Opera nás zabáva

Najnovšie fotogalérie

 1. Minister v Areáli vodných športov v Čunove 91x
 2. Navštívili sme Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave 220x
 3. Deti sa oboznamujú s cestnou premávkou 411x
 4. Netradičná hodina hudobnej výchovy 903x
 5. Nové ihrisko v Ružinove 1012x
Zobraziť všetky

Najčítanejšie

 1. Pracovná ponuka - špeciálny pedagóg a logopéd 550x
 2. Študent dizajnu získal svetové ocenenie Red Dot Award 2016 393x
 3. Kamarátstva zo školy sú pre deti dôležité ako lieky, zdôrazňuje UNICEF 344x
 4. ZŠ Veternicová k 31. augustu definitívne končí 297x
 5. Európski politici si s Plavčanom vyskúšali rafting na Divokej Vode 239x
 6. Film Učiteľka je úspešný aj v slovenských kinách 230x
 7. Európa bude potrebovať do roku 2020 ďalší jeden milión výskumníkov 156x
 8. Školy v Košickom kraji využívajú prázdniny na obnovu budov 154x
 9. Kraje odmietajú zmenu riadenia škôl zriaďovaných VÚC 153x
 10. Neformálne zasadnutie ministrov pre konkurencieschopnosť 136x

KULTÚRA Najnovšie

 1. Film Učiteľka je úspešný aj v slovenských kinách 230x
 2. Košické Divadlo hudby malo veľmi plodnú a úspešnú sezónu 57x
 3. Takmer 150-ročný objekt bývalej školy zmenili na remeselný dom 69x
 4. Na českej Letnej filmovej škole si uctia slovenskú herečku Emíliu Vášáryovú 131x
 5. Banská Štiavnica v auguste omladne vďaka filmom 97x