Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Marcelová
22.10.2019 21:34

Záhrada, ktorá učí na Základnej škole v Marcelovej

Dňa 15. 10. 2019 sa za krásneho slnečného počasia konalo slávnostné otvorenie nových učebných prvkov v areáli školy, ktoré budú slúžiť na vzdelávanie žiakov.

     V uplynulom školskom roku škola uspela v projekte „Záhrada, ktorá učí". Gestorom projektu bola nezisková organizácia CEEV Živica, ktorá nás inšpirovala k zmene.  Projekt finančne podporili spoločnosť IKEA, rodičovské združenie a miestni sponzori. Zámerom projektu bolo zlepšiť priestory v okolí školy, a tým vyučovací proces spestriť a zatraktívniť, súčasne aktívne motivovať žiakov pri formovaní správnych postojov k životnému prostrediu, pestovaní lásky a citlivého prístupu k prírode ako aj inšpirovať k pocitu každodennej zodpovednosti za svoje okolie. Slávnostného zahájenia sa zúčastnili aj vzácni hostia, a to pani Ivana Poláčková, zástupkyňa nadácie Živica, starosta obce Marcelová pán Ervin Varga, zástupcovia miestneho školského predstavenstva, sponzori projektu, rodičia i starí rodičia žiakov školy.

     V priebehu niekoľkých mesiacov sa vďaka osobnej zainteresovanosti pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy, žiakov, ich rodičov, starých rodičov, donora a sponzorov, sa tento školský dvor zmenil na nepoznanie – pribudla nová zeleň,  rôzne vzdelávacie a relaxačné učebné pomôcky  i prvky.

     Zážitkové vzdelávanie sa odteraz bude uskutočňovať v krásnych, účelových priestoroch školského dvora, kde žiaci budú môcť každodenne prežívať pocit uspokojenia z rôznorodých aktivít i hier. V areáli školy pribudli: učebňa v prírodnom prostredí, pocitový chodník, rozšíril sa náučný chodník o nové náučné tabule, kvetinové a bylinkové záhony, záhony s geometrickými tvarmi, kvetináče - štyri ročné obdobia, ružový záhon, hmyzí hotel, jašteričník, geometrické lavičky, meteostanica, ružica svetových strán, megavtáčia búdka a ešte máme naplánovanú výsadbu ovocného stromoradia. Školský dvor nadobudol environmentálny rozmer. Pri samotnej realizácii záhrady našim najväčším úspechom bola ochota žiakov aktívne sa zapojiť do projektu. Ich kreativita a angažovanosť sa prejavili aj pri prípravách aktivít  a slávnostného otvorenia záhrady. Žiaci vítali hostí v záhrade v novom šate s básňami z vlastnej tvorby, detskými lúčnymi hrami. Následne boli odprezentované i prvé vyučovacie hodiny v rámci predmetov anglický jazyk, hudobná výchova, prvouka, výtvarná výchova, chémia, biológia a matematika. Vďaka týmto inšpiratívnym prvkom budú môcť školáci experimentovať, pozorovať, analyzovať prírodné javy a súvislosti, a zároveň formou zážitkového učenia získavať nové vedomosti. Za realizáciu a prevedenie patrí všetkým žiakom i dospelým úprimná vďaka, že napriek finančnej a technickej náročnosti tohto projektu prispeli k tomu, že sme mohli slávnostne otvoriť inovatívnu školskú záhradu - azyl prírody, zdravia a relaxu.

     Mgr. Agnesa Kajtárová, riad. školy

Súvisiace články

16.05.2018 11:28

Čestné uznanie pre náš časopis Májovkár

Naša redakcia školského časopisu Májovkár sa zúčastnila v Košiciach súťaže školských časopisov  Perohryz 2018.
16.06.2018 23:21

Skúsenosť – najlepší učiteľ

Zanechať kúsok z nás v krajine úsmevov v Thajsku nám nestačilo. Rozhodli sme sa preto vytvoriť žiakom našej  Základnej školy s materskou školou v Koškovciach zážitok, emocionálne prežívanie skutočnej situácie na vlastnej koži.