Späť na zoznam
Základné školy
Autor: Základná škola Marcelová
02.11.2017 14:23

ZŠ MARCELOVÁ je právom hrdá na revitalizáciu jaseňového lesíka

Som darcom tepla Tvojho krbu, dal som trám na Tvoj dom aj dosku na Tvoj stôl. Zo mňa je lôžko, na ktorom spávaš. Vypočuj prosbu moju: Opatruj ma a chráň pre veky budúce. Čo láska k lesu vytvorila nech dobrá vôľa zachová...

V roku 2017 Základná škola v Marcelovej získala grant MŠVVaŠ SR na rozvojový projekt environmentálnej výchovy a vzdelávania Enviroprojekt 2017 vo výške 1900.-EUR. Projekt ďalej finančne podporili Obec Marcelová a Rodičovské združenie pri ZŠ Marcelová. Hlavným cieľom projektu je vybudovanie náučného chodníka v areáli školy a revitalizácia lesíka v blízkosti školy. Jaseňový lesík bol založený v 2. polovici 70-tych rokov 20. storočia. Stromy vysadili vtedajší žiaci školy v rámci ochrany a tvorby životného prostredia. V súčasnosti daný lesík stratil svoju prvotnú funkciu – skrášľovať obec, naopak stal sa miestnou čiernou skládkou odpadu. Z toho dôvodu sme sa rozhodli konať a stanoviť si dlhodobý plán obnovy a vybudovania parku určeného na rekreáciu a oddych, zároveň využívanie daného priestoru v edukačnom procese.

Revitalizácia lesného parku bude prebiehať vo viacerých etapách s cieľom, aby lesík získal krajšiu tvár. V mesiaci október prebieha prvá etapa, ktorej cieľom je vyčistenie lesíka od odpadkov, bezpečnostné výruby, prerezanie suchých a poškodených stromov, odstránenie nežiadúcej invazívnej zelene a buriny, úprava terénu, lebo od toho záleží ďalšie užívanie Jaseňového lesoparku deťmi a občanmi obce. Svojpomocne žiaci 8. a 9. ročníka odpracovali množstvo hodín a vyzbierali množstvo vriec a 2 kontajnery nežiadúceho odpadu. Pomáhali i rodičia, učitelia, technicko-hospodársky zamestnanci školy a nápomocná bola i miestna samospráva. V druhej fáze by sme v lese chceli vybudovať detské ihrisko. V spolupráci s obcou by sme tu plánovali osadiť náučný panel, lavičky, hojdačky, šmykľavky, drevené odpadkové koše, prírodné schody či chodník z makadamu. Od obnovy Lesoparku očakávame zmenu prostredia na reprezentatívny prírodný priestor uprostred obce.  Daný areál poskytne priestor pre bezpečnú a kultúrnu rekreáciu detí čakajúcich na autobusy po skončení vyučovania, ako aj pre miestne rodiny s deťmi  a mládeži v zastavanom území obce. Našim zámerom je zvýšiť estetickú, rekreačnú a ekologickú hodnotu územia, zatraktívniť lesík pre verejnosť. Lesopark plánujeme využívať aj vo forme zážitkového vyučovania v rámci hodín prírodovedných predmetov. V budúcnosti žiaci školy pod vedením svojich učiteľov sa budú podieľať na pravidelnej údržbe lesoparku v rámci hodín technickej výchovy. Práve tá je veľmi dôležitá, lebo vybudovať niečo pekné a následne zanedbávať údržbu, z dlhodobého hľadiska nemá zmysel. Vďaka projektu vieme pestovať u žiakov kladný vzťah k prírode, rozvíjať ich manuálnu technickú zručnosť, zlepšiť medziľudské vzťahy v obci a uchovať naše prírodné prostredie aj pre ďalšie generácie.

                                                                                                              Mgr. Agnesa Kajtárová, riaditeľka školy