenie žiakov k adekvátnemu vyjadrovaniu emócií,  rozpoznanie a uznanie pozitívnych vlastností žiakov, či  rozpoznanie rizík, ktoré so sebou prináša práca so skupinou.

Vzdelávanie v programe UNPLUGGED je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a jeho absolventi po splnení stanovených podmienok získajú nielen bohaté skúsenosti ale i 13 kreditov. Ďalšie informácie o programe nájdete na https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-pedagogickej-psychologie-a-psychologie-zdravia/unplugged/ .

Na záver by sme sa radi podelili s niektorými spätnými väzbami od účastníčok vzdelávania a tým povzbudili všetkých záujemcov o ďalšie školenia, aby nás neváhali kontaktovať na  vzdelavanie@upjs.sk .

„Školenie prinieslo dostatok informácií o danej problematike aj napriek tomu, že sme neboli zahltení teóriou."

„Vzdelávanie mi prinieslo mnoho nápadov, naučila som sa nové zážitkové aktivity pre deti."

„Osobný pocit – ďakujem! Bolo to veľmi podnetné zážitkové „učenie sa" so super ľuďmi. Ešte by som prišla."

„Pedagóg môže deťom pomôcť v rozhodovaní, ako riešiť problémy. Je to povzbudzujúce a krásne. Je to výzva."

Lektorský tím: PhDr. Anna Janovská PhD.; doc. PhDr. Beata Gajdošová PhD.; Mgr. Mária Bačíková PhD.; Mgr. Lucia Hricová PhD.; Mgr. Marcela Štefaňáková

[1] Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2018, Zmluva č. 191/2018, Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry KEGA 016UPJŠ-4/2017 a Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-15-0662

Súvisiace články

10.11.2017 19:22

STRETNUTIE SO ŠTEFÁNIKOM

Každoročne v jeseni si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc. Tento ročník bol venovaný M. R. Štefánikovi. Práve on rozhodujúcim spôsobom prispel k vytvoreniu spoločného štátu Čechov a Slovákov. O rok uplynie sto rokov...
26.04.2017 08:44

Maťko a Kubko naživo

V pondelok 24. apríla do Domu kultúry navštívili  žiakov zo ZŠ s MŠ  dobre známe postavy veselých valachov Maťka a Kubka, ktoré svojím humorom strhli deti aj dospelých a vtiahli ich do deja.
22.10.2019 21:34

Záhrada, ktorá učí na Základnej škole v Marcelovej

Dňa 15. 10. 2019 sa za krásneho slnečného počasia konalo slávnostné otvorenie nových učebných prvkov v areáli školy, ktoré budú slúžiť na vzdelávanie žiakov.