Opera nás zabáva

Najnovšie fotogalérie

 1. Netradičná hodina hudobnej výchovy 423x
 2. Nové ihrisko v Ružinove 577x
 3. Protestné zhromaždenie v Košiciach 574x
 4. Demonštrácia svetiel v Bratislave 796x
 5. Nespokojní učitelia sa stretli v Leviciach 814x
Zobraziť všetky

Najčítanejšie

 1. Základné školy môžu získať moderné učebné materiály 7804x
 2. Ľ. Petrák: Povolanie učiteľa bude atraktívnejšie a nie poslednou voľbou 795x
 3. Petíciu za zjednotenie školstva podpísalo vyše 78-tisíc ľudí 690x
 4. Učitelia sa už mobilizujú na najväčšie stretnutie roka 489x
 5. Cestujúce divadlo pre deti a mládež príde priamo k vám 429x
 6. Krst knihy KRIMINALISTIKA Technické, forenzné a kybernetické aspekty 421x
 7. Cigánski diabli prerušia turné kvôli učiteľom 376x
 8. Pre ZŠ len s ročníkmi 1. stupňa zrušia pravidlo o počte žiakov 351x
 9. Inšpekcia chce odhaliť súvis poznatkov s hodnotami žiakov 341x
 10. Slovensko by malo zatraktívniť učiteľské povolanie, tvrdí EK 325x

KULTÚRA Najnovšie

 1. Noc literatúry na Zastúpení Európskej komisie v Bratislave 66x
 2. Galérie a múzeá pozývajú na svoju noc 178x
 3. Cestujúce divadlo pre deti a mládež príde priamo k vám 429x
 4. Diela pedagóga Ľudovíta Simonyiho ožili 282x
 5. Poznáme najkrajšie knihy Slovenska za minulý rok 337x